Om utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Denna inriktning leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 210 hp (grundnivå). Utbildningen genomförs nätbaserat via lärplattform samt campusförlagda dagar.

Utbildningen är en inriktning av Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs på en skola i en av de kommuner i Skåne eller Blekinge som samverkar med Malmö universitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på heltid och genomförs under fastlagda perioder och omfattar 30 högskolepoäng. 

Läs mer om VFU

Om du vid utbildningens start har en anställning på en skola i Skåne enligt Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning kan efter överenskommelse mellan skolhuvudman och universitet för närvarande vissa delar av VFU genomföras inom ramen för den egna anställningen. Förordningen gäller för ämnen där det enligt Skolverket råder brist på legitimerade och behöriga lärare: Biologi, Engelska, Fysik, Kemi, Matematik, Spanska och Svenska som andraspråk.

Har du anställning som lärare men saknar lärarutbildning finns möjlighet att nå lärarexamen inom VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare).

Mer information om VAL och hur du ansöker

Inom VAL-projektet har du möjlighet att göra den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för din läraranställning om denna fullgörs på minst halvtid i relevanta ämnen och relevanta åldersspår.

För att kunna erhålla ämneslärarexamen ska den ämnesutbildning som föregår den kompletterande utbildningen motsvara de krav som ställs per ämne.

Biologi

Kurser om sammanlagt 120 hp  – omfattande kurser inom ämnesområdena molekylärbiologi, humanfysiologi, zoologi, ekologi, genetik, floristik och faunistik.

Kemi

Kurser om sammanlagt 120 hp  - omfattande kurser inom allmän kemi, organisk kemi, oorganisk kemi och biokemi samt ytterligare kurser i t ex analytisk kemi och fysikalisk kemi. Alternativt en civilingenjörsexamen med kemisk inriktning t ex kemiteknik, bioteknik.

Fysik

Kurser om sammanlagt 120 hp – omfattande kurser inom mekanik, elektromagnetism, vågrörelse/optik, energi, kvantfysik och relativitetsteori samt ytterligare kurser upp till 120 hp i ämnet. Alternativt en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Naturkunskap

Kurser om sammanlagt 120 hp  – varav 30 hp i biologi inkl. humanfysiologi och ekologi, 15 hp i kemi, 15 hp i fysik. Minst 15 hp och max 30 hp i miljövetenskap/geovetenskap samt ytterligare fördjupning om 30 hp i något av ämnena fysik, kemi eller biologi.

Matematik

Kurser om sammanlagt 120 hp – omfattande kurser i envariabelanalys, flervariabelanalys och linjär algebra samt ytterligare kurser upp till 120 hp i ämnet matematik t ex matematisk statistik, diskret matematik, sannolikhetslära eller numerisk analys. Alternativt en civilingenjörsexamen med matematisk inriktning t ex teknisk fysik eller teknisk matematik.

Modersmål

Kurser om sammanlagt 120 hp i den sökandes modersmål. Modersmål ska styrkas exempelvis genom svensk gymnasieutbildning i modersmålet,  alternativt avslutad utländsk gymnasieutbildning med den sökandes modersmål som undervisningsspråk.

Franska/Italienska/Spanska/Tyska/Pedagogik/Svenska som andraspråk

Fullgjorda ämnesstudier i fördjupning, 90 hp resterande 30 hp i kurser inom ämnesområdet.

Mer information

För mer information om ämnena i skolan se Skolverkets webb.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 120 hp. Med ämne avses relevant skolämne i gymnasieskolan i något av följande undervisningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Franska, Italienska, Spanska, Tyska, Modersmål, Pedagogik, Svenska som andraspråk.Specifika ämneskrav se särskild lista.Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se

Urval

Högskolepoäng 100%

2/3 av platserna fördelas till behöriga sökande som har minst ett av undervisningsämnena inom kemi, biologi, fysik, matematik eller naturkunskap.

1/3 av platserna fördelas till behöriga sökande med övriga undervisningsämnen.

Höstterminen 2020 antas inga sökande med undervisningsämnena teknik, företagsekonomi och sociologi.

Urval görs efter akademiska poäng upp till 300 högskolepoäng.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se