Presentation

Utbildad arkitekt, KTH 1990, disputerad vid samma lärosäte 2011 på en avhandling om arkitektur för äldre personer med långvariga sjukdomstillstånd. Post doc vid Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, i Köpenhamn 2012-2013. 2017 meriterad till docent i arkitektonisk gestaltning vid KTH Arkitekturskola. Åren 2015-2019 utredare och särskilt sakkunnig i byggd tillgänglighet i offentlig miljö vid Myndigheten för delaktighet, MFD. Sedan 15 augusti 2019 anställd som docent i arkitektur och urban gestaltning vid Urbana Studier på MAU. Undervisar i grundutbildningen och bedriver forskning inom funktionshindersområdet med särskilt fokus på tillgänglighet och användbarhet i byggnadsutformningar som främjar delaktighet för alla oavsett ålder och funktionsnedsättning. Expert i nationell och internationell standardisering inom tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar, för närvarande utarbetande av en standard kopplad till EU:s kommande tillgänglighetslagstiftning.