Om kursen

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska utveckla didaktisk kompetens om hållbarhetsfrågor för att i undervisning kunna arbeta praktiskt med återbruk.

Kursen är uppdelad i två delar:

Den första delen behandlar forskning och didaktiska modeller inom forskningsfältet utbildning och hållbar utveckling. Traditionsknuten kunskap och återbruk av olika slag (refuse, reuse, reduce, recycle och repair) diskuteras både utifrån ett historiskt och nutida perspektiv. Vidare behandlas återbruk utifrån ett kritiskt perspektiv på agentskap, dvs. vem som ska göra vad och vilka konsekvenser samt vilket handlingsutrymme det för med sig för den enskilde individen.

Den andra delen av kursen är en individuell fördjupning där kursdeltagaren omsätter något av de teoretiska perspektiven om återbruk till en undervisningsmodul utifrån kursdeltagarens undervisningsämne.

Kursen ges på distans (25% fart under HT2021). Digitala seminarier kommer ligga sen eftermiddag/tidig kväll.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar forskning och didaktiska modeller inom forskningsfältet utbildning och hållbar utveckling. Traditionsknuten kunskap och återbruk av olika slag (refuse, reuse, reduce, recycle och repair) diskuteras både utifrån ett historiskt och nutida perspektiv. Vidare behandlas återbruk utifrån ett kritiskt perspektiv på agentskap, dvs. vem som ska göra vad och vilka konsekvenser samt vilket handlingsutrymme det för med sig för den enskilde individen.Den andra delen av kursen är en individuell fördjupning där kursdeltagaren omsätter något av de teoretiska perspektiven om återbruk till en undervisningsmodul utifrån kursdeltagarens undervisningsämne.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Student inom förskole-/grund-/ämneslärarprogrammet eller är verksam som lärare inom förskole-/grund- eller gymnasieskolan

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).