Forskningsplattformen RePESE:s fokus är bildning, utbildning och innovativa läroprocesser. Syftet är att ge samhällsmedborgare förutsättningar att lösa samhällsutmaningar. Plattformen är placerad vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL). Det finns flera forskningsgrupper som ingår i plattformen och som studerar bland annat didaktik, ledarskap, fenomenografi, vuxnas lärande, undervisning och mångfald samt demokrati och likvärdighet.

Forskningsplattformen är öppen för alla som är intresserade av utbildningsvetenskapliga frågor inom för-, grund-, gymnasieskola och högre utbildning samt icke-institutionaliserat lärande. Lärare, disputerade forskare och doktorander från alla ämnesområden är välkomna att ingå i gruppen.

Forskningsprojekt

Forskningen inom miljön finansieras av Malmö universitet, Malmö stad, externa finansiärer och nationella forskarskolor.

Forskargrupper

Research on Diversity in Education and Society (ReDES)

ReDES forskningsgrupp består av forskare, lärare och doktorander företrädesvis från institutionen för Skolutveckling och ledarskap, men även från andra institutioner på fakulteten för Lärande och samhälle. Mångfald är ett centralt tema för gruppens forskning, vilket studeras i relation till frågor om undervisning, lärande, språk/flerspråkighet, kommunikation, profession, etik, hälsa och samarbete. Resultaten av den forskning som bedrivs kan framförallt gynna blivande och yrkesverksamma speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa och lärare på olika nivåer i utbildningssystemet.

Alla med intresse för mångfald, pedagogik/specialpedagogik och folkhälsa i ett samhällsperspektiv är välkomna att delta i gruppens aktiviteter och arbete. Forskningsgruppens gemensamma arbete sker genom seminarieverksamhet där syftet framförallt är att läsa och kritiskt granska varandras framväxande texter, skriva forskningsansökningar och förbereda konferensdeltagande.

Aktiviteter hösten 2021

8/9 13:15-15:00
6/10 13:15-15:00
3/11 13:15-15:00
1/12 13:15-15:00

Forskargruppen leds av:

 • Anna-Karin Svensson
  Madeleine Sjöman
 •  
 • Medlemmar
  Lotta Andersson
  Mona Holmqvist
  Kamilla Klefbeck
  Adrian Lundberg
  Johanna Lüddeckens
  Lisbeth Ohlsson
  Linda Petersson
 • Linda Plantin Ewe
  Helena Sjunnesson
  Pia Thimgren
  Daniel Östlund

Phenomenography, Variation Theory and Learning Study (PeVALS)

Forskargruppen samlar forskare från alla institutioner vid Fakulteten för lärande och samhälle. Gemensam nämnare är forskning om fenomenografi, variationsteori som teoretiska perspektiv på lärande och modellerna aktionsforskning, improvement science, lesson study och learning study som  modeller för praktikutvecklande skolforskning. Forskningen är kollegial och bedrivs tillsammans med lärare, med ett starkt fokus på barns eller elevers perspektiv. Genom att studera lärandeprocesser genereras resultat som ligger till grund för nya undervisningsmodeller. Forskningen ligger i linje med vad som lyfts fram i betänkandet SOU 2018:19: “Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring“, där även exempel från forskargruppen lyfts fram.

Aktiviteter hösten 2021

15/9 13:15-15:00
13/10 13:15-15:00
10/11 13:15-15:00
8/12 13:15-15:00 

Forskargruppen leds av

Medlemmar

Mona Holmqvist
Anna Wernberg
Nina Taslaman
Cecilia Segerby
Cecilia Winström
Christina Svensson
Kamilla Klefbeck
Catarina Wästerlid

Research on Adult and Higher Education (RAHE)

Forskarna studerar vuxenutbildning och vuxnas lärande i förhållande till tidigare lärande, tidigare erfarenheter och tidigare yrkeskunskaper. Syftet är att ge kunskap om spänningsfältet mellan vuxenstuderandes yrkeskunskaper och tidigare erfarenhetsbaserat lärande genom olika teoretiska och metodologiska ansatser. Gruppen undersöker hur det påverkar olika lärandeprocesser i olika sammanhang under utbildningen som i huvudsak bedrivs på distans, oavsett om studenterna har yrkesexamen eller doktorsexamen. Gruppen riktar också sitt intresse till studenter med icke-akademisk bakgrund.

Forskargruppen leds av

Jakob Billmayer

Medlemmar

-

Aktiviteter hösten 2021

-

Research on Educational Leadership and Development in Schools and Preschools (ELD)

ELD bedriver flervetenskaplig forskning om ledarskap i förskolor, skolor och gymnasieskolor i syfte att skapa förståelse för ledarskapets roll i framgångsrika förändringar av strukturer, kulturer, praktik och prestationer. ELD fokuserar ledarskap för kollegial utveckling, för praktikutveckling, för mångkulturella skolkontexter samt ledarskap för lärande utifrån specialpedagogiska perspektiv. ELD:s forskning bygger på flera olika organisations- och ledarskapsteorier, liksom på utbildningshistoriska och utbildningsfilosofiska perspektiv.

Aktiviteter hösten 2021

22/9 13:15-15:00
20/10 13:15-15:00
17/11 13:15-15:00
15/12 13:15-15:00

Forskargruppen leds av:

 • Magnus Erlandsson
  Vanja Lozic
 •  
 • Kontakta någon av oss om du vill vara med på mejllistan eller medverka på seminarierna.
 • Medlemmar

  Martin Eksath
  Ola Fransson
  Mona Holmqvist
  Anna Jobér
  Tuija Muhonen
  Bim Riddersporre
  Margareta Serder
  Kristian Sjövik
  Pär Widén

Forskarutbildning

Forskarutbildningen sker inom ämnena pedagogik och specialpedagogik.

Läs mer om forskarskolan Special Education for Teachers Education

Doktorander

Adrian Lundberg
Birgitta Lansheim
Inger Eriksson
Majid Jaffari

Doktorander i SET – forskarskola i specialpedagogik för lärarutbildare

Balli Lelinge
Birgitta Lundbäck
Camilla Nilvius
Catarina Wästerlid
Emma Leifler
Helen Egerhag
Helena Sjunnesson
Johanna Lüddeckens
Kamilla Klefbeck
Linda Petersson
Linda Plantin Ewe
Malin Gardesten

RePESE högre seminarier

Varmt välkomna till våra seminarier! 

Seminarier hösten 2021

9 november 2021 kl 13.15‐15 
Digital kompetens och programmering i grundskolan
Linda Mannila, Docent Computer science Education, Åbo Akademi

Zoomlänk till seminariet: Digital kompetens och programmering i grundskolan 

7 december 2021 kl 13.15‐15
Titel uppdateras inom kort
Kari-Anne Bottegård Næss, Professor i specialpedagogik, Oslo universitet

Zoomlänk till seminariet

Varmt välkomna!
Forskningsledare Lisa Hellström