Program, grundnivå
210 hp
Distans | dagtid | 100%
16 januari, 2023 - 7 juni, 2026
I och med att du läser samtidigt som du arbetar så kan du implementera det du läser i verksamheten på jobbet. Och det som sker på förskolan kan du ta med dig tillbaka till klassrummet.

Marie Jonsson, tidigare student

Om utbildningen

Förskollärarutbildning med flexibel variant är en förskollärarutbildning för pedagogiskt yrkesverksamma och vänder sig till dig som har arbetat minst fem år på förskola och vill utbilda dig till förskollärare. Den flexibla varianten är en distansutbildning som huvudsakligen genomförs digitalt. Utbildningen bygger på att du tillämpar de teoretiska kunskaperna i det praktiska arbetet på förskolan.

I förskollärarutbildningen läser du kurser inom pedagogiska, didaktiska och omsorgsetiska kunskapsområden för att förbereda dig för förskolläraryrket och arbete med barn i förskola. Utbildningen ger dig teoretisk fördjupning inom centrala områden, praktisk tillämpning genom ditt arbete i förskola samt verksamhetsförlagda kurser (praktik) på en förskola.

Varje kurs har ett antal schemalagda dagar, företrädesvis förlagda under senare delen av veckan. För en kurs om 7,5 hp är antalet schemalagda dagar 3-4 och för en kurs om 15 hp är antalet schemalagda dagar 6-8. Däremellan förväntas du vara aktiv i diskussionsforum, samarbeta i mindre grupper, genomföra uppgifter i förskoleverksamhet samt bedriva självstudier såsom att läsa litteratur och ta del av inspelade presentationer och föreläsningar.

Campusförlagda dagar förekommer under utbildningen och syftar dels till relationella kontakter med kurskamrater, lärare och universitetet i stort, dels som fördjupningsarbete under vissa kurser, främst de ämnesdidaktiska kurserna i termin tre och fyra. Campusförlagda dagar är sammanhållna inom en kurs och max fyra till antalet över en termin.

I denna variant av förskollärarutbildningen erbjuds du som student en samlad valideringsprocess för tillgodoräkning av kunskaper och färdigheter i termin 1 och 4. Det kan medföra att utbildningens längd kortas ned utifrån beviljad tillgodoräkning av kurser (se mer under rubriken ”Validering av förkunskaper och färdigheter”).

Detta är en programinriktning av Förskollärarutbildning

I utbildningen ingår studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng samt fördjupningsämnet Barndom och lärande om 120 högskolepoäng. I kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan studerar du förskolans framväxt, organisation och värdegrund, didaktik, pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. Du studerar också uppföljning och analys av barns lärande och utveckling, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet samt vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Inom fördjupningsämnet ingår studier om barndom, fostran, omsorg, lek och lärande. Du studerar även ämneskunskaper och ämnesdidaktik med särskilt fokus på estetiska uttrycksformer, språk och kommunikation, matematik samt naturvetenskap och teknik. Fördjupningsämnets kurser bygger på samhällsrelaterade sociala och rättsetiska värden och teorier som rör pedagogik, barndom och barns livsvillkor.

Under den sista terminen skriver du ett examensarbete i form av ett utvecklingsarbete i förskola.

Verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (vfu) om totalt 30 högskolepoäng. Två till fyra kurser om vardera fem veckor görs på en förskola som du blir placerad på av lärosätet. Du placeras på en förskola i Skåne, företrädesvis på eller i närheten av din hemort. Det innebär att om du bor och arbetar utanför Skåne kommer du ändå att bli placerad i Skåne. I regel är du på samma förskola vid alla fyra tillfällen.

Du som arbetar vid en förskola i Skåne har möjlighet att ansöka om att genomföra vfu inom ramen för din anställning på den egna förskolan. Detta under förutsättning att rektorn garanterar att du får adekvat handledning och förutsättningar för att nå målen. Vfu-handledare och universitetslärare följer dig under din vfu.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen prövas du på lärandemålen för både gällande och nästkommande kurs (se mer under rubriken ”Validering av förkunskaper och färdigheter”).

Som student på utbildningen har du möjlighet att ansöka om att få kunskaper och färdigheter tillgodoräknande genom en valideringsprocess. Det innebär att de kunskaper och färdigheter som du erhållit genom exempelvis andra studier eller ditt yrkesliv, blir kartlagda och bedömda i förhållande till kursernas lärandemål. Valideringen kan resultera i att du får tillgodoräkna dig delar av utbildningen, en hel kurs eller något visst examinerande moment.

I denna variant av förskollärarutbildningen erbjuds du som student en samlad valideringsprocess för tillgodoräkning av kunskaper och färdigheter i termin 1 och 4. Det kan medföra att utbildningens längd kortas ned utifrån beviljad tillgodoräkning av kurser.

Under vfu-perioderna prövas du på lärandemålen för både gällande och nästkommande kurs. I vfu-kurs 1 prövas du på målen för både vfu-kurs 1 och vfu-kurs 2. Om du bedöms uppfylla lärandemålen för vfu-kurs 2 kommer vfu-kurs 1 att tillgodoräknas. På motsvarande sätt prövas du på målen för både vfu-kurs 3 och vfu-kurs 4 under vfu-perioden i termin 6. Om du bedöms uppfylla lärandemålen för vfu-kurs 4 kommer vfu-kurs 3 att tillgodoräknas.

Läs mer om validering av förkunskaper

Ladda ner ansökningsblankett för tillgodoräknande av förkunskaper

Vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet där teoretiska studier och verksamhet i en förskola varvas från första till sista termin. Du studerar vid ett universitet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barndom och villkor för barns lärande. Särskild vikt läggs vid att du som blivande förskollärare utvecklar din interkulturella kompetens.

Utbildningen leder till förskollärarexamen och därmed behörighet att undervisa i förskoleklass.

En god arbetsmarknad väntar

Det råder brist på examinerade förskolepedagoger i hela landet. Det innebär att arbetsmarknaden för en examinerad förskollärare är fortsatt mycket god.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för förskolelärare

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998, minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Många plus med att kombinera jobb och studier

Marie Jonsson hade jobbat i flera år som barnskötare när hon började fundera på att läsa till förskollärare. Men innan hon tog steget och ansökte till utbildningen så mjukstartade hon med en kurs i Lyssnandets pedagogik.

Många plus med att kombinera jobb och studier

Marie Jonsson hade jobbat i flera år som barnskötare när hon började fundera på att läsa till förskollärare. Men innan hon tog steget och ansökte till utbildningen så mjukstartade hon med en kurs i Lyssnandets pedagogik.

– Det var jättespännande och gick också väldigt bra, så då bestämde jag mig att söka in till Förskollärarprogrammet. 

Marie valde då att läsa den flexibla varianten som innebar att hon kunde jobba kvar på förskolan samtidigt som hon studerade. 

– Det fanns många fördelar med att läsa på det sättet. Upplägget med mycket självstudier och studier på universitetet endast några dagar i månaden fungerade bra för mig. Jag är van sedan innan med att lägga upp studietiden på egen hand så det gick bra. 

Bäddar för diskussioner på jobbet och på universitetet

– I och med att du läser samtidigt som du arbetar så kan du  implementera det du läser i verksamheten på jobbet. Och det som sker på förskolan kan du ta med dig tillbaka till klassrummet och diskutera med föreläsare och med kurskamrater.

Vissa övningar kunde Marie ta med sig till arbetet med barnen. 

– När vi studerade naturvetenskap tog jag redan nästa dag med mig experimenten till barnen på förskolan för att testa det. På det sättet har barnen har också fått följa mig i min utbildning. 

Maries erfarenheter från förskolan gjorde också att hon kunde förstå litteraturen på ett annat sätt. 

– I böckerna står en sak men förskolans vardag skiljer sig ofta från hur den framställs i litteraturen, ibland är det helt enkelt lite annorlunda. Jag kan relatera till teorierna och förstå dem som pedagogiska exempel. 

– En skillnad från innan jag tog examen som förskollärare är att jag i mötet med vårdnadshavare kan föra vissa resonemang kring förskolan i stort och olika pedagogiska perspektiv. Alla föräldrar har olika behov och behöver höra olika saker från mig som pedagog.

Att vara bollplank och inspirera barnen

Tjusningen med förskolläraryrket är många om du frågar Marie.

– Att träffa de här fantastiska individerna är otroligt inspirerande! Jag tycker det är så himla roligt att se barnen utforska, upptäcka och socialisera med varandra och att jag får finnas där som bollplank och inspiration i den processen. Maries tips till andra som vill läsa Förskollärarutbildningen flexibel variant är att ta hjälp av klasskamraterna och sina kollegor på jobbet. 

– Passa på att delta i diskussionerna i klassrummet och framförallt - ta en termin i taget.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se