Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Beroende på dina tidigare ämnesstudier och antalet ämnen kan du inrikta dina studier mot ämneslärarexamen för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Ämneslärare årskurs 7–9

Med en ämneslärarexamen avsedd för årskurs 7–9 blir du behörig för undervisning i dessa årskurser i de ämnen som ingår i din examen. Din examen ger också behörighet att undervisa i dessa ämnen i årskurs 4–6. För ämnet idrott och hälsa ges behörighet även för årskurs 1–3. I de ämnen där du har 90 hp i ämnet i din examen blir du även behörig att undervisa i gymnasieskolan (för ämnena samhällskunskap och svenska krävs dock 120 hp).

Ämneslärare gymnasiet

Med en ämneslärarexamen avsedd för gymnasieskolan blir du också behörig att undervisa i årskurs 7–9 i de ämnen som ingår i din examen, om ämnet finns i grundskolan. Gällande idrott och hälsa blir du behörig för undervisning i detta ämne även i årskurs 1–6. En ämneslärarexamen mot årskurs 7–9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan. Oavsett examensinriktning (7–9 eller gymnasiet) blir du behörig att undervisa inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå och i motsvarande ämnen.

För att kunna erhålla ämneslärarexamen ska den ämnesutbildning som föregår den kompletterande utbildningen motsvara de krav som ställs per ämne.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs nätbaserat via lärplattform samt vid campusförlagda dagar.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

En av de bärande idéerna vid Malmö universitet är att du gör din verksamhetsförlagda utbildning (praktik) på samma skola under hela din utbildningstid. På så sätt får du möjlighet att som student följa elevernas utveckling över tid. På Malmö universitet studerar du vid en fakultet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barn och ungdom och villkoren för barns och ungas lärande.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs på en skola i en av de kommuner i Skåne eller Blekinge som samverkar med Malmö universitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på heltid och genomförs under fastlagda perioder och omfattar 30 högskolepoäng.

Möjlighet att genomföra VFU inom ramen för din anställning

Under vissa förutsättningar kan du som vid utbildningens start har en anställning på en skola i Skåne enligt Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning beviljas VFU inom ramen för din anställning.

Förordningen gäller för ämnen där det enligt Skolverket råder brist på legitimerade och behöriga lärare: biologi, engelska, fysik, geografi, kemi, matematik, spanska, svenska, svenska som andraspråk samt teknik (observera att denna uppräkning är preliminär och att det är Skolverkets information vi utgår ifrån vid bedömning av ansökan).

 • För att beviljas VFU inom egen anställning krävs att du som ansöker har en anställning som lärare på minst 50 % inom aktuellt ämne. VFU genomförs ändå på heltid. Kom ihåg att du måste bifoga ett aktuellt anställningsbevis med din ansökan.
 • Du ska ha en handledare i ditt ämne under VFU.
 • Om du blir underkänd under din VFU får du inte fortsätta att ha VFU inom anställning under kommande VFU, utan får då en ny placering.
 • Om du vill ansöka om VFU inom anställning ska du kontakta VFU-organisationen på deras funktionsmejl: ls.vfu@mau.se för ansökningsdatum, ansökningsblankett och mer information.
 • Kom ihåg att din ansökan måste bifallas innan du påbörjar VFU inom ramen för din anställning.

Läs mer om VFU

Utbildningsvetenskaplig kärna och ämnesdidaktik

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) ger alla blivande lärare, oavsett inriktning, en gemensam kunskapsbas i centrala frågor som ledarskap, värdegrund och kvalitetsutveckling. UVK och ämnesdidaktik studeras i följande kurser:

 • Pedagogik och didaktik: att vara lärare
 • Ämnesdidaktik och bedömning
 • Lärande, utveckling och specialpedagogik
 • Sociala relationer och värdegrundsarbete
 • Vetenskap, metod och beprövad erfarenhet

Kursen Ämnesdidaktik och bedömning är central i utbildningen och ger dig fördjupade kunskaper i lärande, ämnesdidaktik, bedömning och betygsättning. I utbildningen ingår också ett examensarbete med ämnesdidaktiskt fokus om 15 högskolepoäng (hp).

Vid Malmö universitet studerar du i en forskningsmiljö som betonar ämnesinnehåll, ämnesdidaktik och ungdomars livsvillkor.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7–9 (180, 240 eller 270 högskolepoäng) eller en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (210, 300 eller 330 högskolepoäng).

Ansök med reell kompetens

Om du inte lever upp till poängkravet för undervisningsämnet du ansöker till men har kunskap och kompetenser inom ämnet så kan du ansöka med reell kompetens. 

Det kan vara så att du inte har formella meriter som styrker poängkravet i undervisningsämnet du söker till. Då kan du visa att du har förutsättningar att klara den högskoleutbildning du söker till genom att ansöka om bedömning av din reella kompetens. Reell kompetens kan ha tillägnats på många olika sätt. Dina kunskaper och färdigheter kan komma från:

 • arbetslivet
 • utbildningar utanför det formella utbildningssystemet
 • andra livserfarenheter.

När du ansökt om behörighet till KPU genom reell kompetens görs en bedömning av de ämneskunskaper som saknas i dina formella meriter. För att en sådan bedömning ska kunna göras kan du uppmanas att delta i kartläggningssamtal och genomföra särskilda valideringsuppgifter. Om du visar de kunskaper som krävs i valideringsprocessen ger det dig behörighet till sökt program och inriktning.

Läs noga igenom de specifika ämneskraven för den inriktning och det ämne du ansöker till.

 

Så ansöker du om bedömning av reell kompetens för behörighet till KPU vid Malmö universitet 

 1.  Anmäl dig till programmet via www.antagning.se senast sista anmälningsdag för utbildningsstart till höstterminen. Glöm inte att fylla i och bifoga den särskilda bilagan för ansökan till andra- och tredjeämne om du önskar ansöka till det.
 2. Skriv en självvärderande text utifrån de specifika ämneskraven för ämnet/ämnena där du saknar formell behörighet. Skriv fram i texten vilka kunskaper du har och hur du har förvärvat dem. Var tydlig i texten med vilka av ämneskraven du uppfyller på formell väg och vilka du uppfyller genom reell kompetens. Bifoga relevanta intyg som styrker svaren i din ansökan, så långt det är möjligt. Det kan vara betyg, arbetsintyg, utlåtanden från personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område etc. Arbetsintyg bör innehålla uppgifter om både vad du arbetat med, hur länge du arbetat och omfattningen; heltid eller deltid (i så fall hur mycket).
 3. Fyll i blanketten för ansökan om bedömning av reell kompetens som finns på antagning.se. Använd din självvärderande text som stöd. För att se ett exempel klicka nedan: 
  Länk till ansökningsblankett 
  Se exempel på ifylld blankett här
 4. Ladda upp blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens och din självvärderande text på ditt konto på www.antagning.se senast sista anmälningsdag. Kontrollera samtidigt att alla dina betyg och intyg finns uppladdade på din sida.
 5. Det är viktigt att du även skickar ett mail till reellkompetens@mau.se och meddelar oss att du ansökt om bedömning av reell kompetens.
 6. Vi återkommer till dig så fort vi kan och meddelar dig hur din valideringsprocess kommer att se ut.