Arbetar du som obehörig lärare i förskola eller skola? Då kan VAL, vidareutbildning av lärare, kanske vara en möjlighet för dig att nå en examen. VAL är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i förskola eller skola. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026.

VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten.

 

Behörighet

Behörighet

För att kunna antas till studier inom VAL ska du medverka i undervisningen i förskola med en förskollärares arbetsuppgifter eller vara verksam som lärare i fritidshem, grundskolan eller gymnasieskolan.

Du ska uppfylla två krav för att VAL ska vara aktuellt för dig:

  • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
  • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.

Nu ges även du som är verksam inom förskolan eller fritidshem möjlighet att studera genom VAL. Du måste ha omfattande yrkeserfarenhet och då finns särskilda möjligheter till tillgodoräknanden och kortare studietid. Du kan läsa mer om det längre ner på sidan. 

Här ansöker du till VAL

1. Gör en webbansökan Lärarutbildning.nu.

2. Komplettera med handlingar

Skicka in dina bilagor (ex. tjänstgöringsintyg och studiemeriter) och din utskrivna och signerade webbansökan per post till det lärosäte som du har valt som förstahandsalternativ. Använd något av våra tjänstgöringsintyg för att styrka din nuvarande och tidigare lärarerfarenhet.

Tänk på att det i tjänstgöringsintyget måste framgå viss, specifik information kopplat till din anställning,  som ligger till grund för antagning. Läs noga igenom ansvisningarna i tjänstgöringsintyget och säkerställ att alla uppgifter är ifyllda innan du skickar in ditt intyg till Malmö universitet. 

Skicka in dessa handlingar så snart som möjligt. De ska vara Malmö universitet tillhanda senast 10 dagar efter att du skickat in din webbansökan.                    

Tjänstgöringsintyget för lärare 

Tjänstgöringsintyg för förskollärare

Tjänstgöringsintyg för lärare i fritidshem

 

Aktuella utbildningsomgångar på Malmö universitet- förskollärare och lärare

Läs mer om de tre utbildningsomgångar som är sökbara på Malmö universitet.

Nu ges du som är verksamma inom förskola och fritidshem möjlighet att studera genom VAL. Förändringen gäller från studiestart vårterminen 2021 och framåt. Sökande med lång erfarenhet har prioriterats inför antagning till hösten 2021.

VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten. Det kan förekomma att studier på annat lärosäte ingår i din studieplan om kursern inte finns i Malmö universitets kursutbud. 

 

Särskilda möjligheter för dig med lång yrkeserfarenhet

För dig med för dig med omfattande yrkeserfarenhet särskilda möjligheter till tillgodoräknande av utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du ska

  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare eller medverkat i undervisningen med en förskolärares uppgifter i sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till vårterminen 2022 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2021 och att du var anställd den dagen.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Du ska även uppfylla de övriga behörighetskrav som gäller för VAL, se fliken Behörighet

 

Utbildningens genomförande

Individuell studieplan

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Komplettering för att nå examen sker utifrån varje individs behov, examensmål och meriter. En studieplan kan omfatta allt från 7,5hp till 120hp.

Studier sker både på distans och campus

I den mån det är möjligt bedrivs studierna på halvfart på distans via en webbplattform med några dagars campusträffar i varje kurs. Halvfart motsvarar 20 studietimmar per vecka. Beroende på dina individuella behov kan du behöva studera på campus, vid ett annat lärosäte och i vissa fall kurser eller delar av din utbildning som campusförlagda heltidsstudier.

Tillgodoräkna tidigare studier

För möjligheten att kunna tillgodoräkna studier inom utbildningsvetenskaplig kärna/allmänt utbildningsområde krävs relevant lärarerfarenhet av minst två års omfattning så att denna låter sig bedömas i förhållande till examensmålen. 

 

Lagar och förordningar

Fördjupad information

Examen och behörighet

Efter avslutade studier inom VAL ska du ansöka om examen via nedanstående blankett. Observera att kurserna måste vara avslutade och godkända i Ladok för att examen ska kunna utfärdas.

Blankett för ansökan om examensbevis för Lärarexamen

Skicka examensansökan till:

Malmö universitet
Lärande och samhälle
Sofia Lönnqvist, VAL
205 06  Malmö

Alternativt scanna in ansökan och skicka den med e-post till val@mau.se. 

Ansök om lärarlegitimation

Malmö universitet utfärdar din examen och därefter ansöker du om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket. Lärarlegitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du fått genom din examen. Information om legitimation och utökad behörighet finns på Skolverkets hemsida.

Enligt Skolverket får du de behörigheter som följer av din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Men du kan också ha rätt till fler behörigheter utifrån studier, undervisningserfarenhet eller yrkeskunskaper. När du ansöker om att utöka din legitimation med fler behörigheter måste du ange alla ämnen, årskurser och skolformer du vill bli behörig att undervisa i.

Ansök om att utöka legitimationen med fler behörigheter.

Programinformation om VAL på Canvas

 

Programinformation VAL på Canvas

Denna sida är under uppbyggnad och mer information om VAL kommer att läggas till efter hand.

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK

Vårterminen 2022 kommer VAL att ha nya kursplaner inom UVK och VFU. Alla kurser omfattar då 7,5hp. Vissa terminer kommer det att ligga både UVK-kurser och VFU-kurser utlagt parallellt i din studieplan. Det kan se mycket ut, men tänk in att VFU-kurserna då är studier som ingår i anställningen. Vissa kurser inom VFU kan komma att tillgodoräknas genom att kursmålen prövas i en tidigare kurs. Detta upplägg kan leda till att du når examen tidigare än vad som var möjligt förut, vilket har efterfrågats av studenter.

Du som har pågående studier i VAL kommer att att få en uppdaterad studieplan under hösten 2021. Det är inte möjligt att ge svar i förväg gällande hur just din studieplan påverkas. Om du har kursern inom UVK/VFU inlagda från vt 22 så läggs dessa kurser om tilll motsvarande kurser i det nya upplägget. 

Denna förändring av UVK- och VFU kurser berör inte dig som har antagits mot förskollärarexamen, för dig finns specifika UVK-kurser riktade mot förskola

Kursplaner Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

LL272P Undervisning, utveckling och lärande

LL2723P Ämnesdidaktik, undervisning och lärande

LL274P Bedömning och betygsättning

LL281P Likabehandling, stöd till lärande och specialpedagogik

LL282P Skolans värdegrund, sociala relationer, ledarskap och konflikthantering

LL613P Utbildningsvetenskapliga perspektiv, professionsutveckling och forskningsmetod

LL614P Utvärdering och utvecklingsarbete

Kursplaner Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VU261P Verksamhetsförlagd utbildning I

VU262P Verksamhetsförlagd utbildning II

VU263P Verksamhetsförlagd utbildning III

VU764P Verksamhetsförlagd utbildning IV

 

Kontakta VAL via e-post


Malmö universitet, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
val@mau.se

För frågor angående förskola, fritidshem eller grundskolans tidigare år F-6


louise.werner@mau.se
040-665 8519

För frågor angående ämneslärare åk 7-9 eller gymnasieskola


christian.strandell@mau.se
040-665 8022
Telefontid: tisdag-onsdag kl 10:00-12:00, torsdag kl 14:00-16:00