Program, grundnivå
180 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti, 2021 - 31 maj, 2024

Om utbildningen

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med frågor som delaktighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa för människor i alla åldrar som har fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Utbildningen ger dig kunskaper inom såväl det pedagogiska som det sociala området och ger dig kompetens att arbeta utifrån individens speciella situation. Efter examen kan du även välja att studera vidare på avancerad nivå genom våra masterprogram inom socialt arbete.

Arbetssätt där enskilda människors behov står i centrum ökar i verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Både statliga och kommunala verksamheter efterfrågar specifik kompetens inom området. Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet är en treårig programutbildning för dig som är intresserad av att arbeta med och för människor med intellektuella, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

Utbildningen ger dig verktyg att möta arbetsmarknaden genom specifik kompetens om funktionsnedsättningar och funktionshinder utifrån en socialpedagogisk grund. Genom utbildningen får du kunskap att ge människor med funktionsnedsättning stöd och ledning såväl i vardagen som i ett mer långsiktigt perspektiv. Med dessa kunskaper och verktyg kan du arbeta för att stärka delaktighet, inflytande och självbestämmande för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar inom områden som skola, rehabilitering, arbetsliv, särskilt boende, daglig verksamhet eller intresseorganisationer.

På universitetet baseras det du lär dig på vetenskapliga grunder och siktar till att du utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. Frågor om makt, mänskliga rättigheter och social rättvisa för personer med funktionsnedsättning samt mötet mellan personal och brukare står i fokus i undervisningen. Likaså diskuteras betydelsen av ålder, genus, sexualitet, klass, etnicitet och funktionsnedsättning i termer av intersektionalitet, det vill säga hur dessa sociala positioner inverkar på och genomskär varandra. På utbildningen presenteras även olika perspektiv på ”normalitet”, kropp(ar) och funktion.

Utifrån en samhälls- och socialvetenskaplig grund lär du dig om medicinska och sociala aspekter av olika funktionsnedsättningar, modern teknik och IT, etik, aktivitet och relationer, lagstiftning, hjälpmedel och alternativ kommunikation samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. För att du ska utveckla ett pedagogiskt- och socialpedagogiskt förhållningsätt för arbete med och för personer med funktionsnedsättning eller personal inom område, rymmer utbildningen även kurser inom socialpedagogik.

Under utbildningen har du återkommande kontakter med verksamheter och intresseorganisationer inom området. Under det andra året får du personlig kontakt med en yrkesverksam mentor och dennes arbetsplats för att komma närmare det arbete du utbildas till. Målet med mentorskapet är att du skall integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter om brukarinflytande och delaktighet utifrån ett socialpedagogiskt förhållningssätt, Under år tre i utbildningen finns en kurs i verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp – 5 veckor) vars syfte är att studenten skall lära sig att praktiskt tillämpa teorier, begrepp och modeller för socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. Du träffar många gästföreläsare under utbildningen. Dessa gästföreläsare har personliga erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning eller är professionella aktörer inom funktionshinderområdet.

Under det sista året fördjupar du dina kunskaper med forskningsanknytning inom funktionshinderområdet för att sedan skriva ditt examensarbete inom huvudområdet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Genom examensarbetet kan du profilera din kompetens med sikte på framtida arbete.

Utbildningen ger en kandidatexamen i Handikapp- och Rehabiliteringsvetenskap. Arbetsmarknaden är bred och finns inom alla verksamheter där det finns personer med funktionsnedsättning. Efter examen kan du jobba som omsorgspedagog, socialpedagog, aktivitetspedagog, stödpedagog, habiliteringspedagog, pedagogisk ansvarig, arbetskonsulent och projektledare etc. Dessa tjänster finns inom habilitering eller rehabilitering och verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Detta kan vara särskilda boenden, daglig verksamhet inom kommunala LSS-enheter, arbetsförmedlingen samt verksamheter inom landsting eller skola. Sådana tjänster finns även inom den privata sektorn och den idéburna sektorn såsom frivilligorganisationer och sociala företag. Därutöver kan givetvis utbildningen ge grund för en rad andra yrken och titlar.

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Universitetsutbildad personal är eftertraktad

Stina Bergström arbetar som sektionschef för två LSS-boenden i Malmö. LSS (Lagen om stöd och service) ger personer med speciella behov rätt till hjälp i vardagen.

Universitetsutbildad personal är eftertraktad

Stina Bergström arbetar som sektionschef för två LSS-boenden i Malmö. LSS (Lagen om stöd och service) ger personer med speciella behov rätt till hjälp i vardagen.

– Det bästa med mitt jobb är att jag kan hjälpa andra att få en bättre livskvalitet efter deras förutsättningar. Att få de boendes förtroende och släppas in i deras tankar och världsbild är en spännande och härlig känsla. 

I det dagliga arbetet ställs personalen på LSS-boendena inför en rad olika situationer och dilemman som kräver en del reflekterande men även en djupare kunskap om lagstiftningen, diagnoser och samtalsmetodik. Kunskap som erhålls via högre utbildning. 

Ansvarig för personalrekryteringen

Malmö stad arbetar för att höja kvaliteten och kunskapen inom LSS-boendena. Därför är universitetsutbildad personal eftertraktad inom området och intresset för nyexaminerade och deras kunskap blir allt större.

Som sektionschef är Stina ansvarig för personalrekryteringen till sina boenden.

– Erfarenhet är många gånger attraktivt på arbetsmarknaden men jag tycker att en kombination av nyexaminerade och personal som har arbetat ett tag är att föredra. Erfarenhet är inte nödvändigtvis det viktigaste eftersom det kan komma med fördomar och inarbetade rutiner. Personerna på våra boenden har var och en särskilda behov, därför behöver vi anpassa vårt arbetssätt efter situation och individens behov. Detta för att kunna ge dem bästa möjliga stöd och service.

Förmågan att sätta sig in i andras livssituation är viktig

Det var när Anna Falk gick på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och praktiserade i en klass för barn med funktionsnedsättningar som intresset växte fram. Hon insåg hur viktigt det är att utbildning anpassas efter olika individerna. När Anna arbetade som volontär på ett barnhem i Tanzania...

Förmågan att sätta sig in i andras livssituation är viktig

Det var när Anna Falk gick på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och praktiserade i en klass för barn med funktionsnedsättningar som intresset växte fram. Hon insåg hur viktigt det är att utbildning anpassas efter olika individerna. När Anna arbetade som volontär på ett barnhem i Tanzania drogs hon särskilt till barn som hade olika funktionsnedsättningar.

Från början lockade arbete inom skolan

– Från början tänkte jag främst jobba inom skolan eftersom det är en plats där det är viktigt att alla får verktyg för att utvecklas. Nu har jag fått en mentor på sociala resursförvaltningen, som arbetar med att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Det intresserar mig också, inte minst eftersom kontakten med alla olika myndigheter kan göra att en del personer hamnar mellan stolarna.

– Utbildningen är utvecklande! Du börjar reflektera över situationer som kan dyka upp och får en förmåga att sätta dig in i olika människors livssituation. Man förstår också vikten av att arbeta för delaktighet och självbestämmande.

Kontakt