Här bedrivs tvär- och flervetenskaplig forskning om sexologi och sexualitet på nationell och internationell nivå. Vi driver och deltar i forskningsprojekt och samarbeten, arrangerar seminarier, föreläser, och samverkar lokalt, regionalt och nationellt. Vi bidrar med forskningsbaserad kunskap i professionsutbildningar, i professionell praktik, i policyarbete och i det offentliga samtalet.

Vår vision är att på ett integrerat sätt belysa frågor om sexualitet. Vårt forskningscentrum har en viktig roll att spela – sexualitet är en ständigt aktuell fråga.

Charlotta Holmström, centrumföreståndare 

Vår forskning

Forskningen på CSS är flervetenskaplig och bedrivs inom tre teman:

Sexualitet, normer och politik

Forskningstemat belyser hur olika former av samhälleliga insatser och rättsliga åtgärder producerar och reproducerar föreställningar om sexualitet, genus/kön och relationer. Forskningsprojekten undersöker exempelvis hur sexualundervisning tar form, migrationslagstiftning i relation till HBTQ+-personers erfarenheter och perspektiv på kriminalisering av köp av sexuell tjänst.

Sexuell och reproduktiv hälsa, intervention och prevention

Inom detta område undersöker forskare olika samhälleliga insatser för att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa, sårbarhet och utsatthet. Forskningsprojekt under detta tema undersöker exempelvis hur socialtjänsten och elevhälsan möter frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, unga vuxnas kunskap om sexuell praktik och antibiotikaresistens, hur samhällsvårdande instanser bemöter HBTQ+-personer samt sexualrådgivning vid rehabilitering av patienter med förvärvad hjärnskada.

Sexuella erfarenheter, upplevelser och praktiker

Här belyses sexuella erfarenheter och praktiker utifrån individuella perspektiv och upplevelser. Forskningsprojekten belyser exempelvis teman som otrohet, kvinnlig omskärelse, ofrivillig barnlöshet, mäns upplevelser av sexuellt våld, att leva med inflammatorisk tarmsjukdom och sexuellt samtycke i digital kommunikation.

Totalt antal träffar: 20

En erfarenhet av sexuella övergrepp – vilken relevans har det för tandvården?

Projektets syfte är att studera hur en erfarenhet av sexuella övergrepp kommer till uttryck under besök i tandvården, hur såväl generell som oral hälsa kan påverkas samt att implementera nyvunnen kunskap i tandvården. Det senare för att bidra till synliggörande av våldsutsatthet och för ett förbättrat omhändertagande i tandvården. Tretton män och kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp har intervjuats om sina erfarenheter i tandvården. Ett flervetenskapligt angreppssätt involverande odontologi, psykologi och filosofi pågår och materialet analyseras med två olika analysmetoder för kvalitativa data.

Kontaktperson: Eva Wolf

Intimitet och sexualitet i partnerrelationer under en tid av Covid-19 pandemin i Frankrike, Kroatien, Nederländerna, Portugal, Republiken Tjeckien, Sverige, Turkiet och Tyskland

Projektet är en del av EU/COST-nätverk i sexualmedicin och syftet med projektet är att undersöka erfarenheter och upplevelser av intimitet och sexualitet under en tid av COVID-19 pandemin bland individer som lever i parrelationer. 4813 personer från åtta europeiska länder besvarade en olineenkät 2020 med både öppna och slutna svarsalternativ. Vi håller på att analysera både det mer kvantitativa materialet och de kvalitativa svaren.

I en artikel som vi nyligen publicerat inom projektet framkom att ungefär hälften (53%) av alla deltagare rapporterade ”ingen förändring” när det gäller sexuellt intresse i deras relation under COVID-19 pandemin. I den andra hälften rapporterade 19% en ”minskning”, medan 28% rapporterade en ”ökning” av sexuellt intresse.

Resultaten finns i artikeln på Divas portal

Kontaktpersoner: Eva Elmerstig och Charlotta Löfgren

Publikationer

Vår vetenskapliga produktion redovisas i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. 

Aktuellt

Medarbetare

Alla forskare vid Malmö universitet som bedriver forskning med inriktning mot sexologi och sexualitetsfrågor är välkomna att vara en del av CSS.

Totalt antal träffar: 34

Sofia Hammarström

Utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen. Disputerat vid Linköpings universitet på området sexuellt riskutsatta och risktagande unga.

Kontakta Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Linda Jolof och Patricia Rocca
Linda Jolof och Patricia Rocca arbetar vid Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö. Linda är legitimerad psykolog och Patricia är legitimerad fysioterapeut. Samarbetet sker tillsammans med Anette Carnemalm, verksamhetschef på Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.

Kontakta Behandlingscenter Malmö

Layla Khairallah
Socionom med masterexamen i sexologi. Layla är doktorand vid Mälardalens universitet. Hennes avhandling handlar om socialt nedbrytande beteende hos ungdomar enligt 3 § LVU ur ett genusperspektiv, med fokus på bland annat sexualitet.

Kontakta Layla Khairallah

Theodor Mejías Nihlén
Leg. psykolog och sexolog och doktorand vid Avdelning för psykologi på Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Theodor forskar som del av forskargruppen Queer psychology in Sweden om minoritetsstress och minoritetsglädje hos transpersoner.

Kontakta Theodor Mejías Nihlén

Linda Åkeflo

Forskare vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs universitet. Disputerat med fokus på sexuell hälsa bland kvinnor som genomgått strålbehandling mot cancer i bäckenområdet.

Kontakta Linda Åkeflo

Samverkan

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier samverkar med aktörer på nationell, regional och lokal nivå genom en rad olika aktiviteter, uppdrag och föreläsningar. CSS anordnar även föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa, i samarbete med Smittskydd Skåne och Centrum för Sexuell hälsa, Region Skåne, och återkommande konferenser inom ramen för samverkansarbetet. Mer information om dessa evenemang hittar du under rubriken Evenemang och nyheter.

Är du eller din organisation intresserad av att samverka med CSS? Kontakta centrumföreståndare Charlotta Holmström eller den forskare som du eller ni är intresserade av att samverka med.

Organisation

Rådgivande grupp

Den rådgivande gruppen har till uppgift att bistå CSS kompetens, goda råd och vägledning. Gruppen består av ledamöter som är experter inom områden med relevans för sexologi och sexualitetsområdet.

Ordförande

Mariah Larsson, professor i filmvetenskap, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet. 

Ledamöter

 • Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet
 • Jesper Fundberg, fil.dr etnologi, lektor på polisprogrammet, Malmö universitet
 • Karin Örmon, docent, forskningsledare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer
 • Katarina Görts Öberg, med.dr., leg. psykolog/psykoterapeut, ANOVA - andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Enhetschef för den sexualmedicinska delen. Karolinska universitetssjukhuset
 • Niclas Olsson, utvecklingssekreterare, Sexuell hälsa, Malmö stad
 • Niels Ulrich Sörensen, lektor och forskningsledare vid Center for Ungdomsforskning, Aalborg universitet, Danmark
 • Suzann Larsdotter, socionom och auktoriserad sexolog

Senior forskargrupp

 • Ann-Cathrine Bramhagen, biträdande professor i vårdvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Bodil Liljefors-Persson, professor i religionshistoria, Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet
 • Catrine Andersson, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Charlotta Holmström, biträdande professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Eva Elmerstig, docent i hälsa och samhälle, inriktning Sexologi och Sexualitetsstudier, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
 • Mats Lundström, docent i naturvetenskapernas didaktik, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, Malmö universitet

Kontakt