Presentation

Fil. dr. och docent i svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen för kultur, språk och medier vid Fakulteten för lärande och samhälle. Med start hösten 2024 är jag även gästprofessor i svenska som andraspråk vid Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet.

På Malmö universitet är jag ämnesansvarig för svenska som andraspråk på ämneslärarutbildningen samt kursledare för självständiga arbeten inom svenska och VAL.

Mitt forskningsintresse rör ämneslitteracitet, textpraktiker och kunskapsbyggande interaktion i andraspråksundervisning. Bärande teoretiska utgångspunkter för min forskning är systemisk-funktionell lingvistik, Bernsteins utbildningssociologiska teori och kritisk diskursanalys. Ett viktigt mål för mig är att genom klassrumsforskning belysa förutsättningarna för en språk- och textmedveten undervisning där elever kan röra sig mellan olika ämnesdiskurser och samtidigt utveckla en kritisk medvetenhet om den.

Jag undervisar företrädesvis i svenska som andraspråk på lärarprogrammen och handleder studenters självständiga arbeten. Därutöver handleder jag doktorander inom forskarutbildningen SLDI (Språk- och litteraturdidaktik).

Aktuella forskningsprojekt jag leder (i urval):

Förutsättningar för läs- och skrivutveckling? Samverkan mellan skolor och bibliotek i socialt utsatta områden. (Nationellt FOU-nätverk för verksamheter med stora utmaningar, 2024–2025)

Ämnesspecifika textpraktiker i mellanstadiets sva-undervisning (Crafoord, 2022-2024)

Sfi-elevers språkpraktik och yrkessvenska i didaktisk belysning (praktiknära samverkan med en kommun finasierad av FINSAM, 2022–2023)

Litteracitetspraktiker i sva- och SO-undervisning (projekt finansierat av tjänst som biträdande lektor, 2019–2023)