Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier och antalet ämnen kan du inrikta dina studier mot ämneslärarexamen för undervisning i grundskolan årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Ämneslärare årskurs 7-9

Med en ämneslärarexamen avsedd för årskurs 7-9 blir du behörig för undervisning i dessa årskurser i de ämnen som ingår i din examen. Din examen ger enligt Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare också behörighet att undervisa i dessa ämnen i årskurs 4-6. För ämnet idrott och hälsa ges behörighet även för årskurs 1-3. I de ämnen där du har 90 hp i ämnet i din examen blir du även behörig att undervisa i gymnasieskolan (för ämnena samhällskunskap och svenska krävs dock 120 hp).

Ämneslärare gymnasiet

Med en ämneslärarexamen avsedd för gymnasieskolan blir du enligt samma förordning också behörig att undervisa i årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i din examen, om ämnet finns i grundskolan. Gällande idrott och hälsa blir du behörig för undervisning i detta ämne även i årskurs 1-6. En ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad. Oavsett examensinriktning (7-9 eller gymnasie) blir du behörig att undervisa inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå och i motsvarande ämnen.

För att kunna erhålla ämneslärarexamen ska den ämnesutbildning som föregår den kompletterande utbildningen motsvara de krav som ställs per ämne.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs nätbaserat via lärplattform samt vid campusförlagda dagar.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

En av de bärande idéerna vid Malmö universitet är att du gör din verksamhetsförlagda utbildning (praktik) på samma skola under hela din utbildningstid. På så sätt får du möjlighet att som student följa elevernas utveckling över tid. På Malmö universitet studerar du vid en fakultet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barn och ungdom och villkoren för barns och ungas lärande.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) genomförs på en skola i en av de kommuner i Skåne eller Blekinge som samverkar med Malmö universitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på heltid och genomförs under fastlagda perioder och omfattar 30 högskolepoäng. 

Om du vid utbildningens start har en anställning på en skola i Skåne enligt Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning kan efter överenskommelse mellan skolhuvudman och universitet för närvarande vissa delar av vfu genomföras inom ramen för den egna anställningen. Förordningen gäller för ämnen där det enligt Skolverket råder brist på legitimerade och behöriga lärare: Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Kemi, Matematik, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk samt Teknik.

Utbildningsvetenskaplig kärna och ämnesdidaktik

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) ger alla blivande lärare, oavsett inriktning, en gemensam kunskapsbas i centrala frågor som ledarskap, värdegrund och kvalitetsutveckling. UVK och ämnesdidaktik studeras i följande kurser:

  • Pedagogik och didaktik: att vara lärare
  • Ämnesdidaktik och bedömning
  • Lärande, utveckling och specialpedagogik
  • Sociala relationer och värdegrundsarbete
  • Vetenskap, metod och beprövad erfarenhet

Kursen Ämnesdidaktik och bedömning är central i utbildningen och ger dig fördjupade kunskaper i lärande, ämnesdidaktik, bedömning och betygsättning. I utbildningen ingår också ett examensarbete med ämnesdidaktiskt fokus om 15 högskolepoäng (hp).

Vid Malmö universitet studerar du i en forskningsmiljö som betonar ämnesinnehåll, ämnesdidaktik och ungdomars livsvillkor.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9 (180, 240 eller 270 högskolepoäng) eller en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (210, 300 eller 330 högskolepoäng).

Studievägledning för dig som vill bli lärare

Har du frågor om behörigheter, tillgodoräknande eller lärarutbildningarna så är du välkommen att kontakta Studievägledningen vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Till studievägledning för lärarutbildningen