Om utbildningen

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med frågor som delaktighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa för människor i alla åldrar som har fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Utbildningen ger dig kunskaper inom såväl det pedagogiska som det sociala området och ger dig kompetens att arbeta utifrån individens speciella situation. Efter examen kan du även välja att studera vidare på avancerad nivå genom våra masterprogram inom socialt arbete.

Arbetssätt där enskilda människors behov står i centrum ökar i verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Både statliga och kommunala verksamheter efterfrågar specifik kompetens inom området. Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet är en treårig programutbildning för dig som är intresserad av att arbeta med och för människor med intellektuella, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

Utbildningen ger dig verktyg att möta arbetsmarknaden genom specifik kompetens om funktionsnedsättningar och funktionshinder utifrån en socialpedagogisk grund. Genom utbildningen får du kunskap att ge människor med funktionsnedsättning stöd och ledning såväl i vardagen som i ett mer långsiktigt perspektiv. Med dessa kunskaper och verktyg kan du arbeta för att stärka delaktighet, inflytande och självbestämmande för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar. Till exempel inom områden som skola, rehabilitering, arbetsliv, särskilt boende, daglig verksamhet eller intresseorganisationer.

På universitetet baseras det du lär dig på vetenskapliga grunder och siktar till att du utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. Frågor om makt, mänskliga rättigheter och social rättvisa för personer med funktionsnedsättning samt mötet mellan personal och brukare står i fokus i undervisningen. Likaså diskuteras betydelsen av ålder, genus, sexualitet, klass, etnicitet och funktionsnedsättning i termer av intersektionalitet, det vill säga hur dessa sociala positioner inverkar på och genomskär varandra. På utbildningen presenteras även olika perspektiv på ”normalitet”, kropp(ar) och funktion.

Utifrån en samhälls- och socialvetenskaplig grund lär du dig om medicinska och sociala aspekter av olika funktionsnedsättningar. Till exempel modern teknik och IT, etik, aktivitet och relationer, lagstiftning, hjälpmedel och alternativ kommunikation samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. För att du ska utveckla ett pedagogiskt- och socialpedagogiskt förhållningsätt för arbete med och för personer med funktionsnedsättning eller personal inom område, rymmer utbildningen även kurser inom socialpedagogik.

Under utbildningen har du återkommande kontakter med verksamheter och intresseorganisationer inom området. År tre i utbildningen finns en kurs i verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp – 5 veckor). Syftet med kursen är att du skall lära sig att praktiskt tillämpa teorier, begrepp och modeller för socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. Du träffar många gästföreläsare under utbildningen. Dessa gästföreläsare har personliga erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning eller är professionella aktörer inom funktionshinderområdet.

Under det sista året fördjupar du dina kunskaper med forskningsanknytning inom funktionshinderområdet för att sedan skriva ditt examensarbete inom huvudområdet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Genom examensarbetet kan du profilera din kompetens med sikte på framtida arbete.

Utbildningen ger en kandidatexamen i Handikapp- och Rehabiliteringsvetenskap. Arbetsmarknaden är bred och finns inom alla verksamheter där det finns personer med funktionsnedsättning. Efter examen kan du jobba som omsorgspedagog, socialpedagog, aktivitetspedagog, stödpedagog, habiliteringspedagog, pedagogisk ansvarig, arbetskonsulent och projektledare etc. Dessa tjänster finns inom habilitering eller rehabilitering och verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Detta kan vara särskilda boenden, daglig verksamhet inom kommunala LSS-enheter, arbetsförmedlingen samt verksamheter inom landsting eller skola. Sådana tjänster finns även inom den privata sektorn och den idéburna sektorn såsom frivilligorganisationer och sociala företag. Därutöver kan givetvis utbildningen ge grund för en rad andra yrken och titlar.

Internationella möjligheter

Det finns olika möjligheter för dig att göra en del av din utbildning i ett annat land. Exempelvis kan du göra en utbytestermin, skriva uppsats eller göra praktik utomlands. Möjligheterna kan variera beroende på din utbildning. 

Mer om internationella möjligheter på Studentwebben

CIM

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle kan du delta i internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis. Det visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling och din internationella och interkulturella kompetens. Det visar också på din förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Det bästa med mitt arbete är att jag får jobba brukarnära"

Linda Andersson hade arbetat länge inom området när hon bestämde sig för att studera. Idag jobbar hon som stödpedagog på ett LSS-boende i Lunds kommun. LSS (Lagen om stöd och service) ger personer med funktionsnedsättning stöd i vardagen.

"Det bästa med mitt arbete är att jag får jobba brukarnära"

Linda Andersson hade arbetat länge inom området när hon bestämde sig för att studera. Idag jobbar hon som stödpedagog på ett LSS-boende i Lunds kommun. LSS (Lagen om stöd och service) ger personer med funktionsnedsättning stöd i vardagen.

Varför valde du programmet? 

Jag valde att läsa socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet för att jag ville läsa något som jag verkligen är intresserad av. Jag har arbetat länge inom detta område men saknade den vetenskapliga delen. Det är en bra merit att ha med sig i ryggsäcken om man vill göra karriär inom funktionshinderområdet.

Vad lär man sig på utbildningen? 

Man får en bred kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Frågor kring mänskliga rättigheter, makt och social rättvisa är något man får lära sig mycket om liksom mötet mellan personal och brukaren.

Man får lära sig ett förhållningssätt som man sedan har med sig i sin framtida yrkesroll inom funktionshinderområdet.

Vilket är ditt bästa minne från studietiden?  

Jag har många bra minnen men det allra bästa var nog när jag och min kurskamrat lämnade in vårt examensarbete om självbestämmande utifrån brukarens och personalens perspektiv. Det kändes så skönt efter tre års pluggande!

Jag gillade även alla intressanta diskussioner som man hade med sina kurskamrater, för alla var vi ju intresserade av samma sak.

Minns även när vi hade en kurs där vi skulle komma på något inom funktionshinderområdet som kanske skulle behövas i framtiden. Vi hade en utställning där vi presenterade våra idéer. Jag tror fortfarande på min idé och gör kanske något med den i framtiden.

Vad är det bästa med ditt arbete? 

Det bästa med mitt arbete är att jag får jobba brukarnära. Jag får både använda mina teoretiska kunskaper och min kreativa sida för att hitta lösningar som passar varje brukare. Jag får möjlighet att hitta pedagogiska arbetsmetoder som sedan implementeras i arbetsgruppen.

Jag har ett uppdrag som teknikcoach där jag får ha koll på välfärdsteknik som underlättar för brukaren. Ibland får jag delta i spännande projekt.

Har du något tips till en blivande student? 

Lägg ner tid på ditt pluggande, var nyfiken och jobba inte för mycket samtidigt. Det kommer att löna sig i framtiden. Passa på att skaffa kontakter inom funktionshinderområdet under utbildningens gång.

"Utbildningen leder till fler jobb än man kan tro"

Josef Dib växte upp i ett utsatt område och såg tidigt människor i behov av stöd. Efter utbildningen har han samlat på sig erfarenheter från LSS-boende, grundskola, gymnasium och rättspsykiatri. Drömmen är att starta ett HVB-hem.

"Utbildningen leder till fler jobb än man kan tro"

Josef Dib växte upp i ett utsatt område och såg tidigt människor i behov av stöd. Efter utbildningen har han samlat på sig erfarenheter från LSS-boende, grundskola, gymnasium och rättspsykiatri. Drömmen är att starta ett HVB-hem.

Varför valde du programmet? 

Jag har alltid varit intresserad av socialt arbete, särskilt för att jag är uppvuxen i ett område som är utsatt både socialt och ekonomiskt. Det fick mig att inse hur många som verkligen behöver hjälp av människor som vill hjälpa och brinner för det.

Vilket är ditt bästa minne från studietiden?

Jag skulle vilja säga att mitt bästa minne från studierna är när vi diskuterade olika ämnen i helklass. Där fick man sig ett gott skratt men samtidigt fick man lära sig hur olika vi egentligen tänker, vilket gjorde studierna ännu mer intressanta! 

Vad har du tagit med dig från dina studier in i arbetslivet? 

Att alla människor är lika värda, och alla människor har samma rätt att leva ett liv med goda levnadsvillkor oavsett omständigheterna. Dessutom har jag tagit med mig att när det inträffar en situation ska man försöka ta ett steg tillbaka och se helheten från olika perspektiv. Sen kan du fatta ett korrekt och professionellt beslut.

Vilka egenskaper krävs för att klara av ditt jobb på ett bra sätt?   

Viljan att förändra, att ständigt förbättra samt utveckla. Att kunna vara professionell men samtidigt vara en människa med ett empatiskt förhållningssätt. Det gör det väldigt komplext på jobbet. Många gånger är det svårt att dra en gräns mellan att vilja göra goda handlingar och att följa de riktlinjer som finns på arbetsplatsen.

Vidare tycker jag det är viktigt att man är en optimistisk person som hellre ser ett halvfullt glas än ett halvtomt. Samt att man ska kunna hålla sig lugn i hektiska situationer.

Vad är det bästa med ditt arbete? 

Det bästa med mitt arbete är att jag får jobba med människor, se människor utvecklas och vara en hjälpande hand på vägen. Att få se människor hitta sitt inre bästa, tacklas med svårigheter och verkligen kämpa för att må bättre.

En annan sak som jag tycker är bra och viktig är att jag aldrig tröttnar på mitt jobb. Jag vaknar varje dag och vet aldrig vad det är som väntar mig på jobbet. Det leder till att jag ständigt utvecklas och alltid ser fram emot att jobba!

Har du något tips till en blivande student?

Mitt bästa tips är att ta termin för termin och fokusera på den kurs man har i stunden. Det minskar stressen när man studerar. Ett annat bra tips är att lära känna sig själv och hitta en metod för att studera som passar just dig. 

Utbildningen i socialpedagogiskt arbete leder till fler jobb än vad man kan tro och det underlättar om man kan hitta ett extrajobb under studierna. Försöka att utöka ditt kontaktnätverk så mycket som det bara går!

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se