Stadens rum är en sammanhållen akademisk kunskapsmiljö vid Institutionen för urbana studier. Stadens rum utforskar relationen mellan människa och byggd miljö från ett hållbarhetsperspektiv. I fokus finns den vardagliga användningen och de levda erfarenheterna i relation till stadens utformning och planering.

Forskning

Vi intresserar oss för frågor om hållbarhet, styrning, inkludering och medverkan från den enskilda byggnadens skala till urban- och regional skala. Stadens mellanrum, gröna rum, husrum och kulturella rum är centrala i utbildning och forskning.

Forskningen rymmer en stor mängd forskningsprojekt inom bostadsforskning och hållbar stadsutveckling. Exempel på frågor inbegriper:

  • allmäningar och gemensamma rum
  • användarvänlig byggd miljö
  • bostadens användning, utformning och påverkan av förändrad plan- och bygglagstiftning
  • hållbar samhällsplanering samt hållbarhet i relation till smarta städer och megaprojekt
  • hållbar transportinfrastruktur
  • kultur i den hållbara staden
  • privatisering och grindning av offentliga rum
  • tillfällig användning av offentliga rum

I forskningen använder vi en bredd av metoder från samhällsvetenskap, etnografi, arkitektur och planering.

Forskare och forskningsprojekt

Utbildningar

Vid miljön samlas utbildningar i byggd miljö, miljövetenskap och urbana studier. Lärmiljön är kreativ och dynamiska med fler internationella samarbetspartner och möjligheter till utbyte. Här finns tre kandidatutbildningar, ett ettårigt magisterprogram på svenska, två internationella master-program samt forskarutbildning i urbana studier. 

Mer om forskarutbildningsämnet Urbana studier

Samverkan

Stadens rum medverkar i ett flertal internationella forskarnätverk:

Nationellt samarbetar vi med stadsutvecklings och hållbarhetsfrågor inom ramen för ett nationellt nätverk för planerarutbildningar, Urban academy genom Malmö stad, samt medverkar som experter i paneldebatter och referensgrupper.