Arbetar du som obehörig lärare i skola eller förskola? Då kan VAL, vidareutbildning av lärare, kanske vara en möjlighet för dig att nå en examen. VAL är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som arbetar som lärare eller förskollärare men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skola eller förskola. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026.

VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten

Behörighet

Behörighet

För att kunna antas till studier inom VAL på Malmö universitet ska du medverka i undervisningen i förskola med en förskollärares arbetsuppgifter eller vara verksam som lärare i fritidshem, grundskolan eller gymnasieskolan.

Du ska uppfylla två krav för att VAL ska vara aktuellt för dig:

 • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
 • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.

Från vårterminen 2021 ges även du som är verksam inom förskolan eller fritidshem möjlighet att studera genom VAL. Du som har omfattande yrkeserfarenhet är prioriterad och då finns särskilda möjligheter till tillgodoräknanden och kortare studietid. Du kan läsa mer om det längre ner under fliken Särskilda möjligheter för dig med lång yrkeserfarenhet.

Ansök till VAL

Ansökan är öppen den 15 mars – 19 april. Sista kompletteringsdag är den 26 april. 

 1. Gör en webbansökan på Lärarutbildning.nu.
 2. Du slussas där vidare till antagning.se där du fortsätter med din ansökan.

Om du inte redan har ett konto på antagning.se, så skapa ett konto här.

Tjänstgöringsintyg

Du måste i din ansökan använda något av våra tjänstgöringsintyg för att styrka din nuvarande och tidigare lärarerfarenhet. Tänk på att det i tjänstgöringsintyget måste framgå viss, specifik information kopplat till din anställning, som ligger till grund för antagning. Läs noga igenom anvisningarna i tjänstgöringsintyget och säkerställ att alla uppgifter är ifyllda innan du skickar in ditt intyg till Malmö universitet. 

Tjänstgöringsintyget för lärare 

Tjänstgöringsintyg för förskollärare

Tjänstgöringsintyg för lärare i fritidshem

Utbildningens genomförande

Individuell studieplan

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Komplettering för att nå examen sker utifrån varje individs behov, examensmål och meriter. En studieplan kan omfatta allt från 7,5hp till 120hp.

Studier sker både på distans och campus

I den mån det är möjligt bedrivs studierna på halvfart på distans via en webbplattform, ibland med några dagars campusträffar i varje kurs. Detta gäller alla kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna. Halvfart motsvarar 20 studietimmar per vecka. Beroende på dina individuella behov kan du behöva studera på campus, vid ett annat lärosäte och i vissa fall kurser eller delar av din utbildning som campusförlagda heltidsstudier.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Om VFU ingår i din studieplan, så gör du normalt denna inom din ordinarie  tjänst. Om du antas utifrån lång yrkeserfarenhet tillgodoräknas de 30hp VFU som ingår i en lärarutbildning. 

Studieuppehåll

När du antagits till VAL kan du inte ansöka om studieuppehåll. Om du inte kan fortsätta dina studier under en period så kontakta val@mau.se. 

Särskilda möjligheter för dig med lång yrkeserfarenhet

För dig med för dig med omfattande yrkeserfarenhet särskilda möjligheter till tillgodoräknande av utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du ska

 • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
 • ha varit anställd som lärare eller medverkat i undervisningen med en förskollärares uppgifter i sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till höstterminen 2022 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2021 och att du var anställd den dagen.
 • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Du ska även uppfylla de övriga behörighetskrav som gäller för VAL, se fliken Behörighet.

Akademiska meriter från annat land än Sverige

Om du har utländska akademiska meriter är det viktigt att du bifogar (laddar upp på antagning.se) intyg över kurserna som ingår i din examen, samt ditt examensbevis. För att Malmö universitet ska kunna bedöma din utbildning behövs information om vilka kurser du har läst och i vilken omfattning.

Utländska meritdokument måste i vissa fall översättas. Översättning ska ske av auktoriserad översättare. Du måste bifoga både kopia på original och översättningen till din ansökan på Antagning.se.

VAL-utbildningen innebär akademiska studier på svenska. Detta ställer krav på fördjupade kunskaper i språket för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vi förutsätter att du har kunskaper i Svenska som motsvarar svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller annan kurs i svenska som är behörighetsgivande för högskolestudier.

Tillgodoräkning

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL. Det kallas validering och kan resultera i förkortade studier. Du ska bifoga intyg som styrker när du ansöker. I samband med att du antas tas beslut om vilka kurser eller tidigare utbildningar som kan tillgodoräknas i din examen.

För dig med med omfattande yrkeserfarenhet särskilda möjligheter till tillgodoräknande av utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kan läsa mer om detta under en egen flik.

Du som har minst två års relevant lärarerfarenhet och inte tidigare har läst kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlag utbildning kan erbjudas att prövas utifrån reel kompetens så att dina förvärvade kunskaper låter sig bedömas i förhållande till examensmålen. Prövningen kan leda till tillgodoräknande om 30hp inom UVK/VFU. 

Om du efter att du är antagen vill ansökan om tillgodoräkning så hittar du blankett och information på Malmö universitets hemsida under överskriften tillgodoräkning.
Innan du ansöker rekommenderas du att kontaktar VAL-organisationen.

Studiemedel vid tillgodoräknande

Ett beviljat/delvis beviljat tillgodoräknande kan påverka ditt studiemedel, kontakta CSN för att veta vad som gäller för dig. Ifall ditt tillgodoräknande orsakar att du läser färre högskolepoäng en termin än vad du har ansökt studiemedel för, meddelar du själv alla förändringar till CSN.

Valideringstermin Förskollärare och Grundlärare Fritidshem

Du som antas till VAL utifrån omfattande yrkeserfarenhet och med särskilda möjligheter till tillgodoräknande av utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) erbjuds även möjlighet att validera delar av förskolepedagogiskt ämnesområde och fritidspedagogiskt ämnesområde. Detta är utlagt som en valideringstermin och den ligger oftast termin två eller tre i din studieplan. Du får inom utbildningen information om vad det innebär och kan ta ställning till om du vill anta erbjudandet eller hellre vill läsa kurser. Valideringsterminen är inte CSN-berättigad.

Examen och behörighet

Ansök om lärarlegitimation

Malmö universitet utfärdar din examen och därefter ansöker du om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket. Lärarlegitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du fått genom din examen. Information om legitimation och utökad behörighet finns på Skolverkets hemsida.

Enligt Skolverket får du de behörigheter som följer av din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Men du kan också ha rätt till fler behörigheter utifrån studier, undervisningserfarenhet eller yrkeskunskaper. När du ansöker om att utöka din legitimation med fler behörigheter måste du ange alla ämnen, årskurser och skolformer du vill bli behörig att undervisa i.

Ansök om att utöka legitimationen med fler behörigheter.

Efter avslutade studier inom VAL ska du ansöka om examen via nedanstående blankett. Observera att kurserna måste vara avslutade och godkända i Ladok för att examen ska kunna utfärdas.

Blankett för ansökan om examensbevis för Lärarexamen

Skicka examensansökan till:

Malmö universitet
Lärande och samhälle
Sofia Lönnqvist, VAL
205 06  Malmö

Alternativt scanna in ansökan och skicka den med e-post till val@mau.se. 

Programinformation om VAL på Canvas

 

Programinformation VAL på Canvas

Denna sida är under uppbyggnad och mer information om VAL kommer att läggas till efter hand.

Utbildningsingångar i VAL

Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Inom VAL på Malmö universitet kan du antas till lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Oftas antas du till mot en examen som även finns inom reguljära program eller inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Inom VAL är det ibland möjligt och gynnsamt för den sökande att gå mot en äldre examen. Detta kan till exempel gälla dig som har en påbörjad examen som kan slutföras inom VAL. Malmö universitet prövar detta i samband med din ansökan. 

För dig med för dig med omfattande yrkeserfarenhet finns särskilda möjligheter till tillgodoräknande av utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kan läsa om detta under en egen flik.

VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten. Det kan förekomma att studier på annat lärosäte ingår i din studieplan om kursen inte finns i Malmö universitets kursutbud. Det kan också förekomma att studierna ges på helfart och/eller campus om de inte finns på halvfart/distans.

Nedan ser du några aktuella examina inom VAL: 

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (240hp)

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Matematik 30hp 
 • Svenska 30hp
 • Engelska, SO, No/Tk minst 15hp vardera
 • Examensarbete 30hp inom huvudämnet (2*15hp)

Grundlärarutbildning: årskurs 4-6 (240hp)

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Matematik 30hp 
 • Svenska 30hp
 • Engelska 30hp
 • SO, No/Tk alternativt praktisk-estetiskt ämne 30hp
 • Examensarbete 30hp inom huvudämnet (2x15hp)

Lärarexamen mot grundskolans tidigare år (210hp) (äldre lärarexamen, relevanta studier före 2011 som kan ingå i examen krävs)

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp (examensarbete om 15hp ingår)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Huvudämne 60hp (enbart vissa kombinationer är möjliga)
 • Övrigt ämne 60hp

Ämneslärarexamen åk 7-9 (180hp) Undervisningsämne Matematik

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp (examensarbete om 15hp ingår)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Matematik 90hp (vissa ämnesblock måste ingå; Taluppfattning och diskret matematik, Algebra, Geometri, Sannolikhetslära och statistik, Samband och förändring, Analys)

Ämneslärarexamen åk 7-9 (240hp) Minst 30hp examensarbete krävs
Undervisningsämne 1 Religion, Undervisningsämne 2 Bild

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp (examensarbete om 15hp ingår)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Religion 90hp (examensarbete om 15hp ingår i Re eller Bd (vissa ämnesblock måste ingå; Religioner och livsåskådningar, Religion och samhälle, Etik och moral, identitet och livsfrågor)
 • Bild 60hp (vissa ämnesblock måste ingå; Bildframställning, Redskap för bildframställning, Bildanalys)

Ämneslärarexamen Gy (210hp) Undervisningsämne Matematik

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp (examensarbete om 15hp ingår)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30hp
 • Matematik 120hp (vissa ämnesblock måste ingå; Taluppfattning, algebra och diskret matematik, Geometri, Samband och förändring, Sannolikhetslära och statistik, Analys)

Förskollärare

Du som är verksam inom förskola ges från vårterminen 2021 möjlighet att studera genom VAL. Sökande med lång erfarenhet prioriterats inför antagning till hösten 2022.

En förskollärarutbildning omfattar 210hp och byggs upp enligt nedan:

 • utbildningsvetenskaplig kärna 60hp
 • verksamhetsförlagd utbildning 30hp 
 • fördjupningsämnet förskolepedagogik om 120 (inklusive examensarbete) 

För att antas till VAL utifrån lång undervisningserfarenhet krävs att du:

 • har arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent i förskola och/eller förskoleklass. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. För antagning till hösten 2022 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2021.
 • medverkade i undervisningen sex månader före sista ansökningsdag.
 • är verksam i förskolan och/eller i förskoleklassen och ska ha medverkat i undervisningen med en förskollärares arbetsuppgifter.

Malmö universitet kan ibland även anta dig som är verksam i förskola och som kan nå förskollärarexamen, utan krav på 8 års arbetslivserfarenhet. Detta kan vara aktuellt om du:

 • har en påbörjad förskollärarutbildning (efter 2011), där enbart kurs/kurser saknas som ingår i VALs kursutbud mot förskollärarexamen. 
 • har en påbörjad äldre förskollärarutbildning, där kurser om maximalt 30hp saknas för att nå examen, samt att de kurser du saknar ingår i VALs kursutbud.

Om detta alternativ är aktuellt för dig, skicka då in VALs tjänstgöringsintyg för förskollärare för nuvarande anställning med din webbansökan.

Läs på VALs nationella sida om vad studier mot en förskollärarexamen i VAL innebär för dig som har lång undervisningserfarenhet. Där finns information om behörighetsvalidering (innan du kan antas) och tillgodoräknandevalidering (efter att du antagits).

Läs till Förskollärare inom VAL

Upplägg av utbildningen på Malmö universitet om du antas till VAL utifrån lång erfarenhet

Den förkortade förskollärarutbildningen är en kompletterande utbildning som bygger på tidigare högskolestudier och/eller kunnande som utvecklats genom arbete i förskolan/förskoleklassen. 30hp inom utbildningsvetenskaplig kärna, samt 30hp verksamhetsförlagd utbildning tillgodoräknas utifrån lång undervisningserfarenhet. Det krävs även att du har med dig 30hp från tidigare studier, alternativt att du antas utifrån behörighetsvalidering. Du kan även erbjudas tillgodoräknandevalidering av Förskolepedagogiskt ämnesområde motsvarande 82,5hp. 

Om du erbjuds tillgodoräknandevalidering börjar dina studier normalt med två kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna om vardera 7,5hp. 

UV219A Värdegrundsarbete och demokrati i förskola 7,5 hp 

UV220A Specialpedagogiskt arbetet i förskola 7,5hp

Termin två genomförs den så kallade tillgodoräknandevalidering, som i sin helhet omfattar 82,5hp inom Förskolepedagogiskt ämnesområde. Tillgodoräknandevalideringen är omfattande och du kommer att få arbeta med den i cirka tre månader. Vanligtvis läses ingen kurs parallellt med att du validerar. Du får inom utbildningen information om vad det innebär att validera och kan ta ställning till om du vill anta erbjudandet eller hellre vill läsa kurser. Valideringsterminen är inte CSN-berättigad. Du kan även välja att genomföra delar av tillgodoräknandevalideringen och läser då resterande kurser.

Om du väljer att göra tillgodoräknandevalideringen är det utfallet på den som ligger till grund för dina fortsatta studier. På Malmö universitet finns kurserna nedan, som omfattar och motsvarar det innehåll som ingår i tillgodoräknandevalidering.

Studierna bedrivs främst på distans. Dessa kurser nedan ges på halvfart och på distans, men inte varje termin. I din studieplan kan det dock i undantagsfall, om de aktuella kurserna inte finns tillgängliga, läggas in studier på annat lärosäte och även kurser som går på helfart. Att studierna är på halvfart betyder att du i snitt studerar ca 15 hp per termin och behöver avsätta ca 20 timmar i veckan åt studier. I VAL behöver du arbeta minst 50 procent i förskolan samtidigt som du studerar. 

Förskolepedagogiskt ämnesområde

 • Exempel på studiegång

Exempel 1 på studiegång 
I detta exempel väljer studenten att göra samtliga uppgifter i tillgodoräknandevalideringen av förskolepedagogiskt ämnesområde, och godkänns på sex av åtta uppgifter. Därmed behöver studenten komplettera med två kurser inom det förskolepedagogiska ämnesområdet. 30hp från tidigare studier eller godkänd behörighetsvalidering läggs in i examen inom förskolepedagogiskt ämnesområde.

Termin 1: Utbildningsvetenskaplig kärna kurserna UV219A och UV 220A, vardera 7,5hp
Termin 2 (ca januari-april alternativt juni-oktober): Frivillig validering av förskolepedagogiskt ämnesområde
Termin 3: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 4: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 5: Utbildningsvetenskaplig kärna kurserna UV221A och UV222A ,vardera 7,5hp
Termin 6: Examensarbete om 7,5 eller 15hp

Exempel 2 på studiegång
I detta exempel väljer studenten att inte genomföra någon uppgift i tillgodoräknandevalideringen av förskolepedagogiskt ämnesområde, utan väljer att läsa samtliga kurser som erbjuds inom det förskolepedagogiska ämnesområdet. 30hp från tidigare studier eller godkänd behörighetsvalidering läggs in i examen inom förskolepedagogiskt ämnesområde.

Termin 1: Utbildningsvetenskaplig kärna kurserna UV219A och UV220A, vardera 7,5hp
Termin 2: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 3: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 4: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 5: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 6: Kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 15hp
Termin 7: Utbildningsvetenskaplig kärna kurserna UV221A och UV222A, vardera 7,5hp
Termin 8: Examensarbete (Utvecklingsarbete) om 7,5hp och kurs inom förskolepedagogiskt ämnesområde 7,5hp 

Kurser som kan ingå i Förskollärarexamen inom VAL inom utbildningsvetenskaplig kärna

UV219A Värdegrundsarbete och demokrati i förskola 7,5 hp
UV220A Specialpedagogiskt arbetet i förskola 7,5hp
UV221A Kvalitetsarbete i förskola 7,5hp
UV222A Forskning för utveckling 7,5hp

 •  

Grundlärare: Fritidshem

Du som är verksam inom fritidshem ges från vårterminen 2021 möjlighet att studera genom VAL. Sökande med lång erfarenhet prioriterats inför antagning till hösten 2022.

En examen mot Grundlärarutbildning: Fritidshem omfattar 180hp och byggs upp enligt nedan:

 • utbildningsvetenskaplig kärna 60hp
 • verksamhetsförlagd utbildning 30hp 
 • fritidspedagogik fördjupningsämne (inklusive examensarbete) 60hp
 • praktisk-estetiskt ämne; idrott och hälsa, musik, bild, slöjd eller hem och konsumentkunskap 30hp

För att bli behörig till utbildningen utifrån lång erfarenhet krävs att du:

 • har arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
 • har varit anställd som lärare i fritidshem sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till hösten 2022 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2021 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
 • är verksam i fritidshemmet och ha erfarenheter av att leda verksamhet och undervisning i fritidshem samt eventuellt även ha erfarenhet av undervisning i ett praktisk-estetiskt ämne. 

Malmö universitet kan ibland även anta dig som är verksam i fritidshem och som kan nå examen, utan krav på 8 års arbetslivserfarenhet. Detta kan vara möjligt om du:

 • har en påbörjad Grundlärarutbildning: Fritidshem (efter 2011), där enbart kursen/kurserna Fritidspedagogik III (LL284P), examensarbete och/eller kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna saknas.
 • har en påbörjad äldre utbildning som var avsedd för behörighet i fritidshem, där kurser om maximalt 30hp saknas för att nå examen, samt att kurserna ges på Malmö universitet inom VAL.

Om detta alternativ är aktuellt för dig, skicka då in VALs tjänstgöringsintyg för fritidshem för nuvarande anställning med din webbansökan.

Läs på VALs nationella sida om vad studier mot Grundlärarutbildning: Fritidshem inom VAL innebär för dig som har lång undervisningserfarenhet. Där finns bland annat information om validering.

Läs till lärare i fritidshem inom VAL

Upplägg av utbildningen på Malmö universitet om du antas till VAL utifrån lång undervisningserfarenhet

Den förkortade Grundlärarutbildningen mot Fritidshem är en kompletterande utbildning som bygger på tidigare högskolestudier och/eller kunnande som utvecklats genom arbete i fritidshem. 30hp inom utbildningsvetenskaplig kärna, samt 30hp verksamhetsförlagd utbildning tillgodoräknas utifrån lång undervisningserfarenhet. Du erbjuds även validering av fritidspedagogiskt ämnesområde motsvarande 30hp.

Om du antas till VAL i Malmö inleds dina studier vanligen med två kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna om vardera 7,5hp. Du läser tillsammans med andra VAL-studenter som går mot olika lärarexamen. Termin två eller tre erbjuds du att genomföra tillgodoräknandevalidering som omfattar 30hp inom fritidspedagogiskt ämnesområde. Vanligtvis läses ingen kurs parallellt med att du validerar. Du får inom utbildningen information om vad det innebär att validera och kan ta ställning till om du vill anta erbjudandet eller hellre vill läsa kurser med motsvarande innehåll. Valideringsterminen är inte CSN-berättigad. Du kan även välja att genomföra delar av tillgodoräknandevalidering. Om du väljer att göra tillgodoräknandevalideringen är det utfallet på den som ligger till grund för dina fortsatta studier. 

Exempel på studiegång

Exempel 1 på studiegång 
I detta exempel har studenten inga tidigare, för examen relevanta studier, och studenten väljer att göra samtliga uppgifter i tillgodoräknandevalideringen av fritidspedagogiskt ämnesområde och godkänns på dem i sin helhet. 

Termin 1: Utbildningsvetenskaplig kärna 15hp
Termin 2 (ca januari-april alternativt juni-oktober): Frivillig validering av fritidspedagogiskt ämnesområde
Termin 3: Kurs inom praktisk-estetiskt ämne 15hp
Termin 4: Kurs inom praktisk-estetiskt ämne 15hp
Termin 5 Kurs Fritidspedagogik III 15hp 
Termin 6: Utbildningsvetenskaplig kärna15hp
Termin 7: Examensarbete 15hp

Exempel 2 på studiegång
I detta exempel väljer studenten att inte genomföra någon uppgift i tillgodoräknandevalideringen av fritidspedagogiskt ämnesområde, utan väljer att läsa samtliga kurser som erbjuds inom det förskolepedagogiska ämnesområdet.

Termin 1: Utbildningsvetenskaplig kärna 15hp
Termin 2 Kurs Fritidspedagogik I 15hp (ges ej på Mau, men på distans via annat VAL-lärosäte)
Termin 3: Kurs inom praktisk-estetiskt ämne 15hp
Termin 4: Kurs inom praktisk-estetiskt ämne 15hp
Termin 5: Kurs Fritidspedagogik II 15hp (ges ej på Mau, men på distans via annat VAL-lärosäte)
Termin 6 Kurs Fritidspedagogik III 15hp
Termin 7: Utbildningsvetenskaplig kärna 15hp
Termin 8: Examensarbete 15hp

Kurser inom VAL

Äldre kurser och kursplaner UVK

 • Saknar du kurser i listningen? Använd i så fall denna sökfunktion och skriv kurskoden i sökfältet. Kurserna LL211P, LL212P, LL213P, LL214P, LL716P ges för sista gången höstterminen 2021. Vårterminen 2022 ersätts de av nya kursplaner inom UVK/VFU. Du kan ta del av dessa och läsa mer om det nya upplägget under en egen flik. 
 •  

LL211P Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap

LL212P Skola, värdegrund och samhälle, 15 hp

LL213P Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning, 15 hp

LL214P Utveckling, lärande och specialpedagogik, 15 hp

LL716P Professionsutveckling på vetenskaplig grund, 15 hp  

LL216P Ledarskap och lärande, 15 hp

LL217P Lärande på vetenskaplig grund 15 hp

Kontakta Studie- och karriärvägledarna i VAL Louise Werner (Fö, Fri, åk 1-6), och Alexandra Odenmar (7-9 , Gy)


Malmö universitet, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
vagledningval@mau.se

Kontakta VAL via e-post


Malmö universitet, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
val@mau.se