Presentation

Jag är fil. doktor och biträdande universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. Mitt forskningsintresse rör lärandeaktiviteter, texter och kunskapsbyggande interaktion i andraspråksundervisning. Jag baserar min forskning på utbildningssociologisk och språkvetenskaplig teori.

Jag undervisar företrädesvis i svenska som andraspråk på lärarprogrammen och handleder studenters självständiga arbeten. Därutöver handleder jag doktorander inom forskarutbildningen SLDI (Språk- och litteraturdidaktik).