Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) är ett flervetenskapligt forskningscentrum med fokus på arbetsliv, ledarskap, organisering, arbetsmiljö och säkerhetsklimat. Verksamheten utgörs bland annat av gemensamma forskningsprojekt, öppna seminarier och samverkan med det omgivande samhället.

CTA-seminariet

CTA har en öppen seminarieserie för kunskapsspridning på tema arbetsliv som välkomnar forskare, studenter och yrkesverksamma att ta del av aktuell arbetslivsforskning.

Vårens seminarier kommer att ske över Zoom och är kostnadsfria, ingen anmälan behövs.

För frågor kontakta Sandra Jönsson

Varmt välkomna!

Tidigare CTA-seminarier

CTA-seminariet är en öppen seminarieserie för kunskapsspridning på tema arbetsliv som välkomnar forskare, studenter och yrkesverksamma att ta del av aktuell arbetslivsforskning. Seminarieserien har funnits sedan 2008.

2023

 • Förhindra och hantera digitala aggressioner i skolan: stöd för lärare och rektorer
  Med Rebecka Cowen Forssell, fil dr i urbana studier och Hanne Berthelsen, docent i ledarskap och organisation, Malmö universitet.
 • Unga chefers förutsättningar
  Susanne Tafvelin leg. psykolog, docent i psykologi, Umeå universitet, Robert Lundmark, leg. psykolog, docent i psykologi, Umeå universitet och Hanna Irehill, leg. psykolog, doktorand, Umeå universitet.
 • Öppna kontorslösningar – Fördelar och utmaningar
  Hanne Berthelsen, docent i ledarskap och organisation, Malmö universitet och Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, Malmö universitet.

2022

 • Exitspiraler inom vården – när och varför lämnar personalen och hur kan man behålla den –med Rebecca Selberg, docent i genusvetenskap vid Lunds Universitet och Paula Mulinari, docent i socialt arbete vid Malmö Universitet
 • HBTQ-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö med Andrea Eriksson, docent, lektor, avdelningen för ergonomi, KTH och Sara Andersson, postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och biträdande lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde
 • Att befinna sig i en organisatorisk och social arbetsmiljöskugga – en studie av rektorers organisatoriska och sociala arbetsmiljö – med Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap och Anders Edvik, lektor som undervisar och forskar inom fältet för organisation och ledarskap, båda vid Malmö Universitet.

2021: Psykisk hälsa och ett hållbart arbetsliv.

 • Vad är Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)? – med Ulrika Flädjemark, doktorand i urbana studier, Malmö universitet
 • Organisationen och ledarskapets betydelse för att arbeta trots psykisk ohälsa – med Madeleine Isaksson, HR-konsult
 • Att identifiera risknivåer i organisatorisk och social arbetsmiljö – med Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, Malmö universitet
 • Vad betyder sociala hälsorisker och hur kan vi arbeta förebyggande? – med Ulrika Flädjemark, doktorand i urbana studier, Malmö universitet
 • Sexual Harassment within Academia in Eight European Countries – med Charlotta Löfgren-Mårtensson, professor hälsa och samhälle, inriktning sexologi,
 • My Lilja, fil. dr., universitetslektor i kriminologi och Mika Hagerlid, fil. dr., universitetslektor i kriminologi, alla från Malmö universitet.
 • Att se ohövliga beteenden och mobbning på jobbet: Hur påverkar det vår psykiska hälsa och vårt beteende? – med Kristoffer Holm, postdoc och Sandra Jönsson, docent i psykologi, Malmö universitet.

2020

 • Att genomföra arbetsmiljöundersökningar – med Josefin Björk and Hanne Berthelsen.
 • Ute är inne – kom igång med kontorsarbete utomhus – Susanna Toivanen, Mälardalens University.
 • Aktiva åtgärder – att arbeta med diskrimineringsfrågor i praktiken – Jerk Elmén and Ana Marega, Malmö Against Discrimination; Helena Stavreski, Malmö universitet.
 • Verksamhetsutveckling och digitalisering – hänger det samman? – Carl-Johan Orre, Giovanni Leoni and Sandra Jönsson, Malmö universitet
 • Digitala trakasserier och nätmobbning av skolledare och lärare – en ny arbetsmiljörisk inom skolan – Rebecka Cowen Forssell, Malmö universitet
 • Moment 22 vid återgång i arbete vid psykisk ohälsa – när det obestämbara måste bestämmas – Ulrika Flädjemark and Susann Porter, Malmö universitet

Vår forskning: arbetsliv och utvärdering

CTA bildades 2007 och har sedan starten fokuserat på forskning om arbetsliv och utvärdering. Samhällskopplingen är stark och centrumet har en uttalad ambition att förbättra villkoren i människors arbetsliv.

Alla forskare vid Malmö universitet som bedriver arbetslivsforskning med inriktning på villkor och förutsättningar för ledning och organisering samt sociala relationer i arbetslivet är välkomna att vara en del av CTA.

Forskningsprogram: Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat

Vid CTA finns forskningsprogrammet Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat, OSSC. Det finansieras av Forte och startades 2017. Syftet med programmet är att belysa de förändringar och utmaningar som sker inom människovårdande organisationer, till exempel skola, vård och omsorg, i relation till arbetsmiljön. Programmet pågår till och med juni 2025. 

Mer om forskningsprogrammet OSSC

Forskningsprogrammet bidrar till området med ett nytt begrepp, organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat. Begreppet är inspirerat från två olika håll, dels psykosocialt säkerhetsklimat, dels de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, organisatorisk och social arbetsmiljö. Tillsammans med JD-R-modellen, utgör detta det teoretiska ramverket för programmet.

Programmet baseras på pågående och planerade forskningsprojekt vilka fungerar som en kunskapsbas för utveckling av nya projekt, samt bidrar till att skapa kontinuitet och ett långsiktigt perspektiv inom forskningsområdet. Det övergripande målet är att utveckla ansatser, empiriskt validerade och tillförlitliga verktyg som kan användas för forskning, praktik och vid interventioner för att kunna utveckla en hållbar arbetsmiljö i människovårdande organisationer.

Detta kommer att uppnås genom att inkludera högsta ledningens, första linjens chefers och medarbetarnas perspektiv på det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet inom olika människovårdande organisationer.

Under programmets första tre år strävar vi efter att:

 1. fortsätta utveckla existerande metoder och instrument som kan användas för att bedöma det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet inom olika människovårdande organisationer,
 2. genomföra studier av arbetssituationen för medarbetare och första linjens chefer,
 3. genomföra studier om mobbning i arbetslivet och kränkande beteende med fokus på offer och vittnen.

Under de efterföljande tre åren av programmet kommer vi genomföra interventionsinriktade studier med syfte att utveckla arbetsmetoder som främjar ett sunt organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom människovårdande organisationer. Resultaten kan bidra till att möta framtida utmaningar såsom stress, kränkande särbehandling, hög personalomsättning och rekryteringsproblem inom dessa organisationer.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt vid CTA

Cirka tjugo forskare, doktorander och postdoks är aktiva inom CTA.

Aktuella forskningsprojekt handlar bland annat om arbetsplatsmobbning, arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet och rehabkoordinatorers roll i styrningen av sjukskrivningsprocessen.

Rådgivande grupp (advisory board)

Den rådgivande gruppen består av ledamöter som är experter inom arbetsliv och utvärdering. De har till uppgift att bistå CTA med kompetens, goda råd och vägledning.

Ordförande

Maria Hultin, kvalitets- och utvecklingschef, Malmö stad

Ledamöter

 • Fredrik Dahl, HR-strateg Koncernstab HR, Region Skåne
 • Patrik Hall, professor, Malmö universitet
 • Linda Clavier, docent, Malmö universitet
 • Malin Lundberg, EY
 • Cecilia Strandberg, Interimskonsult - på Ulfsdotter Konsult AB.

Mandatperiod: 2022-01-31 – 2024-12-31

Övriga nätverk

Andra nätverk som CTA medverkar i

Nätverk.jpg

COPSOQ international network

COPSOQ III introducerar ett antal nya och reviderade dimensioner som gör det lättare att följa trender i arbetslivet. Det tillåter flexibla anpassningar av nationella versioner medan det finns en delad uppsättning kärnämnen.

Copsoq:s webbplats

Partnerskap Skåne

CTA ingår i arbetet med MILSA, en stödplattform för migration och hälsa med samverkan mellan praktisk verksamhet och forskning för gemensam kunskapsutveckling.

Partnerskap skånes webbplats

EGOS (European Group for Organizational Studies)

EGOS är en vetenskaplig förening som syftar till att främja den teoretiska och / eller empiriska utvecklingen av kunskap om organisationer, organisering och de sammanhang där organisationer verkar.

Egos webbplats

EAOHP (European Academy of Occupational Health Psychology) 

En europeisk organisation för disciplinen arbetshälsopsykologi.

Eaohp:s webbplats

Samverkan

CTA genomför utvärderingar och uppdragsforskning i samverkan med externa aktörer. Ibland sker samverkan inom ramen för befintliga projekt, men det kan även handla om samverkan kring uppstart av forskningsprojekt, följeforskning, utvärderingsuppdrag och uppdragsforskning.

Är du eller din organisation intresserad av att samverka med CTA? Kontakta föreståndaren Sandra Jönsson eller den forskare som du eller ni är intresserade av att samverka med.

Exempel på samverkansprojekt

Strukturella, organisatoriska och individuella förutsättningar för ett hållbart chefskap

Detta projekt genomfördes under 2022 tillsammans med Region Skåne. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) anlitades för att undersöka vilka förutsättningar som råder inom hälso- sjukvården för de chefer som arbetar närmast verksamheten. Syftet med projektet var (1) att undersöka hur den högre ledningen i Region Skåne förhåller sig till och arbetar med att skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap samt (2) att undersöka vilka organisatoriska aspekter som är av särskild vikt med syfte att förbättra förutsättningarna för chefer i organisationen.

I projektet genomfördes semistrukturerade intervjuer med totalt 43 chefer på olika nivåer i tre olika verksamheter (19 enhetschefer, 6 sektionschefer, 7 områdeschefer, 5 verksamhetschefer, en sjukhuschef, tre HR- chefer och två huvudskyddsombud.

Rapporten i sin helhet finns här

Svenska kyrkan i Malmö 

CTA genomför ett följeforskningsprojekt på uppdrag av Svenska Kyrkan i Malmö. Projektets syfte är att undersöka de organisatoriska förutsättningarna för ett kyrkligt chefs- och ledarskap med fokus på förändring för ett sammanhållet och enat pastorat. Projektet består av tre delar: en intervjustudie, en enkätstudie och en interaktiv kunskapsspridande del. Intervjustudien har genomförts under 2023 och under 2024 går vi vidare med de andra delarna i projektet.