Presentation

Jag är forskare inom projektet Horizon 2020 EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY) (mimy-project.eu).

Mitt avhandlingsarbete handlade om barn och familjer i papperslöshet och deras vardagslivserfarenheter. Specifikt studerade jag hur barns rättigheter och "utsattheter" används för att styra och kontrollera deras mobilitet och territoriella närvaro.

Jag är ordförande i svenska IMER-förbundets styrelse (https://imerforbundet.se/).