Malmö universitet erbjuder vidareutbildningar på avancerad nivå för dig som har en yrkesexamen för arbete som lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Utbildningarna ges på halvfart och sen eftermiddags- eller kvällstid.

Om utbildningen

En magister- eller masterexamen ger dig en vetenskaplig grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom till exempel skolan. Den ger även behörighet för forskarstudier. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att analysera, göra kritiska bedömningar samt att använda olika forskningsmetoder och att producera och värdera vetenskapliga texter.

Två huvudområden 

Om du har en yrkesexamen för arbete som lärare, förskollärare eller fritidspedagog kan du läsa någon av Malmö universitets vidareutbildningar på avancerad nivå. Då får du en magister- eller masterexamen inom något av de två huvudområdena pedagogik eller ämnesdidaktik. Val av huvudområde beror på vilken inriktning du har i din yrkesexamen.

Huvudområdet pedagogik vänder sig främst till dig som är förskollärare eller lärare i fritidshem, medan huvudområdet ämnesdidaktik vänder sig till dig som är grund- eller ämneslärare.

Utbildningarna består av fristående kurser som du behöver söka termin för termin. För att i slutändan kunna ta ut en examen är det viktigt att du söker och läser kurser inom ett och samma huvudområde.

Pedagogik

Huvudområdet pedagogik handlar om studiet av pedagogiska processer i olika kulturella och mellanmänskliga sammanhang. Pedagogikens kunskapsobjekt är människans bildning genom utbildning, lärande och undervisning. Förutom formella utbildningssammanhang studeras relationen mellan formellt och informellt lärande samt fostran i olika samhälleliga kontexter.

Inom aktuellt kurspaket är pedagogiken inriktad mot yrkesverksamhet i förskola och fritidshem.

Kurser inom pedagogik

Termin 1 – hösttermin

Pedagogik: Perspektiv på forskning, 15 hp

Termin 2 och 3 – vår- och hösttermin

Pedagogik: Självständigt arbete I + II, 30 hp

alternativt

Termin 2 – vårtermin (ges även hösttermin)

Pedagogik: Självständigt arbete II, 15 hp

Ämnesdidaktik 

Huvudområdet ämnesdidaktik handlar om studiet av undervisning, lärande och kunnande i relation till olika ämnesinnehåll utifrån didaktiska frågor. Huvudområdet kännetecknas av professionsanknytning och ämnesnärhet. Teoretiska perspektiv och innehåll hämtade från pedagogik och andra närliggande discipliner används för att belysa och problematisera didaktiska dilemman och alternativ i relation till olika undervisningsämnens innehåll.

Kurser inom ämnesdidaktik

Magisterexamen

Magisterkurser i ämnesdidaktik erbjuds för dig med en äldre lärarexamen som inte inkluderar ett 15 hp självständigt arbete på avancerad nivå.

Termin 1 – hösttermin

Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning, 7.5 hp

Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi, 7.5 hp

Termin 2 – vårtermin

Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7.5 hp

Valfri kurs på avancerad nivå 

Termin 3 – hösttermin (ges även vårtermin)

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I, 15 hp

Masterexamen

Om du redan har skrivit ett självständigt arbete om 15 hp på avancerad nivå inom din yrkesexamen till lärare, kan du gå direkt in på utbildningens masternivå. Hör med en studievägledare om du är osäker.

Termin 1 eller 2 – vårtermin

Ämnesdidaktik: Teoretiska perspektiv på ämnesdidaktiskt arbete, 15 hp

Termin 1 eller 2 – hösttermin

Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning, 15 hp

Termin 3 – vårtermin (ges även hösttermin)

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete för masterexamen, 15 hp

Kurs i pedagogik

För dig som har en yrkesexamen i mindre omfattning än 180 hp erbjuds en överbryggande kurs, i vilken det ingår ett självständigt arbete om 15 hp. Behörighetskrav är yrkesexamen avsedd för undervisning alternativt kurser inom huvudområdet pedagogik om 60 hp.

Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap, 30 hp

Examen på avancerad nivå

Här kan du läsa vad som krävs för en generell examen på avancerad nivå.

Kontakt

Om du har frågor om kurserna eller examen kan du kontakta studie- och karriärvägledarna på Fakulteten för lärande och samhälle. Du kan även kontakta Jesper Sjöström, utbildningssamordnare.

Kontakta studie- och karriärvägledare