Forskningsplattformen RePESE:s fokus är bildning, utbildning och innovativa läroprocesser. Syftet är att ge samhällsmedborgare förutsättningar att lösa samhällsutmaningar. Plattformen är placerad vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL). Det finns flera forskningsgrupper som ingår i plattformen och som studerar bland annat didaktik, ledarskap, fenomenografi, vuxnas lärande, undervisning och mångfald samt demokrati och likvärdighet.

Forskningsplattformen är öppen för alla som är intresserade av utbildningsvetenskapliga frågor inom för-, grund-, gymnasieskola och högre utbildning samt icke-institutionaliserat lärande. Lärare, disputerade forskare och doktorander från alla ämnesområden är välkomna att ingå i gruppen.

Forskningsprojekt

Forskningen inom miljön finansieras av Malmö universitet, Malmö stad, externa finansiärer och nationella forskarskolor.

Forskargrupper

Research on Diversity in Education and Society (ReDES)

ReDES forskningsgrupp består av forskare, lärare och doktorander företrädesvis från institutionen för Skolutveckling och ledarskap, men även från andra institutioner på fakulteten för Lärande och samhälle. Mångfald är ett centralt tema för gruppens forskning, vilket studeras i relation till frågor om undervisning, lärande, språk/flerspråkighet, kommunikation, profession, etik, hälsa och samarbete. Resultaten av den forskning som bedrivs kan framförallt gynna blivande och yrkesverksamma speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa och lärare på olika nivåer i utbildningssystemet.

Alla med intresse för mångfald, pedagogik/specialpedagogik och folkhälsa i ett samhällsperspektiv är välkomna att delta i gruppens aktiviteter och arbete. Forskningsgruppens gemensamma arbete sker genom seminarieverksamhet där syftet framförallt är att läsa och kritiskt granska varandras framväxande texter, skriva forskningsansökningar och förbereda konferensdeltagande.

Aktiviteter hösten 2022

Forskargruppens träffar håller till på Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

28 september

Idéseminarium: Samverkansprojekt – vilken forskning pågår och vad kan vi utveckla? Kl. 13:15-15:00, Rum OR:D477

26 oktober

Hur kan teorin komma till användning i forskningen? Teoretisk fördjupning – Sociokulturell teori, kl. 13:15-15:00, Rum OR:D477

30 november

Litteraturseminarium – studie med sociokulturell teori som ramverk. Kl. 13:15-15:00, Rum OR:E336

7 december

Tidiga insatser – lärande, kl. 13:15-15:00, Rum OR:E477

Forskargruppen leds av

Research on Educational Leadership and Development in Schools and Preschools (ELD)

ELD bedriver flervetenskaplig forskning om ledarskap och skolutveckling i förskolor, skolor, gymnasieskolor och akademi, i syfte att problematisera och skapa förståelse för ledarskapets roll i förändringar av aktörer, strukturer, kulturer och praktiker. Forskare inom ELD bedriver kritisk organisationsforskning, däribland om hur företag och näringsliv engagerar sig i svensk skola, samt om hur skolutveckling drivs av olika intressen och idéer. Ytterligare fokusområden är analys av ledarskap för kollegialt lärande; praktikutveckling; tvärsektoriell samverkan; samt självreflexivitet. ELD:s forskning bygger på flera olika organisations- och ledarskapsteorier, liksom på utbildningshistoria och utbildningsfilosofi, och berör flera olika perspektiv, såsom specialpedagogik, social bakgrund, genus och etnicitet.

Aktiviteter hösten 2022

Forskargruppens träffar håller till på Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Rum OR:D477

7/9 13:15-15:00: Adrian Lundberg, Philippe Collberg, Christina Lindh. ”Rektorers bild av nyutexaminerade lärare”

5/10 13:15-15:00: ELD:s framtidsutveckling

2/11 13:15-15:00: Textseminarium: Titel meddelas senare

30/11 13:15-15:00: Bokcirkeln "Gert Biesta World-Centred Education: A View for the Present"

14/12 13:15-15:00: Matilda Mettäle. ”25-procentsseminarium: avhandlingsprojekt”

Forskargruppen leds av


  • Vanja Lozic

    Tuija Muhonen
  •  
  • Ta kontakt med forskargruppens ledare om du önskar ta del av kallelser till kommande seminarium.
  •  

Research on Phenomenography, Variation Theory and Learning Study (PeVALS)

Forskargruppen samlar forskare från alla institutioner vid Fakulteten för lärande och samhälle. Gemensam nämnare är forskning om fenomenografi, variationsteori som teoretiska perspektiv på lärande och modellerna aktionsforskning, improvement science, lesson study och learning study som  modeller för praktikutvecklande skolforskning. Forskningen är kollegial och bedrivs tillsammans med lärare, med ett starkt fokus på barns eller elevers perspektiv. Genom att studera lärandeprocesser genereras resultat som ligger till grund för nya undervisningsmodeller. Forskningen ligger i linje med vad som lyfts fram i betänkandet SOU 2018:19: “Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring“, där även exempel från forskargruppen lyfts fram.

Aktiviteter hösten 2022

Forskargruppens träffar håller till på Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Rum OR:D477

24/8 13:15-15:00

21/9 13:15-15:00

19/10 13:15-15:00

16/11 13:15-15:00

14/12 13:15-15:00

Forskargruppen leds av

Research in Vocational Education and Training (ReVET)

Forskargruppen "Yrkesdidaktik"

I forskargruppen ReVET samlas forskare, lärare,studenter och andra med kunskap om och intresse för yrkesutbildning eller som är verksamma inom det yrkesdidaktiska fältet och relaterade områden. Seminarierna inom forskargruppen är ett forum för att presentera och diskutera aktuella frågor inom forskning och utbildning på området, både inom Malmö universitet och utanför. Målet är att skapa en bas där den grundläggande akademiska tanken, att forskning och undervisning tillsammans med det omgivande samhället bildar en enhet, och blir till praktisk handling. Forskargruppen och dess seminarier öppnar alltså också mot yrkesdidaktikens omvärld, det vill säga yrkesverksamma personer och branscherna.

Denna grundtanke speglar sig i seminarieserien struktur, där de olika delarna är tematiskt representerade. Själva seminarierna är öppna för alla intresserade, oberoende roll eller yrke.

Forskargruppen leds av

Jakob Billmayer
Peter Koudahl
Ta kontakt med forskargruppens ledare om du önskar ta del av kallelser till kommande seminarium.

Seminarier hösten 2022

Från hösten 2022 samarrangeras forskargruppens seminarier med Linnéuniversitetet och Högskolan i Kristianstad, våra samarbetspartners inom Lärosäten Syd, som tillsammans med Mau anordnar Masterprogrammet "Pedagogik och yrkeskunnande". För höstens seminarier står Linnéuniversitetet som värd.

Tisdag 11 oktober, kl 13.15-15.00
Historiska perspektiv på yrkesutbildning
med Åsa Broberg, Stockholms universitet & Daniel Alvunger, Linnéuniversitetet

Tisdag 8 november, kl 14.00-16.00
Demokratiska perspektiv på yrkesutbildning
med Per-Åke Rosvall, Umeå Universitet
Detta tillfälle organiseras av forskningsmiljön PEPP vid Lnu

Tisdag 13 december, kl 13.15-15.00
Genusteoretiska perspektiv på yrkesutbildning
med Maria Hedlin, Linnéuniversitetet & Eva Klope, Linnéuniversitetet

För Zoom-länkar kontakta Eva.Klope@lnu.se

Forskarutbildning

Forskarutbildningen sker inom ämnena pedagogik och specialpedagogik.

Läs mer om forskarskolan Special Education for Teachers Education

Doktorander

Martin Lantz Ekström
Majid Jaffari
Sara Nilsson Mohammadi
Annika Olén
Christina Linderos

Doktorer/doktorander i SET – forskarskola i specialpedagogik för lärarutbildare

Balli Lelinge
Birgitta Lundbäck
Camilla Nilvius
Catarina Wästerlid
Emma Leifler
Helen Egerhag
Helena Sjunnesson
Johanna Lüddeckens
Kamilla Klefbeck
Linda Petersson
Linda Plantin Ewe
Malin Gardesten

RePESE högre seminarier

Varmt välkomna till våra seminarier! 

Seminarier hösten 2022

23/8 09:00-16:00 Niagara, NI: A0306
Forskare från institutionen Skolutveckling & Ledarskap presenterar sin forskning

20/9 13:15-15:00 Orkanen, rum OR:D477
Peter Koudahl presenterar sin forskning
Universitetslektor i Pedagogik, Malmö universitet

18/10 13:15-15:00 Orkanen, rum OR:D477 eller zoom
Bullying, lesson studies and teaching
Sui Lin, professor vid Windsheim University

15/11 13:15-15:00 Orkanen, rum OR:D477 eller zoom
(O)möjligheter i samarbetet med inkludering
Mette Molbæk, Docent vid VIA University College

13/12 13:15-15:00 Orkanen, rum OR:D477
Mer info kommer

Varmt välkomna!
Forskningsledare Lisa Hellström