Malmö universitets forskningscentrum för studier av migration, mångfald och välfärd har en tvärvetenskaplig profil och stark internationell närvaro. Forskarna inom centrumet och dess omfattande nätverk utvecklar, undersöker och utbyter kunskap om internationell migration och etnisk mångfald.

Nyheter från MIM

Totalt antal träffar: 11

Vår forskning

MIM grundades i januari 2007 med målet att stärka Malmö universitets migrationsforskningsprofil. MIM skulle också fungera som en plattform för att utöka Malmö universitets internationella nätverk och bygga broar mellan universitetet och icke-akademiska aktörer. Forskningscentrumet består av en kärna av senior- och juniorforskare och ett stort internationellt nätverk av anslutna forskare. MIM är regelbundet värd för framstående professorer i IMER-ämnet från hela världen.

Totalt antal träffar: 44

Affilierade forskare – MIM

Daniela DeBono

– är "Resident Academic" vid University of Malta. Hon har varit docent vid Malmö universitet och Marie Skłodowska-Curie COFAS-stipendiat vid European University Institute och Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Daniela tog sin doktorsexamen vid University of Sussex, där hon tillhörde Sussex Center for Migration Research. Hon har bedrivit långsiktig etnografisk forskning om oreglerad migration över Medelhavet och gränskontroller på Malta, Lampedusa och på västra Sicilien. Hon ledde också en etnografisk studie om utvisning från Sverige. Dessutom har hon publicerat forskning om olika aspekter av maltesiskt medborgarskap och barns rättigheter. Hon har medverkat i internationella referentgranskade tidskrifter med sin forskning.

Läs mer om Daniela DeBono

Björn Fryklund

Professor emeritus, Malmö universitet.

Se Björn Fryklunds publikationer och läs mer

Liliia Korol

– är docent i psykologi vid National University of Ostroh Academy i Ukraina. Hennes främsta forskningsintressen är inom området relationer och attityder mellan etniska grupper inklusive tolerans, fördomar och diskriminering mot invandrare och etniska minoritetsgrupper. Hon är också intresserad av ungdomar med invandrarbakgrunds anpassning i värdländerna. Dr Korol är författare till mer än 30 vetenskapliga publikationer inklusive de som publicerats i internationellt kända referentgranskade tidskrifter samt tidskrifter på högsta nivå inom sitt område i Ukraina och Ryssland.

Liliia Korols publikationer

Katarina Mozetič

– är doktorand vid Institutionen för sociologi och humangeografi, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsprojekt utforskar högutbildade flyktingars yrkesmässiga ambitioner och erfarenheter i Oslo, Malmö och München.

Katarina Mozetičs publikationer

Floris Peters

– is a postdoctoral researcher in the "Migrant Life Course and Legal Status Transition" (MiLifeStatus) project, funded by the European Research Council (ERC) and led by professor Maarten P. Vink. He holds a PhD from Maastricht University (cum laude) on the relevance of citizenship for the socio-economic integration of immigrants. Furthermore, during 2018-2020, Floris is a Visiting Research Fellow at the Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).

– är postdoktor i projektet "Migrant Life Course and Legal Status Transition" (MiLifeStatus), finansierat av European Research Council (ERC). Projektet leds av professor Maarten P. Vink. Han har en doktorsexamen från Maastricht University (med högsta beröm) om medborgarskapets relevans för den socioekonomiska integrationen av invandrare. Under 2018-2020 är Floris dessutom gästforskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).

Margareta Popoola

– fil. dr. i sociologi, docent i internationell migration och etniska relationer.
Hennes forskningsfokus är: identitet och etnicitet, integration och segregation i urbana kontexter.
 Margareta Popoolas publikationer

Carolin Schütze

– is a postdoc at Copenhagen Business School. She holds a PhD from Lund University. Her primary research areas and interests include; Racial attitudes, Discrimination, Organizations, Professional’s attitudes, Discretion and Ontological Security. She is also part of the MIM based research project "Exploration of hiring discrimination and possibilities for intervention through eye-tracking" that is led by Sayaka Osanami Törngren and funded by the Swedish Research Council.

  • – är postdoc vid Copenhagen Business School. Hon har en doktorsexamen från Lunds universitet. Hennes främsta forskningsområden och intressen är; Rasattityder, diskriminering, organisationer, yrkesmässiga attityder, diskretion och ontologisk säkerhet. Hon ingår också i det MIM-baserade forskningsprojektet "Att förstå diskriminering vid anställning och utforska möjligheten till intervention genom eye-tracking" som leds av Sayaka Osanami Törngren och finansieras av Vetenskapsrådet.

    Publikationer och mer information om Carolin Schütze

Mahama Tawat

– har en doktorsexamen i statsvetenskap från University of Otago i Nya Zeeland och ytterligare forskarutbildning från Stockholms universitet, Malmö universitet och Högskolan i Dalarna. Hans akademiska strävan kretsar kring jämförande migrationspolitik med fokus på de nordiska länderna, migrationsdialogen mellan EU och Afrika, jämförande socialpolitik och reformer av offentlig förvaltning, "good governance". Han var biträdande professor i offentlig politik vid National Research University, Higher School of Economics, gästforskare vid Center for Comparative Immigration Studies vid University of California i San Diego 2016 och gästföreläsare vid University of Bamberg 2019. Han är publicerad i  exempelvis "Governance: An International Journal of Policy", "Administration and Institutions; East European Politics"; "International Journal of Cultural Policy" och London School of Economics and Political Science Blogs.

Forskningsteman

Forskningen på MIM är tvärvetenskaplig och bedrivs i samarbete med internationella partners. Den finansieras antingen nationellt eller av EU och kan klassificeras under följande teman:

Mobilitetsmönster och demografi

Forskarna fokuserar både på en generell analys av emigration och invandring och på individuella erfarenheter av migration och hur dessa representeras i till exempel politik, media och på museer. Här handlar migration om personer som lämnar konfliktområden och söker asyl i Sverige och i andra länder, men också om högutbildade som söker bättre jobbmöjligheter i till exempel Shanghai och Sverige. Migrationspolitik analyseras på politisk och diskursiv nivå, och migrationsmönster, dynamik och utfall beaktas. Perspektiven sträcker sig från det globala till det lokala och från det internationella till det transnationella, och vi använder en mängd olika metodologiska tillvägagångssätt.

Flyktingmottagande och integration i en inledande fas

Immigration skapar både möjligheter och utmaningar för mottagarlandet, och många av våra forskningsprojekt studerar policyer och processer för inkludering, särskilt de som är relaterade till de första åren efter ett uppehållstillstånd. Under detta tema handlar projekt och studier om att till exempel upprätta "integrationsindikatorer" i ett europeiskt sammanhang, vilka policyer och praxis som asylsökande och flyktingar möter i lokala sammanhang. Forskning inom detta tema undersöker också vilka arbetsmarknadsintegration och bostadsmönster som är synliga, inklusive balans mellan arbete och privatliv för olika invandrar- och flyktinggrupper utifrån utbildningsnivå samt ursprungsland.

Diskurser om och attityder till internationell migration, integration och mångfald

Forskningen fokuserar på hur migration representeras i samhället och hur frågor om etnisk mångfald behandlas på universitet, teaterscener och museer. Man undersöker också hur nationella identiteter återskapas i en tid av migration. Forskningen syftar till att undersöka vilka stereotyper och attityder som existerar gentemot invandrare och etniska grupper, och hur dessa påverkar relationerna mellan majoritet och minoritet. Dessutom tittar man på hur negativa attityder gentemot ökad mångfald översätts till politiska åtgärder och syns i mediasammanhang. En annan viktig fråga är hur välfärdsstaterna i Skandinavien tacklar utmaningarna med etnisk mångfald. Ytterligare forskning undersöker föreställningar om yttrandefrihet, hatretorik och tolerans samt rasism i vardagen, både empiriskt och teoretiskt.

Långsiktig integration, medborgarskap och ackulturation

Nästan alla områden av integration är representerade i vår forskning, såsom politisk integration, arbetsmarknadsintegration och social integration ur olika teoretiska och metodologiska perspektiv. Vi studerar policyutveckling och effekterna av dessa policyer, samt integrationsmönster för invandrargrupper. Flera av våra forskare har ett särskilt intresse för medborgarskapets idé, institution och roll och dess relation till integration. Vår forskning fokuserar bland annat på motiven för naturaliseringspolicyer (förvärvandet av medborgarskap), såsom större transparens, obligatorisk (kulturell) assimilering, juridisk uteslutning av utlänningar och politiskt deltagande, såväl som liberal demokratisk legitimitet. Ett annat område för medborgarskapsforskning är formandet och utbildningen av medborgare i skolan. Vår expertis inom detta område sträcker sig från politisk- och utbildningsfilosofi till läroplans- och klassrumsstudier, och från politik och policy till etnografiska fältstudier.

Totalt antal träffar: 23

Forskningspublikationer i databasen Diva

The Migration Seminar

Migrationsseminariet är ett tvärvetenskapligt forum för forskare från alla fakulteter vid Malmö universitet med intresse för migration, integration, mångfald och relaterade frågor. Masterstudenter som är intresserade av forskningsområdet är välkomna att delta i migrationsseminariet.

Syftet med seminarieserien är att underlätta utbyte av idéer och kunskap och att stimulera en mångfald av perspektiv, teorier och metoder. Här finns ett brett utbud av forskningsrelaterade aktiviteter, allt från presentationer av paper och projekt till specialinbjudna gäster och paneldebatter. I The Migration Seminar ingår också Willy Brandt-gästprofessorns seminarieserie. Eftersom seminariet har en tydlig internationell profil, både när det gäller närvaro och ämnen, hålls de flesta sessionerna på engelska.

Aktuellt program finns på vår engelskspråkiga sida

Malmö stads gästprofessur i migrationsstudier

Tidigare benämnd Malmö stads gästprofessur till minne av Willy Brandt

En gästprofessur inom området internationell migration och etniska relationer (IMER) instiftades till minne av Willy Brandt som en donation finansierad av Malmö stad när lärosätet invigdes.

Malmö högskola och MIM har sedan 2000 varit värdar för 32 framstående forskare som en del av gästprofessuren och det har genererat ett ständigt och dynamiskt kunskapsutbyte som stärkt MIM:s akademiska styrka samtidigt som det har stärkt vårt internationella nätverk. Malmö stads beslut 2021 om finansiering och samarbete i ytterligare tio år, innebär att vi kan se fram emot fortsatt akademiskt och socialt utbyte med ledande forskare från migrationsområdet. Läs mer om gästprofessuren och tidigare gästprofessorer nedan

Willy Brandt Series of Working Papers

Internationell migration och etniska relationer

Syftet med professuren är att stärka forskningen vid Malmö universitet inom IMER-området. Eftersom IMER har ett starkt internationellt nätverk försökte Malmö stad stärka kontakterna med internationella experter via gästprofessuren för att försäkra sig om fältets ställning som en integrerad del av forskning och undervisning. En internationell gästprofessur skapar ett ständigt och dynamiskt kunskapsutbyte och förstärker centrumets akademiska styrka. Donationen finansierar också en postdoktor och en doktorandtjänst.

Vem var Willy Brandt?

Willy Brandt var Västtysklands kansler mellan 1969-1974. Han tvingades söka tillflykt i Sverige under andra världskriget och utvecklade starka band med landet. För att betona den vetenskapliga satsningens vikt och status fick Malmö stad familjens tillstånd att namnge en gästprofessur efter honom.

Willy Brandt-professorer 2000-2022

Bridget Anderson (våren 2022)

Magdalena Nowicka (våren 2020)

Ellen Percy Kraly (våren och hösten 2019)

Per Mouritsen (hösten 2018)

Maarten Vink (hösten 2017 och våren 2018) 

Ruth Wodak (våren och hösten 2017)

Keith Banting (oktober-december 2016)

Joaquín Arango (augusti-september 2016 )

Giuseppe Sciortino (hösten 2015 och våren 2016)

Garbi Schmidt (2014 och våren 2015)

Miri Song (hösten 2013)

Russell King (2012 och våren 2013)

Ayhan Kaya (hösten 2011)

Raymond Taras  (hösten 2010 och våren 2011)

Daniel Hiebert (hösten 2009 och våren 2010)

Peggy Levitt (våren 2009)

Carlo Ruzza (hösten 2008)

Yasemin Soysal (hösten 2007 och våren 2008)

Cas Mudde (våren 2007)

David Ingleby (våren 2007)

Ewa R. Morawska (hösten 2006)

Nina Glick Schiller (våren 2006)

Sandro Cattacin (hösten 2005)

Nikos Papastergiadis (våren 2005)

Marco Martiniello (hösten 2004) 

Don DeVoretz (våren 2004)

Katherine Fennelly (hösten 2003)

Thomas Faist (våren 2003)

Grete Brochmann (hösten 2002) 

Jock Collins (våren 2002)

Ellie Vasta (hösten 2001)

Thomas Faist (våren 2001)

John Rex (våren 2001)
(1925-2011)

Rainer Bauböck (hösten 2000)  

 

Rådgivande grupp

Kent Andersson (ordförande) ledamot i det internationella nätverket METROPOLIS styrelse, ledamot i den externa rådgivande kommittén för IMISCOE, EU-kommissionens finansierade nätverk av spetskompetens.

Bridget Anderson, Professor, Migration, Mobilities and Citizenship, School of Sociology, Politics and International Studies, Bristol University, och Föreståndare för Migration Mobilities Bristol, University of Bristol 

Malin Ideland, professor, Institutionen för barndom, utbildning och samhälle, Malmö universitet

Linda Lill, lektor, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Jonas Otterbeck, professor, Institute for the Study of Muslim Civilisations, Aga Khan University

Peter Scholten, Professor, Migration and Diversity Policy, the Department of Public Administration and Sociology, Erasmus University

 

Följ oss!

Läs MIMs senaste nyhetsbrev

Vinter 2022

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss på Facebook