Inom forskningsämnet samhällsbyggnadsteknik forskar vi bland annat om inomhusmiljö, om användning och verktyg vid byggnadsinformationsmodellering (BIM), samt om en kunskapsportal för byggbranschen -omfattande nybyggnad, ombyggnad, läromedel och pedagogisk utveckling inom byggproduktion, risk-och personsäkerhet på arbetsplatser samt kvalitetssäkring i produktionen.

Forskningen i samhällsbyggnadsteknik innehåller stora inslag av samverkan med byggsektorns aktörer och är bred och omfattar många ämnesområden, från byggmaterial, konstruktion, strukturmekanik, installationsteknik, livscykelanalys till undervisning och ledning av byggprojekt och byggproduktion. Särskilt två inriktningar betonas vid institutionen:

Samhällsbyggandets digitalisering

Den ökande digitaliseringen påverkar samhällsbyggnadssektorns aktörer, processer och faser. Här utgår vi från byggnadsinformationsmodellering, BIM, för att förbättra ledning och organisation i olika delar av byggprocessen. Det kan bidra till bättre resursutnyttjande, visualisering av konstruktioner, kommunikation och produktionsledning. Det är även ett viktigt verktyg för att uppnå hållbart och klimatneutralt samhällsbyggande.

Inomhusmiljöer och hållbarhet

En byggnad ska erbjuda en god inomhusmiljö till människor, vilket involverar många olika aspekter såsom luftkvalitet, temperatur, sanitet, ljudmiljö och belysning. Samtidigt behöver resurs-och energianvändning minska för att uppfylla klimatmål, andra miljökrav samt sträva mot cirkulära materialflöden. Forskningen här bedrivs från systemperspektiv där människans upplevelse och beteenden är en central del.

Forskare, publikationer och projekt