Här bedrivs tvär- och flervetenskaplig forskning om sexologi och sexualitet på nationell och internationell nivå. Vi driver och deltar i forskningsprojekt och samarbeten, arrangerar seminarier, föreläser, och samverkar lokalt, regionalt och nationellt. Vi bidrar med forskningsbaserad kunskap i professionsutbildningar, i professionell praktik, i policyarbete och i det offentliga samtalet.

Vår vision är att på ett integrerat sätt belysa frågor om sexualitet. Vårt forskningscentrum har en viktig roll att spela – sexualitet är en ständigt aktuell fråga.

Charlotta Holmström, centrumföreståndare 

Vår forskning

Forskningen på CSS är flervetenskaplig och bedrivs inom tre teman:

Sexualitet, normer och politik

Forskningstemat belyser hur olika former av samhälleliga insatser och rättsliga åtgärder producerar och reproducerar föreställningar om sexualitet, genus/kön och relationer. Forskningsprojekten undersöker exempelvis hur sexualundervisning tar form, hur svenska myndigheter handlägger misstänkta fall av könsstympning, strukturella förutsättningar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, migrationslagstiftning i relation till HBTQ+-personers erfarenheter samt perspektiv på kriminalisering av köp av sexuell tjänst.

Sexuell och reproduktiv hälsa, intervention och prevention

Inom detta område undersöker forskare olika samhälleliga insatser för att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa, sårbarhet och utsatthet. Forskningsprojekt under detta tema undersöker exempelvis hur socialtjänsten och elevhälsan möter frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, unga vuxnas kunskap om sexuell praktik och antibiotikaresistens, hur samhällsvårdande instanser bemöter HBTQ+-personer samt sexualrådgivning vid rehabilitering av patienter med förvärvad hjärnskada.

Sexuella erfarenheter, upplevelser och praktiker

Här belyses sexuella erfarenheter och praktiker utifrån individuella perspektiv och upplevelser. Forskningsprojekten belyser exempelvis resonemang kring sexuella erfarenheter bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, sexuell hälsa och ohälsa bland personer med förvärvad hjärnskada, hur erfarenheter av sexuella övergrepp kan påverka upplevelser av besök i tandvården, ungdomars resonemang kring sexuellt samtycke i digital kommunikation, upplevelser av utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet, mäns erfarenheter av sexuellt våld, erfarenheter av flersamhet, livsberättelser om otrohet, HBTQ+-personers upplevelser av bemötande inom samhällsvård, sexuell hälsa bland unga som lever med inflammatorisk tarmsjukdom samt upplevelser av intimitet och sexualitet under COVID-pandemin.

En erfarenhet av sexuella övergrepp – vilken relevans har det för tandvården?

Projektets syfte är att studera hur en erfarenhet av sexuella övergrepp kommer till uttryck under besök i tandvården, hur såväl generell som oral hälsa kan påverkas samt att implementera nyvunnen kunskap i tandvården. Det senare för att bidra till synliggörande av våldsutsatthet och för ett förbättrat omhändertagande i tandvården. Tretton män och kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp har intervjuats om sina erfarenheter i tandvården. Ett flervetenskapligt angreppssätt involverande odontologi, psykologi och filosofi pågår och materialet analyseras med två olika analysmetoder för kvalitativa data.

Kontaktperson: Eva Wolf, eva.wolf@mau.se

Intimitet och sexualitet i partnerrelationer under en tid av Covid-19 pandemin i Frankrike, Kroatien, Nederländerna, Portugal, Republiken Tjeckien, Sverige, Turkiet och Tyskland

Projektet är en del av EU/COST-nätverk i sexualmedicin och syftet med projektet är att undersöka erfarenheter och upplevelser av intimitet och sexualitet under en tid av COVID-19 pandemin bland individer som lever i parrelationer. 4813 personer från åtta europeiska länder besvarade en olineenkät 2020 med både öppna och slutna svarsalternativ. Vi håller på att analysera både det mer kvantitativa materialet och de kvalitativa svaren.

I en artikel som vi nyligen publicerat inom projektet framkom att ungefär hälften (53%) av alla deltagare rapporterade ”ingen förändring” när det gäller sexuellt intresse i deras relation under COVID-19 pandemin. I den andra hälften rapporterade 19% en ”minskning”, medan 28% rapporterade en ”ökning” av sexuellt intresse. Här kan du läsa mer om artikelns resultat.

Kontaktpersoner: Eva Elmerstig eva.elmerstig@mau.se och Charlotta Löfgren charlotta.lofgren@mau.se

Aktuellt

Publikationer

Vår vetenskapliga produktion redovisas i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. 

Medarbetare

Alla forskare vid Malmö universitet som bedriver forskning med inriktning mot sexologi och sexualitetsfrågor är välkomna att vara en del av CSS.

Sofia Hammarström

Utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen. Disputerat vid Linköpings universitet på området sexuellt riskutsatta och risktagande unga. Kontakt: sofia.hammarstrom@vgregion.se

Linda Åkeflo

Forskare vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs universitet. Disputerat med fokus på sexuell hälsa bland kvinnor som genomgått strålbehandling mot cancer i bäckenområdet. Kontakt: linda.akeflo@gu.se

Samverkan

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier samverkar med aktörer på nationell, regional och lokal nivå genom en rad olika aktiviteter, uppdrag och föreläsningar. CSS anordnar även föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa, i samarbete med Smittskydd Skåne och Centrum för Sexuell hälsa, Region Skåne, och återkommande konferenser inom ramen för samverkansarbetet. Mer information om dessa evenemang hittar du under rubriken Evenemang och nyheter. Är du eller din organisation intresserad av att samverka med CSS? Kontakta centrumföreståndare Charlotta Holmström eller den forskare som du eller ni är intresserade av att samverka med.

Organisation

Rådgivande grupp

Den rådgivande gruppen har till uppgift att bistå CSS kompetens, goda råd och vägledning. Gruppen består av ledamöter som är experter inom områden med relevans för sexologi och sexualitetsområdet.

Ordförande

Mariah Larsson, professor i filmvetenskap, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet. 

Ledamöter

 • Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet
 • Jesper Fundberg, fil.dr etnologi, lektor på polisprogrammet, Malmö universitet
 • Karin Örmon, docent, forskningsledare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer
 • Katarina Görts Öberg, med.dr., leg. psykolog/psykoterapeut, ANOVA - andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Enhetschef för den sexualmedicinska delen. Karolinska universitetssjukhuset
 • Niclas Olsson, utvecklingssekreterare, Sexuell hälsa, Malmö stad
 • Niels Ulrich Sörensen, lektor och forskningsledare vid Center for Ungdomsforskning, Aalborg universitet, Danmark
 • Suzann Larsdotter, socionom och auktoriserad sexolog

Senior forskargrupp

 • Ann-Cathrine Bramhagen, biträdande professor i vårdvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Bodil Liljefors-Persson, professor i religionshistoria, Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet
 • Catrine Andersson, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Charlotta Holmström, biträdande professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Eva Elmerstig, docent i hälsa och samhälle, inriktning Sexologi och Sexualitetsstudier, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Mats Lundström, docent i naturvetenskapernas didaktik, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, Malmö universitet

Kontakt