Inom forskningsämnet fysikalisk kemi används fysik för att förklara och studera kemiska fenomen på molekylnivå och innefattar bland annat yt- och kolloidkemi, termodynamik och elektrokemi. Fysikalisk kemi är också en av grunderna till materialvetenskap, delar av biokemin och molekylärbiologin.

Forskningen är grundad i yt- och kolloidkemi som syftar till att undersöka biologiskt material vad gäller associationsbeteende i lösning och uppförande vid ytor. Ett viktigt område är studier av effekter av vattenhalt (aktivitet) på fasbeteende, stabilitet med mera. Studier sker på såväl molekylär som cellulär nivå. Inom detta område studeras biologiska gränsytor/biobarriärer som hud och slemhinna med avseende på bland annat transportfenomen. Ett annat centralt område är studier av läkemedelsberedningar främst gällande stabilitet.

Centrala kunskapsfält och metoder är yt- och kolloidkemi, termodynamik, biofysik, elektrokemi, bioelektronik, ytanalysmetoder, kalorimetri, mätning av vattensorption, reologi, avancerad mikroskopi, spridningstekniker och tomografi, ofta i samverkan med storskaliga forskningsanläggningar internationellt och i Sverige.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 15