Fakta

Kontaktperson:
Jacob Lind
Finansiär:
  • FORTE
Ansvarig vid Mau:
Jacob Lind
Samarbetspartners:
  • Centre for Advanced Migration Studies (AMIS)
  • Köpenhamns universitet
Projektperiod:
15 augusti 2022 - 15 augusti 2024

Projektbeskrivning

Genom livshistorieintervjuer med unga vuxna som spenderat flera år av sin barndom i papperslöshet i Danmark och Sverige syftar denna studie till att generera djupgående kunskap om de långsiktiga konsekvenserna för barn, av restriktiv migrationspolitik. Viss tidigare forskning, inklusive mitt avhandlingsarbete, har fokuserat på intervjuer med papperslösa barn och unga medan de ännu lever med osäker legal status.

Detta projekt syftar till att fylla en lucka i forskningen genom att studera hur dessa personer ser tillbaka på sina erfarenheter när de blivit äldre och fått permanent uppehållstillstånd. Barndomen, inklusive tonåren, är generellt sett de mest formativa åren i en människas liv. Den oerhört stressiga, traumatiserande och överväldigande erfarenheten av att växa upp i en papperslös familj har potentiellt sett allvarliga, livslånga implikationer för personers hälsa och sociala relationer i samhället.

De utmaningar som följer av ett liv i papperslöshet skapar starka ömsesidiga beroendeförhållanden mellan barn och vuxna, vilket ofta leder till komplexa familjesituationer. En retroaktiv utgångspunkt kan ge ytterligare perspektiv på hur barndomar i papperslöshet upplevs – perspektiv som inte alltid är enkla att prata om med barn.

Vidare så möjliggör ett livshistorieperspektiv en bredare inblick i vad papperslöshet har för effekt på barn under övergången till vuxenlivet. Utöver dessa individuella aspekter så kommer projektet också att bidra med unika komparativa insikter utifrån ett underifrånperspektiv på effekterna av hur Danmark och Sverige förhåller sig till papperslösa barn och vad det kan lära oss om följderna av deras migrationsregimer över tid. Genom att studera barndom i papperslöshet som ett ”kritiskt exempel” kommer detta projekt att diskutera de större konsekvenserna av fientliga policyer gentemot migranter och vad de gör för möjligheten att skapa sammanhållna samhällen som befrämjar ett liv i ”tillsammans-skap”.