ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Försöksverksamheten ska utveckla och prova hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Nationella ULF-verksamheten 

Målet med ULF-verksamheten är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän, för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan.

Samverkansmodellerna inom ULF ska leda till forskning som är relevant för skolan genom att lärare och skolledare, och skolans övriga professionella yrkesgrupper, ska kunna ta initiativ till forskning. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. 

Hur ska målet nås?

Genom att på ett systematiskt sätt pröva olika modeller för samverkan mellan akademi och skola, lära av erfarenheterna och lägga grunden för ett samarbete som ska hålla långsiktigt. De 25 lärosäten som medverkar i ULF tecknar lokala ULF-avtal om samverkan med skolhuvudmän i sina regioner, både kommunala och fristående. Inom avtalen prövas olika samverkansmodeller.

Hur organiseras ULF?

Fyra lärosäten har huvudansvaret för verksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte leder arbetet i en nod. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten, som vart och ett samverkar med skolhuvudmän.

Malmö universitet ingår i Uppsalanoden. Noderna arbetar främst med samverkansmodeller, övergripande verksamhetsplanering, fördelning av medel och kunskapsutbyte inom noden. Noderna har rådgivande organ med representation från både akademi och skolhuvudman. Totalt deltar 25 lärosäten i försöksverksamheten, inklusive de nodansvariga universiteten. Samverkan inom ULF sker på flera sätt:

 • Samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman organiseras genom överenskommelser i form av lokala ULF-avtal.
 • Samverkan sker mellan lärosäten och huvudmän inom de fyra noderna.
 • Samverkan sker på nationell nivå mellan de fyra noderna och genom de två nationella samordningsgrupperna, varav en är operativ och en strategisk.

ULF-verksamheten vid Malmö universitet

Målsättningen med försöksverksamheten under perioden 2022–2024 är att ytterligare förankra verksamheten i vår organisation, för att skapa långsiktigt hållbara strukturer. Ytterligare en målsättning är att involvera fler skolhuvudmän och fler lärare och forskare från universitetet i ULF-verksamheten.

Överenskommelser finns mellan Malmö universitet och 13 skolhuvudmän i regionen med målet att pröva två olika samverkansmodeller för praktiknära forskning. En av samverkansmodellerna bedrivs i samarbete med Malmö stad och avser uppbyggnaden av en gemensam forskningsmiljö.

Den andra samverkansmodellen bedrivs i samarbete med kommunerna i Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Åstorp, Ängelholm samt Kunskapsskolan AB:s skolverksamhet i Trelleborg. Denna samverkansmodell avser att etablera forskningsnätverk inom strategiska områden för praktiknära skolutveckling. 

Vision för samverkan inom ULF

 • att skapa attraktiva och kreativa forskningsmiljöer i samverkan mellan lärosäte och skolhuvudmän, där praktiknära och verksamhetsrelevant forskning för lärarprofessionerna , och därmed dessas gemensamma kunskapsbas, byggs upp, stärks och upprätthålls.
 • att forskarutbildade lärare i skolväsendet knyts till dessa forskningsmiljöer.
 • att ULF vid Malmö universitet involverar lärarstudenter i olika former av samverkan som möjliggör insyn i och utveckling av praktiknära forskning.
 • att ULF-verksamheten bidrar till att stärka och utveckla arbetet med den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten i medverkande skolhuvudmäns skolor och förskolor.
 • att ULF-strukturen ger förutsättningar för verksamma inom skolväsendet  och forskare att tillsammans utveckla idéer om forsknings- och utvecklingssamarbete.

ULF-nätverk

En viktig del av samverkansmodellen med skolhuvudmännen är så kallade ULF-nätverk. Ett ULF-nätverk utgörs av lärare och annan personal från skolans eller förskolans verksamhet samt forskare och lärarutbildare från universitetet.

Nätverkens  syfte är att identifiera ömsesidigt intressanta forsknings- eller utvecklingsfrågor med bäring på erfarenheter och utmaningar i skolans verksamhet. Nätverken syftar till att gemensamt utforska dessa frågor, empiriskt och teoretiskt. Två nya nätverk kommer att startas 2023 och ytterligare två 2024.

Intresseanmälan till de nya ULF-nätverken 2023

I januari 2023 anordnade Malmö universitet två idédagar för att forma nya ULF-nätverk. Sammanlagt deltog mer än 80 forskare och praktiker under idédagarna och diskuterade uppslag för nya ULF-nätverk, att starta hösten 2023. Diskussionerna utgick från tio i förväg formulerade idéskisser. Därefter har förslagen kvalificerats och en bedömningsgrupp med både forskare och praktiker har gjort ett urval.

De två förslag som bäst ansågs matcha ULF-kriteriet praktiknära forskning är nu utsedda, och hösten 2023 kommer de att starta som två nya ULF-nätverk. Nu öppnar ansökningsperioden för de huvudmän och skolverksamheter som är intresserade av att delta.

De nya nätverken

Så ansöker du om plats i ULF-nätverken

Ansökningsperioden till de nya nätverken pågår från den 22 mars - 21 april 2023 och är öppen för lärare och andra pedagoger i förskolor, skolor och andra läroplansstyrda verksamheter.

Det är verksamhetens huvudman som anmäler deltagare till nätverken. Huvudmannen ansvarar för att deltagandet är förankrat med ansvarig rektor och att det finns förutsättningar i den egna organisationen att sprida erfarenheter och kunskaper från nätverken.

Om du är intresserad att delta och vill anmäla dig till något av nätverken, kontakta din rektor eller huvudman, och hänvisa till denna information.

Välkommen att anmäla intresse

Ansök via vårt formulär senast den 21 april 2023.

Anmälningsformulär till ULF-nätverken

Det går att få mer information via Centrum för samverkan på Mau: cesam@mau.se

Vid en urvalssituation har personal från de kommuner/huvudmän som redan har tecknat ULF-avtal med Malmö universitet företräde. Deltagare från andra kommuner kan ansöka och få plats i nätverken under förutsättning att den ansvariga huvudmannen/kommunen är beredd att teckna ULF-avtal med Malmö universitet.

Mer information om nätverken 

Mer information om de båda nätverken, den ursprungliga idéskissen samt formerna för arbetet i respektive nätverk finner ni i PDF:en nedan. 

Utannonsering om två nya ULF-nätverk 2023

Pågående ULF-nätverk

ULF-nätverk träffas regelbundet i två års tid. För att kunna uppnå nätverkets syfte är deltagandet ett åtagande över tid – det tar tid att forska tillsammans. I varje nätverk ingår minst tre forskare eller lärare från universitet  samt lärare, förskollärare eller annan skolpersonal från flera skolor och skolhuvudmän.

En särskild överenskommelse med berörda skolhuvudmän, rektorer och ansvariga på universitet görs i förväg för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för deltagandet i nätverken. 

På grund av pandemin förlängdes avtalstiden för de första nätverken. Under 2022-2023 avslutas de nuvarande nätverken och nya startas. 

Nya nätverk 2023

Följ händelser i nätverken på vår ULF-blogg 

Process för att forma nya nätverk

Varje år genomför Fakulteten för lärande och samhälle en idédag. Under idédagen träffas nyckelpersoner från huvudmännens skolverksamheter tillsammans med lärarutbildare och forskare från fakulteten. En sådan idédag fungerar som tankesmedja, mötesplats och workshop för framtida ULF-nätverk.

Varje år utlyses medel för två nya nätverk utifrån de idéer som uppkommit på idédagen. När beslut tagits om vilka nätverk som ska startas öppnar anmälningstiden. Då kan skolor och skolhuvudmän som har ULF-avtal med Malmö universitet ansöka om att medverka i nätverk. 

2023 års process för att forma nya ULF-nätverk

Idédagar för ULF-nätverk genomfördes den 20 och 25 januari 2023. Då samlades nyckelpersoner från skolverksamheterna och de tio huvudmännen tillsammans med lärare och forskare från Malmö universitet för att mejsla fram idéer till nya ULF-nätverk.

Elva idéskisser och en rad förslag från skolpraktiken behandlades under idédagarna. Förslagen utgjorde ett fundament för deltagarna för att mötas i ögonhöjd och utforma praktiknära forskning. Underlaget från idédagarna bereds nu enligt tidsplanen nedan.

Nya nätverk beslutade

Förslagen som kom upp på idédagarna har processats och blivit beslutade nätverk. 

Processen framåt

 • I mars och april pågår ansökningsperioden till de nya nätverken. Då kan skolverksamheter anmäla intresse för att delta i något av de nya nätverken.
 • I april beräknas deltagare till de två nya nätverken presenteras liksom ansvariga forskare för respektive nätverk.
 • I september påbörjar de nya nätverken sitt arbete och håller på i fyra terminer, till och med augusti 2025.
 • Inför 2024 förbereds för att skolverksamheter även från andra huvudmän kan delta i ULF-nätverken.

Erfarenhetsutbyte och spridning

Erfarenheten hittills med ULF-verksamheten pekar på ett behov av erfarenhetsutbyte kring hur utmaningar och möjligheter som uppstår i samverkan kan hanteras. Vidare efterfrågas kunskap om samverkan och olika metoder och modeller för forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan.

En utveckling av dagens ULF-verksamhet planeras med bland annat workshops för forskare och andra berörda om exempelvis metod, etik och teori för praktiknära skolforskning för att långsiktigt bygga kompetens och sprida erfarenheter.

Publikationer från ULF-nätverken

Gemensam forskningsmiljö med Malmö stad

Forskningsmiljön Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola som etableras tillsammans med Malmö stads tre utbildningsförvaltningar syftar till att möjliggöra för forskare från Malmö universitet tillsammans med lärare och andra yrkesverksamma i Malmös skolverksamheter att ta sig an de möjligheter och utmaningar som är specifika för Malmö, såsom konsekvenserna av stora socioekonomiska skillnader, barnfattigdom, och kulturell och språklig diversitet.

Malmö stad och Malmö universitet har ett gemensamt behov av att utveckla kunskap om hur stadens specifika förutsättningar påverkar och kan påverkas av de praktiker i skola och förskola där elever lär och utvecklas. Den gemensamma forskningsmiljön ska bidra till utvecklingen av sådan kunskap.

Forskningsmiljöns seminarieserie 

Ett vitalt inslag i den gemensamma forskningsmiljön är en seminarieserie där pågående forskning i miljön eller med nära koppling till den diskuteras mellan forskare, lärare, skolledare och  andra med intresse av de aktuella frågorna. Seminarierna utgör ett forum för kunskapsdelning och kunskapsutveckling, och rymmer röster från förskola, skola och universitet. Seminarierna är öppna för alla intresserade. Ta del av mer information om respektive seminarium i kalenderhändelserna nedan.