Om utbildningen

Arbetar du i förskola och vill utbilda dig till förskollärare? Förskollärarutbildning flexibel variant ges på distans med företrädesvis en schemalagd dag i veckan. Programmet bygger på dina egna och kurskamraters erfarenheter av arbete i förskola.

Förskollärarutbildning flexibel variant är en förskollärarutbildning för pedagogiskt yrkesverksamma och vänder sig till dig som har arbetat minst tre år på förskola och vill utbilda dig till förskollärare. Den flexibla varianten är en distansutbildning som huvudsakligen genomförs digitalt. Utbildningen erbjuder flexibilitet genom att bygga på dina tidigare erfarenheter och kunskaper från arbete i förskola, med syfte att vidareutveckla och fördjupa dessa i mötet mellan teori och praktik.

Schemalagda dagar ligger företrädesvis under senare delen av veckan och merparten av undervisningen sker via Zoom. Det förekommer campusförlagda dagar under utbildningen. Dessa syftar dels till relationella kontakter med kurskamrater, lärare och universitetet i stort. Dels som fördjupningsarbete i vissa kurser, främst de ämnesdidaktiska kurserna i termin tre och fyra. Campusförlagda dagar är sammanhållna inom en kurs och max fyra till antalet över en termin.

Du läser utbildningen på distans, och har på så sätt möjlighet att till viss del arbeta vid sidan av dina studier. Eftersom utbildningen ges på heltid krävs tid för studier utöver schemalagda dagar. Du förväntas vara aktiv i diskussionsforum, samarbeta i mindre grupper, genomföra uppgifter i förskoleverksamhet samt bedriva självstudier såsom att läsa litteratur och ta del av inspelade presentationer och föreläsningar.

I förskollärarutbildningen läser du kurser inom pedagogiska, didaktiska och omsorgsetiska kunskapsområden för att förbereda dig inför arbete som lärare i förskola. Utbildningen ger dig teoretisk fördjupning inom centrala områden, praktisk tillämpning genom ditt arbete i förskola samt verksamhetsförlagda kurser (praktik) på en förskola.

I flexibel variant av förskollärarutbildningen erbjuds du som student en samlad valideringsprocess för tillgodoräkning av kunskaper och färdigheter i termin 1 och 4. Det kan medföra att utbildningens längd kortas ned utifrån beviljad tillgodoräkning av kurser (se mer under rubriken ”Validering av förkunskaper och färdigheter”).

På Malmö universitet finns det tre versioner av förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning med musikprofil samt Flexibel variant.

Detta är en programinriktning av Förskollärarutbildning

I utbildningen ingår studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng samt fördjupningsämnet "Barndom och lärande" om 120 högskolepoäng. I kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan studerar du förskolans framväxt, organisation och värdegrund, didaktik, pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. Du studerar också uppföljning och analys av barns lärande och utveckling, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet samt vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Inom fördjupningsämnet ingår studier om barndom, fostran, omsorg, lek och lärande. Du studerar även ämneskunskaper och ämnesdidaktik med särskilt fokus på estetiska uttrycksformer, språk och kommunikation, matematik samt naturvetenskap och teknik. Fördjupningsämnets kurser bygger på samhällsrelaterade sociala och rättsetiska värden och teorier som rör pedagogik, barndom och barns livsvillkor.

Under den sista terminen skriver du ett examensarbete i form av ett utvecklingsarbete i förskola.

Verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (vfu) om totalt 30 högskolepoäng. Två till fyra kurser om vardera fem veckor görs på en förskola som du blir placerad på av lärosätet. Du placeras på en förskola i Skåne, företrädesvis på eller i närheten av din hemort. Det innebär att om du bor och arbetar utanför Skåne kommer du ändå att bli placerad i Skåne. I regel är du på samma förskola vid alla fyra tillfällen.

Du som arbetar vid en förskola i Skåne har möjlighet att ansöka om att genomföra vfu inom ramen för din anställning på den egna förskolan. Detta under förutsättning att rektorn garanterar att du får adekvat handledning och förutsättningar för att nå målen. Vfu-handledare och universitetslärare följer dig under din vfu.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen prövas du på lärandemålen för både gällande och nästkommande kurs (se mer under rubriken ”Validering av förkunskaper och färdigheter”).

Som student på utbildningen har du möjlighet att ansöka om att få kunskaper och färdigheter tillgodoräknade genom en valideringsprocess. Det innebär att de kunskaper och färdigheter som du erhållit genom exempelvis andra studier eller ditt yrkesliv, blir kartlagda och bedömda i förhållande till kursernas lärandemål. Valideringen kan resultera i att du får tillgodoräkna dig delar av utbildningen, en hel kurs eller något visst examinerande moment.

I denna variant av förskollärarutbildningen erbjuds du som student en samlad valideringsprocess för tillgodoräkning av kunskaper och färdigheter i termin 1 och 4. Det kan medföra att utbildningens längd kortas ned utifrån beviljad tillgodoräkning av kurser.

Under vfu-perioderna prövas du på lärandemålen för både gällande och nästkommande kurs. I vfu-kurs 1 prövas du på målen för både vfu-kurs 1 och vfu-kurs 2. Om du bedöms uppfylla lärandemålen för vfu-kurs 2 kommer vfu-kurs 1 att tillgodoräknas. På motsvarande sätt prövas du på målen för både vfu-kurs 3 och vfu-kurs 4 under vfu-perioden i termin 6. Om du bedöms uppfylla lärandemålen för vfu-kurs 4 kommer vfu-kurs 3 att tillgodoräknas.

Läs mer om validering av förkunskaper

Ladda ner ansökningsblankett för tillgodoräknande av förkunskaper

Vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet där teoretiska studier och verksamhet i en förskola varvas från första till sista termin. Du studerar vid ett universitet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barndom och villkor för barns lärande. Särskild vikt läggs vid att du som blivande förskollärare utvecklar din interkulturella kompetens.

Utbildningen leder till förskollärarexamen och därmed behörighet att undervisa i förskoleklass.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för förskolelärare

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och tre års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998, minst 75 %, varav två år ska vara sammanhängande.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se