Forskningsplattformen RePESE:s fokus är bildning, utbildning och innovativa läroprocesser. Syftet är att ge samhällsmedborgare förutsättningar att lösa samhällsutmaningar. Plattformen är placerad vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL). Det finns flera forskningsgrupper som ingår i plattformen och som studerar bland annat didaktik, ledarskap, fenomenografi, vuxnas lärande, undervisning och mångfald samt demokrati och likvärdighet.

Forskningsplattformen är öppen för alla som är intresserade av utbildningsvetenskapliga frågor inom för-, grund-, gymnasieskola och högre utbildning samt icke-institutionaliserat lärande. Lärare, disputerade forskare och doktorander från alla ämnesområden är välkomna att ingå i gruppen.

Forskningsprojekt

Forskningen inom miljön finansieras av Malmö universitet, Malmö stad, externa finansiärer och nationella forskarskolor.

Forskargrupper

Research on Diversity in Education and Society (ReDES)

ReDES forskningsgrupp består av forskare, lärare och doktorander företrädesvis från institutionen för Skolutveckling och ledarskap, men även från andra institutioner på fakulteten för Lärande och samhälle. Mångfald är ett centralt tema för gruppens forskning, vilket studeras i relation till frågor om undervisning, lärande, språk/flerspråkighet, kommunikation, profession, etik, hälsa och samarbete. Resultaten av den forskning som bedrivs kan framförallt gynna blivande och yrkesverksamma speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa och lärare på olika nivåer i utbildningssystemet.

Alla med intresse för mångfald, pedagogik/specialpedagogik och folkhälsa i ett samhällsperspektiv är välkomna att delta i gruppens aktiviteter och arbete. Forskningsgruppens gemensamma arbete sker genom seminarieverksamhet där syftet framförallt är att läsa och kritiskt granska varandras framväxande texter, skriva forskningsansökningar och förbereda konferensdeltagande.

Forskargruppen leds av

Research on Educational Leadership and Development in Schools and Preschools (ELD)

ELD bedriver flervetenskaplig forskning om ledarskap och skolutveckling i förskolor, skolor, gymnasieskolor och akademi, i syfte att problematisera och skapa förståelse för ledarskapets roll i förändringar av aktörer, strukturer, kulturer och praktiker. Forskare inom ELD bedriver kritisk organisationsforskning, däribland om hur företag och näringsliv engagerar sig i svensk skola, samt om hur skolutveckling drivs av olika intressen och idéer. Ytterligare fokusområden är analys av ledarskap för kollegialt lärande; praktikutveckling; tvärsektoriell samverkan; samt självreflexivitet. ELD:s forskning bygger på flera olika organisations- och ledarskapsteorier, liksom på utbildningshistoria och utbildningsfilosofi, och berör flera olika perspektiv, såsom specialpedagogik, social bakgrund, genus och etnicitet.

Forskargruppen leds av

  • Vanja Lozic
    Tuija Muhonen
  •  
  • Ta kontakt med forskargruppens ledare om du önskar ta del av kallelser till kommande seminarium.
  •  

Research on Phenomenography, Variation Theory and Learning Study (PeVALS)

Forskargruppen samlar forskare från alla institutioner vid Fakulteten för lärande och samhälle. Gemensam nämnare är forskning om fenomenografi, variationsteori som teoretiska perspektiv på lärande och modellerna aktionsforskning, improvement science, lesson study och learning study som  modeller för praktikutvecklande skolforskning. Forskningen är kollegial och bedrivs tillsammans med lärare, med ett starkt fokus på barns eller elevers perspektiv. Genom att studera lärandeprocesser genereras resultat som ligger till grund för nya undervisningsmodeller. Forskningen ligger i linje med vad som lyfts fram i betänkandet SOU 2018:19: “Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring“, där även exempel från forskargruppen lyfts fram.

Forskargruppen leds av

  • Balli Lelinge

  • Ta kontakt med forskargruppens ledare om du önskar ta del av kallelser till kommande seminarium.

Research in Vocational Education and Training (ReVET)

Forskargruppen "Yrkesdidaktik"

I forskargruppen ReVET samlas forskare, lärare,studenter och andra med kunskap om och intresse för yrkesutbildning eller som är verksamma inom det yrkesdidaktiska fältet och relaterade områden. Seminarierna inom forskargruppen är ett forum för att presentera och diskutera aktuella frågor inom forskning och utbildning på området, både inom Malmö universitet och utanför. Målet är att skapa en bas där den grundläggande akademiska tanken, att forskning och undervisning tillsammans med det omgivande samhället bildar en enhet, och blir till praktisk handling. Forskargruppen och dess seminarier öppnar alltså också mot yrkesdidaktikens omvärld, det vill säga yrkesverksamma personer och branscherna.

Denna grundtanke speglar sig i seminarieserien struktur, där de olika delarna är tematiskt representerade. Själva seminarierna är öppna för alla intresserade, oberoende roll eller yrke.

För vårens seminarieprogram och övrig information se Forum för pedagogik och yrkeskunnandes webbplats.

Forum för pedagogik och yrkeskunnandes webbsida (Linnéuniversitetets webbplats)

Forskargruppen leds av

Jakob Billmayer
Maria Johansson
Ta kontakt med forskargruppens ledare om du önskar ta del av kallelser till kommande seminarium.

RePESE högre seminarier

Varmt välkomna till våra seminarier! 

Seminarier

Program kommer inom kort