Forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching (LIT) undersöker språkets flerdimensionella karaktär i undervisning och lärprocesser.

Vår forskning

Vi lever i ett växande flerspråkigt och mångkulturellt samhälle som påverkar utbildning på alla nivåer. Forskningsprogrammet Litteracitet och inkluderande ämnesundervisning i ett flerspråkigt samhälle (LIT) vill bidra med en djupare förståelse för hur språket inom olika ämnesområden påverkar och driver elevers och studenters lärande.

Programmet vill också bidra till ökad kvalitet i undervisningen genom att tillhandahålla praktiska verktyg för lärare i skolan och inom högre utbildning, som kan integreras i lärsituationer för att förstärka och stödja elevers och studenters litteracitet i relation till lärande inom olika skolämnen.

Programmet består av åtta fokusområden:

Litteracitet, flerspråkighet och inkluderande undervisning i alla ämnen

Detta fokusområde ger en övergripande bild och de teoretiska och praktiska förutsättningarna utvecklas i relation till och för de andra områdena. Här samarbetar alla de deltagande forskarna.

Litteracitet i NO-undervisningen

Vilka aktiviteter i NO-klassrummen skapar förutsättningar för inkluderande undervisning i flerspråkiga kontexter?

Litteracitet i matematik-undervisningen

Här undersöks hur dagens matematikundervisning återspeglar förändringar i samhället däribland migration och globalisering.

Litteracitet i SO-undervisningen

Detta fokusområde undersöker hur elevers litteracitet utvecklas, samtidigt som eleverna utvecklar sin ämnesförståelse.

Språk, litteracitet och flerspråkighet

Här undersöks litteracitetsutmaningar i språkligt heterogena klassrum med fokus på litteracitet i språkundervisningen alternativt litteracitetsutmaningar i flera olika skolämnen.

Akademisk litteracitet

Detta område fokuserar lärarstudenters akademiska litteracitet och hur de utvecklar sitt akademiska skrivande i förhållande till olika ämneskurser.

Digital litteracitet

Här fokuseras digital litteracitet inklusive utvecklingen av praktiska klassrumsapplikationer och språkstödjande redskap i olika ämnen.

Litteracitet, hållbarhet och klimat

Detta område undersöker hur miljökommunikation i olika samhälls- och utbildningskontexter får betydelse för kunskapsproduktion och handling för klimatomställning.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Inom programmet samarbetar flera forskare från olika discipliner, bland annat pedagogik, ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap och datavetenskap.

Totalt antal träffar: 24

I forskningsprogrammet ingår även:

Professor Maaike Hajer, Utrecht