Fakta

Kontaktperson:
Kim Ringmar Sylwander
Projektperiod:
01 juli 2023 - 30 juni 2026

Om projektet

Detta projekt ämnar följa den förändringsprocess som skett de senaste åren då den tidigare "sex- och samlevnadsundervisningen" sedan hösten 2022 omformulerats till "sexualitet, samtycke och relationer" (SSR).

Syfte

Det saknas idag forskning om hur beslut gällande kunskapsområdet och sexualundervisning tar form inom ramen för det kommunala skolstyret. Projektet syftar därför till att studera hur den förändrade sexualsynen omsätts i det kommunala skolsystemet och hur olika aktörer agerar, styr och samverkar för att skapa mening, struktur och praktik inom ramen för SSR. Fokus kommer att ligga på själva förändringsprocessen, samt hur de nya formuleringarna tolkas omsätts didaktiskt, pedagogiskt, politiskt och i olika sociala, politiska och pedagogiska möten. Hur omsätts förändringarna i olika processer och praktiker i skolan och kommunen?

Projektet kommer att genomföras genom 2 delstudier.

  • Delstudie 1 är en praktiknära studie i skolmiljö där forskarna genom en mixed-methods ansats med olika kvalitativa metoder aktivt kommer att delta i förändringsprocessen på en gymnasieskola och en grundskola där de arbetar tillsammans med elever och skolpersonal med att inventera behov, analysera, implementera och utvärdera arbetet med SSR på de enskilde skolorna.
  • Delstudie 2 utgör en kvalitativ mixed-methods studie av hur SSR förhandlas och praktiseras inom ramen för en hela kommunen ansats där olika aktörer som arbetar med SSR både inom kommunala institutioner samt inom civilsamhället studeras.