Medieteknik är ett tvärvetenskapligt ämne som tangerar teknik, samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora, teoretiskt såväl som empiriskt.

Vid Malmö universitet omfattar ämnet både studier och praktisk utveckling av medier. Särskild hänsyn tas till frågor rörande mediers produktion, plattformar och kanaler i relation till deras tekniska, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. 

Forskning i medieteknik fokuserar på frågor om digitalisering, datafiering och digitala medier där ämnets tvärvetenskapliga karaktär bidrar till en komplex förståelse av vår samtid och en medieindustri i konstant förändring. Behovet att förstå betydelsen av digitala medier i sådana förändringsprocesser utifrån en tvärvetenskaplig horisont blir allt mer påtagligt. Mot den bakgrunden intresserar sig forskare i medieteknik för hur digitala medier används, utvecklas och blir till del av våra liv, organisationer och institutioner. 

Detta intresse visar sig exempelvis i forskning om hur digitalisering och datafiering bidrar till nya affärsmodeller och konsumtionsmönster eller hur dessa processer förändrar förutsättningarna för kreativa praktiker. Det tar sig också uttryck i forskning som fokuserar på design, teknisk utveckling, förändring och styrning inom en alltmer komplex medieindustri. 

Gemensamt för dessa inriktningar är att forskningen i medieteknik sätter människan och tekniken i centrum för sin verksamhet.

Forskare och forskningsprojekt