Fakta

Kontaktperson:
Martin Grander
Finansiär:
  • MKB Fastighets AB
Ansvarig vid Mau:
Martin Grander
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 maj 2021 - 30 april 2031
Forskningsmiljö:

Om projektet

Detta följeforskningsprojekt tar ett helhetsgrepp om frågan om Malmös segregation och särskilt utvecklingen i dess så kallat "socialt utsatta områden" och det kommunala bostadsföretagets MKBs roll i utvecklingen. Genom en forskningsansats bestående av tre delprojekt som samlar kvantitativa och kvalitativa metoder är syftet med projektet att under 10 år följa och utvärdera MKB:s arbete för att främja en mindre segregerad och mer socialt blandad stad. Följande frågeställningar är styrande för uppdraget:

  1. Hur utvecklas levnadsvillkoren i marginaliserade bostadsområden i Malmö som ett resultat av MKB:s insatser i dessa områden?
  2. Vilken effekt får företagets sociala insatser på stads-, områdes- och individnivå?
  3. Leder MKB:s insatser till en mer socialt blandad stad och vilka effekter får det på stads-, områdes- och individnivå?

Studien består av tre delprojekt som löper över olika tidshorisonter. Som grund ligger en långsiktig kvantitativ följeforskning av utvecklingen i de så kallat marginaliserade eller utsatta bostadsområdena i staden (delprojekt 1). Till detta kommer framtagandet av ett kvalitativt verktyg för att följa upp värdet av sociala insatser i MKB:s bostadsområden (delprojekt 2). Slutligen görs en utvärdering av företagets strävan efter socialt blandade bostadsområden, en studie som följer resultaten av MKB:s olika strategier för att skapa social blandning i såväl nytt som befintligt bostadsbestånd (delprojekt 3).