Forskningsplattformen människor, platser och förebyggande arbete (People, Places and Prevention) bidrar till bättre förståelse för brottslighetens orsaker och konsekvenser. Forskarna studerar även hur brott kan förebyggas.

Vår forskning

Hur vi besvarar frågan varför människor begår brott avgör hur vi ser på kriminalitet och de människor som är berörda av den, både förövare och offer. Det påverkar också vilka lagar och metoder vi väljer att använda.

Forskningsprogrammet är uppdelat i fyra sammanhängande delar som fokuserar på förövare, offer, sociala sammanhang och prevention/förebyggande arbete. Alla delarna behövs för att kunna förstå brott och dess konsekvenser, och för att utveckla effektiva brottspolitiska strategier.

Slutligen kommer programmet att utveckla, implementera och utvärdera strategier för att förebygga människors väg in i en kriminell bana, så väl som att lämna den, samt utveckla stödjande strategier med fokus på individer som har blivit utsatta för brott.

Sammantaget kommer denna kunskap att besvara avgörande frågor som vilka typer av insatser som sannolikt är mest effektiva, för vilka typer av männisor i vilka sociala miljöer, under viktiga utvecklingsfaser. Detta kommer att hjälpa forskarna att utveckla en solid kunskapsbas och att utveckla och utvärdera nya metoder och insatser.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Våra forskningsprojekt handlar om sexuella situationer i gråzonen, kränkningar av ungdomar, gruppvåldsingripanden, hatbrott och urbana drogscener.