Forskningsprogrammet Data Society utvecklar forskning kring digitalisering och datafiering som centrala förändringsagenter i dagens samhälle. Vi studerar de fenomen som följer med digitalisering, datafiering och automatisering, och tillämpar vår kunskap för att åstadkomma positiva sociala förändringar. Forskningsprogrammet fokuserar på samhällsvetenskapliga, humanistiska och designdrivna forskningsfrågor som adresserar dagens teknologiska utveckling.

När det gäller digitalisering och datafiering finns fördelar och enorma möjligheter, men också möjliga risker och utmaningar. Programmets forskare tar sig an vårt datasamhälles komplexa frågor.

Maria Engberg, föreståndare

Vår forskning

Närvaron av digital teknologi ökar i vår vardag, och blir en integrerad del av våra liv och erfarenheter av världen. Behovet att förstå digitalisering ur andra aspekter än de rent teknologiska ökar.

Forskningsprogrammet Data Society tar upp och utvecklar forskning som rör digitaliseringens och datafieringens samhällsutmaningar. Det är ett tvärvetenskapligt program som omfattar forskare från samhällsvetenskap, humaniora, teknik och design.

Vi bedriver och utvecklar kritisk och konstruktiv forskning om digitalisering och datafiering, idag och för framtiden. Vi deltar i tvärvetenskapliga studier som undersöker hur dessa processer utvecklas i människors vardag, i samhällen och i privata och offentliga organisationer och institutioner.

Våra forskningsfrågor

  • Hur framstår och fungerar digitaliseringsprocesser på olika samhällsnivåer, och hur kan dessa orsaka olika och ibland motstridiga förväntningar och erfarenheter?
  • Vilka digitala metoder kan utvecklas för att öppna för nya studier och utveckla en djupare förståelse för hur digital teknik strukturerar omvärlden?
  • På vilka sätt kan vår forskning såväl bygga vidare på som utmana befintliga lösningsdrivna metoder för att skapa ett hållbart digitaliserat samhälle?

Våra mål är att

  • skapa tvärvetenskaplig forskning som utvecklar kritiska och tillämpade digitaliseringsstudier
  • ta fram och utveckla metoder som överbryggar samhällsvetenskap, humaniora och tekniska metodologiska ansatser
  • ta fram och utveckla nya former av praktikbaserad forskning och kontaktytor för samarbete.

Forskare, publikationer och projekt

Data Society är ett tvärvetenskapligt program som samlar forskare ur ett brett spektrum av akademiska fält inom samhällsvetenskap, humaniora, teknik, konst och design.

Forskningsprojekt

Våra projekt tar upp ett brett spektrum av frågor som inte kan tas upp inom ett enskilt ämne eller med en enda uppsättning av metodologiska förhållningssätt. En del av Data Society-forskningen bedrivs av team eller forskare inom fakultetsfinansierad forskningstid. Det här är våra pågående projekt med extern finansiering.

The Data Society Fellowship Program

Data Society Fellowship-programmet är ett gästforskarprogram för korta samarbeten. Vi tar emot ansökningar från juniora och seniora forskare. Programmet fokuserar på kortare vistelser och vi förväntar oss att våra stipendiater stannar 2–4 veckor; dock kan andra arrangemang göras beroende på de föreslagna aktiviteterna. För mer information om programmet och information om ansökan besök vår engelska sida.