Om kursen

Kursen kan ingå i en masterexamen inom socialt arbete. Den vänder sig till socionomer eller personal med liknande profession som vill fördjupa sina kunskaper om funktionshinderpolitik, välfärdsfrågor, aktuella diskurser, begrepp och teorier inom området funktionshinder och rehabilitering. I fokus står särskilt samverkan, brukarinflytande och delaktighet men också socialpsykiatri, LSS-verksamhet, habilitering/rehabilitering för barn och vuxna.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursutvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna så snart som möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt