Det bästa med mitt arbete är att kunna tydliggöra omvårdandets betydelse för patienten, både genom att vara ett stöd till kollegor och att vara med och driva vården framåt. 

Lisa Petersson, alumn

Om utbildningen

Som specialistsjuksköterska med inriktning medicinsk vård är du väl förberedd för att arbeta med dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete och målet ”god och nära vård”.

Programmet utbildar specialistsjuksköterskor som kan hantera komplexa vårdbehov där patientens delaktighet och interprofessionellt samarbete är centralt. Det ger kunskaper i avancerad medicinsk vård och omvårdnad vid vanliga sjukdomar och sjukdomstillstånd. Programmet har ett forskningsanknutet förhållningssätt och ett samhällsperspektiv.

Under utbildningen får du fördjupade och integrerade kunskaper i omvårdnad och medicinsk vård med fokus på en helhetssyn på människan. Du tillägnar dig en bättre pedagogisk förmåga och kompetens att ha en ledande funktion inom ditt område.

Utbildningen leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning medicinsk vård samt en magisterexamen i huvudområdet omvårdnad.

Samläsning med andra specialistinriktningar

Programmets olika inriktningar är integrerade med varandra och flera av kurserna samläses med övriga specialistutbildningar samt med studenter på masterprogrammet i omvårdnad. Det ger möjlighet att skaffa sig fördjupad kunskap om den specialist- och masterutbildade sjuksköterskans funktion i en alltmer komplex hälso- och sjukvårdskontext.

Studenter från samtliga utbildningar träffas regelbundet för att kritiskt reflektera och diskutera sina erfarenheter och kunskaper.

Samverkan mellan utbildningen och sjukvården

Malmö universitet samarbetar med offentliga vårdaktörer, som Skånes universitetssjukhus, primärvården och Malmö stad med flera kommuner.  

Lokal profil

Huvudområdet omvårdnad vid Malmö universitet är flervetenskapligt med både ett individ- och ett samhällsperspektiv. Undervisningens utgångspunkt är att omvårdnad sker på personnivå. Varje människa är unik och ska ges möjlighet till delaktighet i beslut som rör de egna behoven av vård, omsorg och hälsa. Studenterna lär sig att samarbeta med andra professioner och respektera människors integritet, autonomi och kulturella identitet.

Efter examen

Efter utbildningen har du fördjupade kunskaper och kompetenser inom medicinsk vård som bland annat omfattar ledning av en evidensbaserad omvårdnad som möter komplexa mänskliga behov. Du har verktyg för att arbeta med utveckling, förändring och säkerhet i vården och för att agera som kritisk forskningskonsument. Programmets magisterexamen ger dig behörighet till det tvååriga masterprogrammet i omvårdnad och även till forskarutbildning. 

Behovet av specialistsjuksköterskor är stort

Det råder en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Som specialistsjuksköterska inom medicinsk vård har du kompetens att arbeta med multisjuka patienter både inom slutenvård och primärkommunal vård.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp, yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval

Högskolepoäng 100%

"Många söker nya utmaningar genom att byta arbetsplats, men du kan få större utveckling genom att fördjupa dina kunskaper"

Lisa Petersson arbetar som klinisk specialist på SUS Medicinen i Malmö. Hon är en av flera tidigare studenter med inriktning medicinsk vård som fått en ny tjänst efter studierna vid Malmö universitet.

"Många söker nya utmaningar genom att byta arbetsplats, men du kan få större utveckling genom att fördjupa dina kunskaper"

Lisa Petersson arbetar som klinisk specialist på SUS Medicinen i Malmö. Hon är en av flera tidigare studenter med inriktning medicinsk vård som fått en ny tjänst efter studierna vid Malmö universitet.

Vad gör du i ditt nya jobb?

Tjänsten innebär att leda och driva omvårdnad på avdelningen tillsammans med enhetschefen. Jag är närvarande i det kliniska arbetet, både fysiskt och som stöd till kollegor. Jag har ansvar för kompetensutveckling för avdelningens personal. Jag ska också driva förbättringsarbete och implementera nya omvårdnadsmetoder utifrån rådande evidens. 

Vad är det bästa med ditt arbete? 

Att ha möjlighet att kunna tydliggöra omvårdandets betydelse för patienten i det interprofessionella teamet, både genom att vara ett stöd till kollegor och att få vara med och driva vården framåt. 

Varför valde du att läsa vidare till specialistsjuksköterska? 

Jag hade arbetat ett par år på internmedicinsk avdelning och kände att jag ville fördjupa min teoretiska kunskap i omvårdnaden kring den medicinska patienten, och i förlängningen omsätta kunskapen till praktik. Det blev ett steg i att utvecklas som sjuksköterska. Jag upplever att många idag söker nya utmaningar genom att byta arbetsplats, men du kan skapa en lika stor eller kanske till och med större utveckling genom att fördjupa dina kunskaper inom samma patientgrupp. 

Vad är det unika med Malmö universitet? 

Lokalerna för Fakulteten för hälsa och samhälle ligger mitt på sjukhusområdet i Malmö. Det ger en känsla av att vara "nära verkligheten" och att steget från teori till praktik inte är långt. 

Vad är det viktigaste man lär sig på utbildningen? 

Utbildningen tydliggör sjuksköterskans kärnkompetenser och hur man arbetar med dem för att kunna ge en god omvårdnad. Den ger redskap för att sätta sig in i komplexa patienter och hur deras vård kan personcentreras, betydelsen av teamarbetet kring patienten och vikten av informatik. Du får även ett flertal redskap för hur du söker evidensbaserad kunskap och förmedlar den vidare och hur förbättringsarbete kan utformas och genomföras. Säker vård är en annan av stöttepelarna i specialistsjuksköterskans arbete.  

Vem passar utbildningen för?

Du som är sjuksköterska, som gärna har arbetat på en avdelning med medicinsk inriktning en tid, och nu är sugen på att fördjupa din kunskap om vad vår profession kan bidra med i teamarbetet runt patienten. 

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se