Om utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Denna inriktning leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 7-9, 270 hp (avancerad nivå). Utbildningen genomförs nätbaserat via lärplattform samt campusförlagda dagar.

 Utbildningen är en inriktning av Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs på en skola i en av de kommuner i Skåne eller Blekinge som samverkar med Malmö universitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på heltid och genomförs under fastlagda perioder och omfattar 30 högskolepoäng. 

Läs mer om VFU

Om du vid utbildningens start har en anställning på en skola i Skåne enligt Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning kan efter överenskommelse mellan skolhuvudman och universitet för närvarande vissa delar av VFU genomföras inom ramen för den egna anställningen. Förordningen gäller för ämnen där det enligt Skolverket råder brist på legitimerade och behöriga lärare: Biologi, Fysik, Geografi, Kemi, Matematik, Svenska, Svenska som andraspråk och Teknik.

Har du anställning som lärare men saknar lärarutbildning finns möjlighet att nå lärarexamen inom VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare).

Mer information om VAL och hur du ansöker

Inom VAL-projektet har du möjlighet att göra den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för din läraranställning om denna fullgörs på minst halvtid i relevanta ämnen och relevanta åldersspår.

För att kunna erhålla ämneslärarexamen ska den ämnesutbildning som föregår den kompletterande utbildningen motsvara de krav som ställs per ämne.

Biologi

Kurser om sammanlagt 90 hp – omfattande kurser inom ämnesområdena molekylärbiologi, ekologi, genetik, floristik och faunistik, humanfysiologi och zoologi.

Kemi

Kurser om sammanlagt 90 hp - omfattande kurser inom allmän kemi, organisk kemi och biokemi samt ytterligare kurser i t.ex. oorganisk kemi, analytisk kemi och fysikalisk kemi.
Alternativt en civilingenjörsexamen med kemisk inriktning t.ex. kemiteknik, bioteknik.

Fysik

Kurser om sammanlagt 90 hp – omfattande kurser inom allmän fysik alt. grundkursen om 30 hp. Alternativt en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Teknik

Kurser om sammanlagt 90hp i tekniska ämnen t.ex. en civilingenjörsexamen. Kursinnehåll med relevans för undervisningsämnet teknik är tekniska system och processer, informationsteknik/digitala verktyg, energi, hållbar utveckling, elektroteknik/elektronik, ekonomi i tekniska processer, materiallära och hållfasthetslära.

Matematik

Kurser om sammanlagt 90 hp – omfattande kurser i envariabelanalys, flervariabelanalys och linjär algebra samt ytterligare kurser upp till 90 hp i t.ex. matematisk statistik, diskret matematik, sannolikhetslära eller numerisk analys. Alternativt en civilingenjörsexamen med matematisk inriktning som t.ex. teknisk fysik eller teknisk matematik.

Modersmål

Kurser om sammanlagt 90 hp i den sökandes modersmål. Modersmål ska styrkas exempelvis genom svensk gymnasieutbildning i modersmålet,  alternativt avslutad utländsk gymnasieutbildning med den sökandes modersmål som undervisningsspråk.

Svenska

Kurser om sammanlagt 90 hp - omfattande 30 hp i litteraturvetenskap och 30 hp språklig inriktning samt fördjupning i litteraturvetenskap eller språklig inriktning.

Svenska som andraspråk

Fullgjorda ämnesstudier i fördjupning, 90 hp.

Samhällskunskap

Kurser om sammanlagt 90 hp - omfattande 30 hp i statsvetenskap, 30 hp i sociologi, 15 hp i nationalekonomi samt ytterligare 15 hp i statsvetenskap/IMER/mänskliga rättigheter/U-landskunskap eller fred- och konfliktvetenskap.

Idrott och hälsa

Kurser om sammanlagt 90 inom det idrottsvetenskapliga området, med relevans för undervisningsämnet idrott och hälsa, vari ingår rörelse- och idrottslära 35 hp, humanbiologi 15 hp, idrott och samhälle 15 hp, hälsopedagogik 15 hp, och idrottspsykologi 10 hp. I studierna ska ha ingått säkerhetsutbildning vid rörelse-, idrotts- och friluftsaktiviteter. 

Fullgjorda ämnesstudier i fördjupning, 45 hp.

I nedanstående ämnen finns specifika krav:

  • Biologi ska omfatta kurser inom området ekologi, floristik/faunistik humanfysiologi och genetik.
  • Kemi ska omfatta kurser i grundläggande kemi t.ex. allmän kemi, organisk kemi och oorganisk kemi.
  • Fysik ska omfatta kurser i grundläggande fysik t.ex. mekanik, ellära, vågrörelselära och optik
  • Matematik ska omfatta kurser inom geometri, algebra, matematisk statistik och sannolikhetslära.
  • Geografi ska omfatta kurser i både samhällsgeografi och naturgeografi, minst 15 hp i vardera.
  • Religionskunskap ska omfatta grundkursen med de olika världsreligionerna.

Mer information

För mer information om ämnena i skolan se Skolverkets webb.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet

När du ansöker till Kompletterande pedagogisk utbildning måste du skicka med en bilaga till ansökan. 

Ladda ner blanketten

Behörighetskrav

Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp i vilket ingår ett självständigt arbete om 15 hp samt ytterligare två ämnen om minst 45 hp vardera alt. ett ämne om minst 90 hp om ämnet utgörs av kombinationen svenska/samhällskunskap.

Med ämne avses relevant skolämne i grundskolan i något av följande undervisningsämne 1 om 90 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Modersmål, Svenska, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk, Idrott och hälsa.

Som undervisningsämne 2 och 3 om vardera 45 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Geografi, Historia, Religionskunskap.

Som undervisningsämne 2 om 90 hp: Svenska (endast i kombination med Samhällskunskap) eller Samhällskunskap (endast i kombination med Svenska)Specifika ämneskrav se särskild sida.Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se

Urval

Högskolepoäng 100%

2/3 av platserna fördelas till behöriga sökande som har minst ett av undervisningsämnena inom kemi, biologi, fysik, teknik eller matematik.

1/3 av platserna fördelas till behöriga sökande med övriga undervisningsämnen

Urval inom dessa görs efter akademiska poäng upp till 300 högskolepoäng.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se