ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Försöksverksamheten ska utveckla och prova hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. En viktig avsikt är att samverkan ska ske på lika villkor. Eller som det står i avtalet; parterna ska ”mötas i ögonhöjd”.

Nationella ULF-verksamheten 

Målet med ULF-verksamheten är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän, för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan.

Samverkansmodellerna inom ULF ska leda till forskning som är relevant för skolan, praktiknära forskning. Detta ska ske genom att lärare och skolledare, och skolans övriga professionella yrkesgrupper, ska ha tillgång till och kunna ta initiativ till praktiknära forskning. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. 

Det pågår ett nationellt arbete för att ULF försöksverksamhet ska övergå i en permanent organisation från och med 2025. Ett sådant avtal mellan staten och huvudmännens olika organisationer har presenterats för perioden 2025-2034, med avsikten att övergången ska vara ”sömlös.

Hur ska målet nås?

Genom att på ett systematiskt sätt pröva olika modeller för samverkan mellan akademi och skola, lära av erfarenheterna och lägga grunden för ett samarbete som ska hålla långsiktigt. De lärosäten som medverkar i ULF tecknar lokala ULF-avtal om samverkan med skolhuvudmän i sina regioner, både kommunala och fristående. Inom avtalen prövas olika samverkansmodeller.

Hur organiseras ULF?

Fyra lärosäten har huvudansvaret för verksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte leder arbetet i en nod. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten, som vart och ett samverkar med skolhuvudmän i sitt område.

Malmö universitet ingår i Uppsalanoden. Noderna arbetar främst med övergripande verksamhetsplanering, fördelning av medel och kunskapsutbyte inom noden. Noderna har rådgivande organ med representation från både lärosätena och skolhuvudmännen. Totalt deltar 27 lärosäten i försöksverksamheten, inklusive de nodansvariga universiteten. Samverkan inom ULF sker på flera sätt:

  • Samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman organiseras genom överenskommelser i form av lokala ULF-avtal.
  • Samverkan sker mellan lärosäten och huvudmän inom de fyra noderna.
  • Samverkan sker på nationell nivå mellan de fyra noderna och genom de två nationella samordningsgrupperna, varav en är operativ och en strategisk.

ULF-verksamheten vid Malmö universitet

Målsättningen med försöksverksamheten under perioden 2022–2024 är att ytterligare förankra verksamheten i lärarutbildningens organisation, för att skapa långsiktigt hållbara strukturer. Ytterligare en målsättning är att involvera fler skolverksamheter och huvudmän samt fler lärare och forskare från lärarutbildningen i ULF-verksamheten.

Överenskommelser finns mellan Malmö universitet och 14 skolhuvudmän i regionen med målet att prova två olika samverkansmodeller för praktiknära forskning. En av samverkansmodellerna avser att etablera nätverk med lärare och forskare inom strategiska områden för praktiknära forskning, så kallade ULF-nätverk.

Den bedrivs i samarbete med kommunerna Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Åstorp, Ängelholm samt Kunskapsskolan AB:s skolverksamhet i Trelleborg och Europaportens skola i Malmö.

Utöver det prövas en annan samverkansmodell, i samarbete med Malmö stad, som avser uppbyggnaden av en gemensam forskningsmiljö, Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola.

Vision för samverkan inom ULF

  • att skapa attraktiva och kreativa forskningsmiljöer i samverkan mellan lärosäte och skolhuvudmän, där praktiknära och verksamhetsrelevant forskning för lärarprofessionerna , och därmed dessas gemensamma kunskapsbas, byggs upp, stärks och upprätthålls.
  • att forskarutbildade lärare i skolväsendet knyts till dessa forskningsmiljöer.
  • att ULF vid Malmö universitet involverar lärarstudenter i olika former av samverkan som möjliggör insyn i och utveckling av praktiknära forskning.
  • att ULF-verksamheten bidrar till att stärka och utveckla arbetet med den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten i medverkande skolhuvudmäns skolor och förskolor samt i lärarutbildningen.
  • att ULF-strukturen ger förutsättningar för verksamma inom skolväsendet  och forskare att tillsammans utveckla idéer och frågor om forsknings- och utvecklingssamarbete.

ULF-nätverk

En viktig del av Malmö universitets samverkansmodell med skolhuvudmännen är så kallade ULF-nätverk. Ett ULF-nätverk utgörs av lärare och annan personal från skolans eller förskolans verksamhet samt forskare och lärarutbildare från universitetet.

Nätverkens  syfte är att identifiera ömsesidigt intressanta forsknings- eller utvecklingsfrågor med bäring på erfarenheter och utmaningar i skolans verksamhet. Nätverken syftar till att gemensamt utforska dessa frågor, empiriskt och teoretiskt. Två nya nätverk har startas hösten 2023 och fler planeras inför 2024.

Pågående ULF-nätverk

Ett ULF-nätverks arbetsperiod är normalt sett två års tid. För att kunna uppnå nätverkets syfte är deltagandet ett åtagande över tid – det tar tid att forska tillsammans. I varje nätverk ingår minst tre forskare eller lärare från universitet  samt lärare, förskollärare eller annan skolpersonal från flera skolor och skolhuvudmän.

En särskild överenskommelse, ULF-avtal, med berörda skolhuvudmän, rektorer och ansvariga på universitet görs i förväg för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för deltagandet i nätverken. 

Pågående nätverk

Fram till 2022, och i vissa fall sommaren 2023, har följande ULF-nätverk genomförts: 

Följ händelser i nätverken på vår ULF-blogg 

Process för att forma nya nätverk

Varje år genomför Malmö universitet en eller flera så kallade idédagar för ULF-verksamheten. Under idédagarna träffas nyckelpersoner från huvudmännens skolverksamheter tillsammans med lärarutbildare och forskare från universitetet. En sådan idédag fungerar som tankesmedja, mötesplats och workshop för framtida ULF-nätverk och andra praktiknära forskningsprojekt.

Därefter utlyses, utifrån de idéer som uppkommit på idédagen, medel för nya ULF-nätverk med start kommande hösttermin. När beslut tagits om vilka nätverk som ska startas öppnar anmälningstiden. Då kan skolor och skolhuvudmän som har ULF-avtal med Malmö universitet ansöka om att medverka i nätverk. 

Erfarenhetsutbyte och spridning

Erfarenheten hittills med ULF-verksamheten pekar på ett behov av erfarenhetsutbyte kring hur utmaningar och möjligheter som uppstår i samverkan kan hanteras. Vidare efterfrågas kunskap om samverkan och olika metoder och modeller för forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan.

En utveckling av dagens ULF-verksamhet planeras med bland annat workshops för forskare och andra berörda om exempelvis metod, etik och teori för praktiknära skolforskning för att långsiktigt bygga kompetens och sprida erfarenheter.

Publikationer från ULF-nätverken

Gemensam forskningsmiljö med Malmö stad

Forskningsmiljön Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola som etableras tillsammans med Malmö stads tre utbildningsförvaltningar syftar till att möjliggöra för forskare från Malmö universitet tillsammans med lärare och andra yrkesverksamma i Malmös skolverksamheter att ta sig an de möjligheter och utmaningar som är specifika för Malmö, såsom konsekvenserna av stora socioekonomiska skillnader, barnfattigdom, och kulturell och språklig diversitet.

Malmö stad och Malmö universitet har ett gemensamt behov av att utveckla kunskap om hur stadens specifika förutsättningar påverkar och kan påverkas av de praktiker i skola och förskola där elever lär och utvecklas. Den gemensamma forskningsmiljön ska bidra till utvecklingen av sådan kunskap.

Forskningsmiljöns seminarieserie 

Ett vitalt inslag i den gemensamma forskningsmiljön är en seminarieserie där pågående forskning i miljön eller med nära koppling till den diskuteras mellan forskare, lärare, skolledare och  andra med intresse av de aktuella frågorna. Seminarierna utgör ett forum för kunskapsdelning och kunskapsutveckling, och rymmer röster från förskola, skola och universitet. Seminarierna är öppna för alla intresserade. Ta del av mer information om respektive seminarium i kalenderhändelserna nedan.