Utbildningen ger studie- och yrkesvägledare fördjupade kunskaper om övergångar mellan utbildning och arbetsmarknad, etablering på arbetsmarknaden och karriärlärande. Men också praktiska kunskaper för att kunna göra studier, undersökningar och utvärderingar.

Peter Gladoic Håkansson, programansvarig

Om utbildningen

Vill du utveckla dina kunskaper och specialisera dig inom karriärutveckling? Magisterprogrammet i arbetsvetenskap öppnar upp för nya karriärvägar och kan leda till ett ökat ledarskapsansvar eller forskarutbildning.

Behovet av professionell karriärvägledning ökar och yrket utvecklas hela tiden. Med den utvecklingen ökar även kraven på utbildning och kompetens.

Utbildningen ger studie- och yrkesvägledare fördjupade kunskaper om övergångar mellan utbildning och arbetsmarknad och etablering på arbetsmarknaden. Du kommer även att fördjupa dina kunskaper i vägledningsmetodik, karriärövergångar, karriärlärande, utbildning, arbetsliv och arbetsmarknad.

Programmet behandlar också arbetsvetenskap utifrån sociologiska och socialpsykologiska perspektiv, till exempel relationen mellan arbete och identitet.

Utbildningen riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen. Du kan vara på väg ut i arbetslivet eller har du kanske jobbat ett tag.

Programmet leder till en magisterexamen inom huvudområdet arbetsvetenskap med inriktning mot karriärutveckling.

Efter examen

Efter utbildningen kommer du att kunna använda dina fördjupade kunskaper inom flera olika områden. Magisterprogrammet öppnar upp för olika karriärvägar, både inom offentliga organisationer och i näringslivet.

Programmet kan leda till ett ökat ledarskapsansvar inom området. Det finns också möjlighet till specialisering, till exempel genom det examensarbete som du genomför på 15 hp.

Utbildningen skapar nya möjligheter att arbeta med undersökande, utredande och utvärderande arbetsuppgifter. En magisterexamen ger också större möjligheter att jobba utomlands.

Möjlighet finns att komplettera utbildningen med ett års studier inom masterprogrammet Leadership and organisation och erhålla en masterexamen.

Utbildningen ger en god grund för forskarutbildning. Programmet ger behörighet att ansöka om doktorandtjänster inom flera områden, som är relaterade till arbetsvetenskap eller organisationsstudier.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Studie- och yrkesvägledarexamen eller motsvarande, med ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Marlene spetsar sin kompetens i rollen som strateg

Som ett nav för skolutvecklingen i Helsingborg finns skol- och fritidsförvaltningen, placerad i stadsdelen Mariastaden. På avdelningen Gymnasieplanering, vägledning och forskning arbetar Marlene Klit Welin som SYV-strateg. Hon går magisterutbildningen i arbetsvetenskap på halvtid under två år som e...

Marlene spetsar sin kompetens i rollen som strateg

Som ett nav för skolutvecklingen i Helsingborg finns skol- och fritidsförvaltningen, placerad i stadsdelen Mariastaden. På avdelningen Gymnasieplanering, vägledning och forskning arbetar Marlene Klit Welin som SYV-strateg. Hon går magisterutbildningen i arbetsvetenskap på halvtid under två år som en del i sin kompetensutveckling.

– Mitt jobb innebär att tillsammans med huvudman och rektorer se till att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses. Jag samordnar också ett nätverk av studie- och yrkesvägledare på grundskolor och gymnasieskolor i elva kommuner i nordvästra Skåne.

Marlene driver utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen i Helsingborgs stads skolor, bland annat genom att hålla sig uppdaterad om aktuell forskning. Hon arrangerar aktiviteter för att öka samverkan mellan skolan och arbetsgivare, branschföreträdare, utbildningsinstitutioner och andra förvaltningar i Helsingborg.

– Just nu testar vi samarbetsaktiviteter med Campus Helsingborg vid Lunds universitet, för att öka kunskapen hos gymnasieelever om hur det är att studera på högskolan.

Att prata med fler som jobbar med studie- och yrkesvägledning inom olika branscher är väldigt berikande.

Marlene Klit Welin

Flera metoder för att vägleda

I magisterprogrammet får Marlene lära sig olika teorier och metoder om studie- och karriärvägledning, som hon kan använda i sitt arbete.

– Alla delar i utbildningen är väldigt nyttiga. Vi läser till exempel om vad som påverkar personers karriärlärande vid övergångar mellan utbildningar och arbete. Vi fördjupar även kunskaperna i att använda olika professionella samtal i karriärutveckling.

Studenterna har haft en kurs som handlar om karriärövergångar och hur de kan stärka individer inför, under och efter övergången mellan utbildning och arbetsmarknad.

– Om jag inte haft arbetslivserfarenhet hade jag inte kunnat tillgodogöra mig utbildningen på samma sätt. Nu får jag möjlighet att klä mina tidigare erfarenheter utifrån teoretiska perspektiv.

Ger varandra feedback

Studenterna har undervisning i form av föreläsningar, seminarier och diskussioner – både på plats på universitetet och digitalt. Magisterutbildningen innebär mycket självstudier.

– Att prata med fler som jobbar med studie- och yrkesvägledning inom olika branscher är väldigt berikande. Vi är ett stöd för varandra och kan ge varandra feedback på texter utifrån olika perspektiv.

Marlene gick tidigare studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö universitet. Sedan 2018 är hon strateg i Helsingborgs stad och hon studerar för att utvecklas i sin roll.

– Jag känner redan att jag fått fördjupade kunskaper och nya perspektiv på vägledningsarbetet. Det skapar förståelse för hur vi kan utveckla vägledningen inom skolverksamheten. Jag kan varmt rekommendera att gå magisterutbildningen, säger hon.

"Utbildningen öppnar upp flera olika karriärvägar "

Peter Gladoic Håkansson, programansvarig och universitetslektor, berättar vilka kunskaper och erfarenheter studenterna får under magisterutbildningen och förklarar varför kunskaper om arbetsvetenskap och karriärutveckling efterfrågas på arbetsmarknaden.

"Utbildningen öppnar upp flera olika karriärvägar "

Peter Gladoic Håkansson, programansvarig och universitetslektor, berättar vilka kunskaper och erfarenheter studenterna får under magisterutbildningen och förklarar varför kunskaper om arbetsvetenskap och karriärutveckling efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vad är speciellt med utbildningen på Malmö universitet?

Magisterprogrammet ligger i ämnet arbetsvetenskap med inriktning mot karriärutveckling, vilket innebär att utbildningen är unik i landet. Nationellt finns idag utbildningar på avancerad nivå som är inriktade på pedagogik.

Arbetsvetenskap är ett nytt huvudområde och det finns olika anledningar till att vi väljer det. Dels för att programmet blir ett komplement till de utbildningar på avancerad nivå som redan finns inom pedagogik, dels för att studie- och yrkesvägledning ligger någonstans mellan utbildning och arbetsmarknad.

Vilka möjligheter skapar utbildningen i arbetslivet?

Med inriktningen på arbetsvetenskap är programmet brett och kan leda till arbete inom olika branscher – studie- och yrkesvägledning finns inom många olika områden.

Genom utbildningen får studenten ett akademiskt och vetenskapligt tänkande, vilket skapar nya möjligheter att arbeta med undersökande, utredande och utvärderande arbetsuppgifter. Det kan till exempel innebära att göra studier på sin arbetsplats, undersöka olika problemområden eller jämföra hur studie- och yrkesvägledning fungerar i olika län eller kommuner.

Magisterprogrammet öppnar upp flera olika karriärvägar för studie- och yrkesvägledare. För de studenter som till exempel väljer att inrikta sig på ledarskap och kompletterar med ett års studier på masterutbildningen Leadership and organisation skapas möjligheter att leda verksamheter.

Internationellt är utbildningen till studie- och yrkesvägledare längre, ofta fyra eller fem år. En magisterexamen ger därför en större möjlighet än tidigare att jobba utomlands som ”career counsellors”.

Vilka är de främsta kunskaperna studenterna får med sig?

Utbildningen ger studie- och yrkesvägledare fördjupade kunskaper om övergångar mellan utbildning och arbetsmarknad, etablering på arbetsmarknaden och karriärlärande.

Studenterna får ett kritiskt förhållningssätt och kunskaper om samtalsmetodikens möjligheter och begränsningar. Men också praktiska kunskaper i metod, att utreda, att undersöka, studera och jämföra – den typen av kunskaper, för att kunna göra studier, undersökningar och utvärderingar.

I examensarbetet kan studenten fördjupa sig utifrån den väg hen planerar att gå, till exempel om studenten har en idé att gå vidare inom ledarskap eller vill arbeta inom skolan.

Vem bör söka till den här utbildningen?

Personer som vill utvecklas. Det kan vara personer som nyligen avslutat sin grundutbildning, men det kan även vara någon som har jobbat som studie- och yrkesvägledare några år och vill komma vidare i sin karriär. Utbildningen skapar också fler möjligheter till forskarstudier.

Den som söker till utbildningen behöver ha gått studie- och yrkesvägledarutbildning eller motsvarande. Om du har en liknande utbildning kan du söka till programmet och vi gör en bedömning.

Hur förbereder programmet för vidare studier?

Programmet ger behörighet att ansöka till doktorandtjänster inom olika områden. Som student har du också möjlighet att fortsätta studera ett år på masterbildningen Leadership and organisation och tillgodoräkna dig de kurser du har tagit på magisterprogrammet i arbetsvetenskap. På så sätt kan du få en masterexamen.

Kontakt