Presentation

Fil. dr. och docent i svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen för kultur, språk och medier vid Fakulteten för lärande och samhälle. Mitt forskningsintresse rör ämneslitteracitet, textpraktiker och kunskapsbyggande interaktion i andraspråksundervisning. Bärande teoretiska utgångspunkter för min forskning är systemisk-funktionell lingvistik, Bernsteins utbildningssociologiska teori och kritisk diskursanalys. Ett viktigt mål för mig är att genom klassrumsforskning belysa förutsättningarna för en språk- och textmedveten undervisning där elever kan röra sig mellan olika ämnesdiskurser och samtidigt utveckla en kritisk medvetenhet om den.

Jag undervisar företrädesvis i svenska som andraspråk på lärarprogrammen och handleder studenters självständiga arbeten. Därutöver handleder jag doktorander inom forskarutbildningen SLDI (Språk- och litteraturdidaktik).

Aktuella forskningsprojekt jag leder på Malmö universitet (i urval):

Ämnesspecifika textpraktiker i mellanstadiets sva-undervisning (Crafoord, 2022-2024)

SFI-elevers språkpraktik i didaktisk belysning (praktiknära samverkan med medfinansierande kommun, 2022–2023)

Litteracitetspraktiker i sva- och SO-undervisning (projekt finansierat av tjänst som biträdande lektor, 2019–2023)