1948

Tandläkarhögskolan i Malmö grundas

Regeringen Ehrlander beslutar att tandläkarutbildningen i Malmö ska benämnas Tandläkarhögskolan i Malmö. Den första kullen innehåller 38 studenter.

1951

Första professorsinstallationen

Medicine doktor Anders Sonesson får kunglig fullmakt att vara professor i odontologisk röntgendiagnostik.

1953

Avhandlingshammare

Stig G:son Östlund blir den första doktorn

Stig G:son Östlund lägger fram och försvarar framgångsrikt sin avhandling "Palatine glands and mucin. Factors influencing the retention of complete dentures" vid den första disputationen som genomförs vid Tandläkarhögskolan. På bilden: avhandlingsspikhammaren.

1959

Anna-Greta Gustafsson får sitt diplom

Första kvinnliga doktorn

Anna-Greta Gustafsson lägger fram och försvarar sin avhandling "A morphologic investigation of certain variations in the structure and mineralization of human dental enamel" och blir den första kvinnliga odontologie doktorn vid Tandläkarhögskolan i Malmö. Hon är den tredje kvinnan i landet som disputerar inom odontologi.

1964

Tandläkarhögskolan till Lunds universitet

Tandläkarhögskolan i Malmö ingår från 1964 som den odontologiska fakulteten vid Lunds universitet.

1965

Tepe-produkter. CC BY 4.0 Fotograf Peter Häll, Tekniska museet

TePe AB bildas

Bo Krasse och Hilding Björn, två forskare och lärare på fakulteten, undersökte den triangulära tandstickan som markerade början på TePes historia.

1984-1989

Demonstrationståg mot nedläggningen av tandläkarutbildningen

Sex års stopp för intag till tandläkarutbildningen

1984 fattar regeringen beslut om att stoppa antagning av studenter till tandläkarutbildningen i Malmö på grund av dålig arbetsmarknad. Beslutet möttes av protester. 1989 tillåts intag av studenter igen. Hösten 1990 börjar 72 studenter på "nya Tandvårdshögskolan".

1986

Biora AB bildas

Lars Hammarström är en av grundarna till Biora AB som marknadsför Emdogain, vilken baserar sig på hans forskning inom tandutveckling och används för parodontal regeneration – tandlossningsbehandling och oral kirurgi.

1995

WHO CAPP exempelbild

Den globala tandhälsan kartläggs i databasen CAPP

Databasen CAPP (Oral Health Country Area  Profile Project) inrättades 1995 på initiativ av professor Douglas Bratthall och var ett WHO Collaborating Centre under nästan 30 år. Databasen presenterar global tandhälsodata, har omkring 30 000 besökare årligen från hela världen och får uppemot 70–80 citeringar per år.

31 augusti 1998

Malmö högskola bildas

Odontologiska fakulteten övergår till Malmö högskola som startat 1998. Per-Olof Glantz, som vid tillfället var dekan vid fakulteten och prorektor vid Lunds universitet, utses till den förste rektorn vid Malmö högskola.

2004

Pia Andersson

Första tandhygienisten disputerar

Pia Andersson disputerar på avhandlingen "Assessments of oral health status in frail patients in hospital".

2005

illustration av cariogram

Cariogram – spritt över hela världen

Cariogram är ett datorbaserat riskbedömningsprogram som belyser en individs kariesrisk och visar den aktuella kariesrisken som ett cirkeldiagram. Det utvecklades av professor Douglas Bratthall och har evaluerats i kliniska studier av docent Gunnel Hänsel Petersson. Cariogrammet är översatt till ett flertal språk och det finns över 120 vetenskapliga publikationer från hela världen som belyser Cariogrammet.

2005

Första långtidsstudierna av zirkonia

Professor Per Vult von Steyern genomförde under 1990-talet de första kliniska långtidsstudierna av helkeramiska broar för att ersätta förlorade tänder. Detta banade väg för ett stort antal studier och avhandlingar under 2000-talet. Forskningen var banbrytande och vägledande såväl inom vården som inom ett flertal forskningsområden.

2007

diplom för framstående studiemiljö

Utmärkelse för framstående studiekvalitet

Högskoleverket tilldelar tandläkarutbildningen en utmärkelse för sin framstående studiemiljö och höga kvalitet.

2008

Bebis gungar på lekplats.

Barns rätt till tandhälsa på lika villkor

Fyra viktiga studier har bidragit till att identifiera faktorer som påverkar oral hälsa och har hjälpt tandvården att forma omhändertagandet för att erbjuda likvärdig tandvård till alla barn, i enlighet med Barnkonventionen. 2008: Karin Ridell utför forskning om endodontisk behandling av unga permanenta tänder. 2010: Susanne Brogårdh-Roth undersöker beteendemässiga aspekter och oral hälsa hos för tidigt födda barn inom tandvård. 2020: Henrik Berlin fokuserar på procedur- och postoperativ smärta inom pediatrisk tandvård. 2023: Tita Kirkinen utför forskning om tandhälsa och tandvård för barn som är placerade utanför hemmet.

2008

Samband mellan tandlossning och andra sjukdomar

Flera forskningsprojekt, bland annat PAROKRANK-studien, har bidragit till att avslöja sambandet mellan parodontala sjukdomar (tandlossning) och systemisk hälsa, särskilt diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, och på senaste tid även inflammatoriska tarmsjukdomar. Forskare: Björn Klinge, Daniel Jönsson, Kristina Bertl och Andreas Stavropoulos.

2008

Ökad kunskap om inläkning av dentala implantat 

Ann Wennerberg börjar bygga upp en stor internationell forskargrupp där implantatytans struktur och interaktion med benet var i fokus. Forskningen nådde globalt genomslag för såväl klinisk verksamhet som industrin. Resultaten har lett till snabbare och mer förutsägbar inläkning samt möjligheter att använda implantat i mer avancerade och utmanande fall, så att implantatbehandling kommer fler patienter tillgodo.

2009

För tidigt födda barn – hur blir det med bettet och tänderna?

Avhandlingen ”Premature birth – studies on orthodontic treatment need, craniofacial morphology and function” försvarades av Liselotte Paulsson och blev startskottet för ökad kunskap om de nya överlevare som föds cirka 3–4 månader för tidigt och väger så lite som 500 gram. Resultaten från avhandlingen och efterföljande gemensamma internationella samarbeten visar att de för tidigt födda barnen kan ha fler bettavvikelser, ökat behov av tandreglering, försenad tandmognad och avvikelser i tandutveckling.

2011

Mer estetiska och vävnadsvänliga tandersättningsmaterial

Forskare vid fakulteten visade genom studier att keramiska material i många fall kan ersätta metaller som tandersättningsmaterial. Keramiska material erbjuder förbättrad estetik och vävnadsvänlighet. Forskningen har bidragit till ett paradigmskifte inom tandvården där det idag görs fler keramiska tandersättningar än metallbaserade. Forskare: Per Vult von Steyern, Christel Larsson med flera.

2011

Evidensbaserad ortodonti

Avhandlingen ”Correction of unilateral posterior crossbite in the mixed dentition” försvarades av Sofia Petrén 2011. Den visade att fastsittande tandställning (Quad-Helix) är överlägsen för att behandla korsbett jämfört med avtagbar expansionsplåt. Under ledning av Lars Bondemark har avhandlingen därefter legat till grund för ett 10-tal genomförda och pågående avhandlingar med liknande upplägg som har fått stor uppmärksamhet nationellt och internationellt.

2014

Ny nationell nod för metodutvärdering i tandvården

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, etablerar landets enda Health Technology Center for Odontology, HTA-O, vid fakulteten för att fylla vetenskapliga kunskapsluckor.

2014

Evaggelia Papia

Första tandteknikern disputerar

Evaggelia Papia disputerar med avhandlingen ”Micromechanical retention and chemical bonding to polycrystalline dental ceramics”.

2014

Nytt diagnos-system för orofacial smärta och käkfunktionsstörning förbättrar patienters vård

Ett omfattande arbete under många år ledde till ett för tandvården unikt diagnos-system (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD) med bred internationell konsensus. DC/TMD fick ett omfattande internationellt genomslag i det vetenskapliga samhället, har översatts till mer än 25 språk, och har förbättrat både diagnostik och epidemiologi inom ämnet.

2018

Malmö universitet bildas

Malmö högskola får universitetsstatus av regeringen. Som universitet får lärosätet ökat forskningsanslag och generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå.

2018

Aleksandar Milosavljevic

Viktiga slutsatser om behandling av tandlossning

Aleksandar Milosavljevics avhandling visar att patienter med parodontal sjukdom, tandlossning, tycks få i stort sett samma behandling oavsett behandlingsbehov. Därmed underbehandlas vissa patienter medan andra överbehandlas. Detta kan innebära att tandvårdens resurser inte utnyttjas effektivt.

2018

Hembesök hos förstföderskor för jämlik start i livet

Växa tryggt var ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor i Skåne där barnhälsovården samverkade med mödravården, socialtjänsten och tandvården. Forskningsprojektet startade 2018 och utvecklade hembesöksprogrammet, som numera finns i utsatta områden.  

2020

Maria Pigg universitetslektor och övertandläkareOdontologiska fakulteten

Förbättrad diagnostik inom orofacial smärta

Publikationen International Classification of Orofacial Pain möjliggör internationell samsyn på taxonomi och diagnostik inom orofacial smärta, inklusive tandsmärta. Tack vare forskningen kan individer drabbade av långvariga smärttillstånd i munhålan få ett bättre omhändertagande.

2020

Barn hos tandläkaren.

Stor kartläggning av hygienrutiner vid rotbehandlingar

I ett antal studier från fakulteten har man kartlagt hygienrutiner vid rotfyllning inom allmäntandvården. Studierna visar att tandvårdsteamen inte alltid följer rutinerna och att handskar kan skapa en illusion av trygghet om rutiner för handskbyte och handdesinfektion inte följs vid behandlingen.

2022

Får efterlängtad tandhygienistutbildning

Fakulteten firar med tårta efter att ha beviljats examenstillstånd för treårig tandhygienistutbildning av Universitetskanslersämbetet. Utbildningen startar 2023.

2022

I topp bland lärosäten som forskar kring käkbesvär

I en ny bibliometrisk studie av forskningsområdet TMD (käkbesvär) hamnar Malmö universitet på andra plats i världen. Rankningen visar bland annat produktivitet och citeringar per publikation. I studien har data från en tjugoårsperiod analyserats, från 1992 till 2021.

2023

Nytt diagnossystem innebär hjälp även för barn och ungdom

För att även barn och ungdom med orofacial smärta och käkfunktionsstörning ska få rätt omhändertagande inom tandvården ledde forskare vid Malmö universitet ett omfattande internationellt arbete med att utveckla av diagnos-systemet DC/TMD för barn/ungdom. Projektet har genom bred konsensus i forskarsamhället fått omedelbart genomslag där översättningar till flera språk pågår.

2023

Pristagare för Practice Green

Tandläkarprogrammet prisat för hållbarhet

Tandläkarprogrammet tilldelas utmärkelsen "Practice Green", ett hållbarhetspris som delas ut av den europeiska föreningen för tandläkarutbildningar (ADEE).