Malmö universitets forskningscentrum för studier av migration, mångfald och välfärd har en tvärvetenskaplig profil och stark internationell närvaro. Forskarna inom centrumet och dess omfattande nätverk utvecklar, undersöker och utbyter kunskap om internationell migration och etnisk mångfald.

Nyheter från MIM

Totalt antal träffar: 14

Vår forskning

MIM grundades i januari 2007 med målet att stärka Malmö universitets migrationsforskningsprofil. MIM skulle också fungera som en plattform för att utöka Malmö universitets internationella nätverk och bygga broar mellan universitetet och icke-akademiska aktörer. Forskningscentrumet består av en kärna av senior- och juniorforskare och ett stort internationellt nätverk av anslutna forskare. MIM är regelbundet värd för framstående professorer i IMER-ämnet från hela världen.

Totalt antal träffar: 38

Affilierade forskare – MIM

Maria Cheung
- är utredningssekreterare på Delegationen för migrationsstudier och fil. dr. i nationalekonomi på Stockholms universitet. Hennes forskning på migrations- och integrationsområdet har främst berört diskriminering, jämställdhet och arbetsmarknad. Maria har tidigare forskat inom arbetsmarknadspolitik bland annat om hur förstärkt arbetsförmedling påverkar arbetslöshet samt inom tillämpad utvecklingsekonomi. 

Maria Cheung - Delmi

Daniela DeBono
– är "Resident Academic" vid University of Malta. Hon har varit docent vid Malmö universitet och Marie Skłodowska-Curie COFAS-stipendiat vid European University Institute och Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Daniela tog sin doktorsexamen vid University of Sussex, där hon tillhörde Sussex Center for Migration Research. Hon har bedrivit långsiktig etnografisk forskning om oreglerad migration över Medelhavet och gränskontroller på Malta, Lampedusa och på västra Sicilien. Hon ledde också en etnografisk studie om utvisning från Sverige. Dessutom har hon publicerat forskning om olika aspekter av maltesiskt medborgarskap och barns rättigheter. Hon har medverkat i internationella referentgranskade tidskrifter med sin forskning.

Läs mer om Daniela DeBono

Björn Fryklund
- Professor emeritus, Malmö universitet.

Se Björn Fryklunds publikationer och läs mer

Anna Hammarstedt
- är utredningssekreterare på Delegationen för migrationsstudier och fil.dr. i internationella relationer. Hennes forskning har fokuserat på hur myndighetspersonal förhåller sig till asylsökande som avviker/försvinner under asylprocessens gång. Anna har tidigare arbetat på Migrationsverket.

Anna Hammarstedt - Delmi

Mathias Hatleskog Tjønn
- doktorand, ansluten till projektet Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS) vid Institute of Social Research (ISF) i Oslo, där han undersöker utvecklingen av normer och policys för återvändande "oönskade" migranter som nekats tillträde till Norge och Sverige, från ca. 1970 och framåt. Han var tidigare (2019-2022) anställd som forskningsassistent vid Fredsforskningsinstitutet Oslo (PRIO), och har en MPhil i modern internationell och transnationell historia (MITRA) från universitetet i Oslo. Hans avhandling hade titeln The Persistence of Colonialism: A Century of Italo-Libyan Relationships and their Influence on the Current Mediterranean Migration Regime (1911–2017). Han har också tagit en BM i komposition och framförande från Berklee College of Music i Boston, USA, och arbetar som musiker och kompositör.

Iris Luthman
- är utredningssekreterare på Delegationen för migrationsstudier (Delmi). Hon har en masterexamen från Uppsala universitet. Hennes forskning på Delmi har främst fokuserat på återvändande och återintegration. 

Iris Luthman - Delmi

Henrik Malm Lindberg
- är bitr. kanslichef och projektledare på Delegationen för migrationsstudier och docent i ekonomisk historia på Uppsala universitet. Hans forskning på migrationsområdet har främst berört återvändande och återintegration samt den svenska migrationspolitiken utformning. Henrik har tidigare bedrivit forskning inom områden som arbetsmarknad, lönebildning och den svenska modellens utformning. 

Henrik Malm Lindberg - Delmi


 • Bruna Rossetti Mendonça
  - är doktorand på forskarutbildningen i socialantropologi vid Federal University of São Carlos (UFSCar) i Brasilien. Hon är en del av Migration Studies Laboratory (LEM) och har arbetat med teamet av forskare vid Women and Economy Institute (imuê). Hon har en kandidatexamen i samhällsvetenskap/antropologi och en magisterexamen i socialantropologi från State University of Campinas (UNICAMP). Hon forskade i La Paz (BO) med anarkistisk feministisk kvinnorörelse, Mujeres Creando. Dessutom avslutade hon forskarstudier i ämnet "Justicia entre saberes: Las epistemologías del sur y los saberes nacidos en las luchas sociales", från CLACSO (Latin American Council of Social Sciences). Hon ägnar sig särskilt åt att forska om sociala rörelser, politisk handling, migration och genus.


Daniel Silberstein
- är utredningssekreterare på Delegationen för migrationsstudier och fil. dr. i internationella relationer. Hans forskning har framförallt fokuserat på europeisk gräns- säkerhets- och migrationspolitik. Daniel har tidigare arbetat med utvecklings- och demokratifrågor. 

Daniel Silberstein - Delmi

Giacomo Solano
- biträdande professor i Migrant Inclusion vid Nijmegen School of Management. Han är knuten till Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI). Han har en doktorsexamen i samhällsvetenskap från universitetet i Amsterdam och universitetet i Milano-Bicocca (gemensam examen). Hans forskningsintressen inkluderar social- och arbetsmarknadsintegration av migranter, migrantföretagande, jämförande integrationspolitik, social dynamik i utvecklingsländer och sociala nätverksanalyser.

Läs mer om Giacomo Solano

Forskningsteman

Forskningen på MIM är tvärvetenskaplig och bedrivs i samarbete med internationella partners. Den finansieras antingen nationellt eller av EU och kan klassificeras under följande teman:

Mobilitetsmönster och demografi

Forskarna fokuserar både på en generell analys av emigration och invandring och på individuella erfarenheter av migration och hur dessa representeras i till exempel politik, media och på museer. Här handlar migration om personer som lämnar konfliktområden och söker asyl i Sverige och i andra länder, men också om högutbildade som söker bättre jobbmöjligheter i till exempel Shanghai och Sverige. Migrationspolitik analyseras på politisk och diskursiv nivå, och migrationsmönster, dynamik och utfall beaktas. Perspektiven sträcker sig från det globala till det lokala och från det internationella till det transnationella, och vi använder en mängd olika metodologiska tillvägagångssätt.

Flyktingmottagande och integration i en inledande fas

Immigration skapar både möjligheter och utmaningar för mottagarlandet, och många av våra forskningsprojekt studerar policyer och processer för inkludering, särskilt de som är relaterade till de första åren efter ett uppehållstillstånd. Under detta tema handlar projekt och studier om att till exempel upprätta "integrationsindikatorer" i ett europeiskt sammanhang, vilka policyer och praxis som asylsökande och flyktingar möter i lokala sammanhang. Forskning inom detta tema undersöker också vilka arbetsmarknadsintegration och bostadsmönster som är synliga, inklusive balans mellan arbete och privatliv för olika invandrar- och flyktinggrupper utifrån utbildningsnivå samt ursprungsland.

Diskurser om och attityder till internationell migration, integration och mångfald

Forskningen fokuserar på hur migration representeras i samhället och hur frågor om etnisk mångfald behandlas på universitet, teaterscener och museer. Man undersöker också hur nationella identiteter återskapas i en tid av migration. Forskningen syftar till att undersöka vilka stereotyper och attityder som existerar gentemot invandrare och etniska grupper, och hur dessa påverkar relationerna mellan majoritet och minoritet. Dessutom tittar man på hur negativa attityder gentemot ökad mångfald översätts till politiska åtgärder och syns i mediasammanhang. En annan viktig fråga är hur välfärdsstaterna i Skandinavien tacklar utmaningarna med etnisk mångfald. Ytterligare forskning undersöker föreställningar om yttrandefrihet, hatretorik och tolerans samt rasism och diskriminering i vardagen, både empiriskt och teoretiskt.

Totalt antal träffar: 15

Långsiktig integration, medborgarskap och ackulturation

Nästan alla områden av integration är representerade i vår forskning, såsom politisk integration, arbetsmarknadsintegration och social integration ur olika teoretiska och metodologiska perspektiv. Vi studerar policyutveckling och effekterna av dessa policyer, samt integrationsmönster för invandrargrupper. Flera av våra forskare har ett särskilt intresse för medborgarskapets idé, institution och roll och dess relation till integration. Vår forskning fokuserar bland annat på motiven för naturaliseringspolicyer (förvärvandet av medborgarskap), såsom större transparens, obligatorisk (kulturell) assimilering, juridisk uteslutning av utlänningar och politiskt deltagande, såväl som liberal demokratisk legitimitet. Ett annat område för medborgarskapsforskning är formandet och utbildningen av medborgare i skolan. Vår expertis inom detta område sträcker sig från politisk- och utbildningsfilosofi till läroplans- och klassrumsstudier, och från politik och policy till etnografiska fältstudier.

Totalt antal träffar: 32

Forskningspublikationer i databasen Diva

The Migration Seminar

Migrationsseminariet är ett tvärvetenskapligt forum för forskare från alla fakulteter vid Malmö universitet med intresse för migration, integration, mångfald och relaterade frågor. Masterstudenter som är intresserade av forskningsområdet är välkomna att delta i migrationsseminariet.

Syftet med seminarieserien är att underlätta utbyte av idéer och kunskap och att stimulera en mångfald av perspektiv, teorier och metoder. Här finns ett brett utbud av forskningsrelaterade aktiviteter, allt från presentationer av paper och projekt till specialinbjudna gäster och paneldebatter. I The Migration Seminar ingår också Willy Brandt-gästprofessorns seminarieserie. Eftersom seminariet har en tydlig internationell profil, både när det gäller närvaro och ämnen, hålls de flesta sessionerna på engelska.

Aktuellt program finns på vår engelskspråkiga sida

Malmö stads gästprofessur i migrationsstudier

En gästprofessur inom området internationell migration och etniska relationer (IMER) instiftades som en donation finansierad av Malmö stad när lärosätet invigdes. Gästprofessuren var tidigare benämnd Malmö stads gästprofessur till minne av Willy Brandt.

Malmö universitet och MIM har sedan 2000 varit värdar för 34 framstående forskare som en del av gästprofessuren och det har genererat ett ständigt och dynamiskt kunskapsutbyte som stärkt MIM:s akademiska styrka samtidigt som det har stärkt vårt internationella nätverk. Malmö stads beslut 2021 om finansiering och samarbete i ytterligare tio år, innebär att vi kan se fram emot fortsatt akademiskt och socialt utbyte med ledande forskare från migrationsområdet.

Willy Brandt-professorer 2000-2022

Vem var Willy Brandt?

Willy Brandt var Västtysklands kansler mellan 1969-1974. Han tvingades söka tillflykt i Sverige under andra världskriget och utvecklade starka band med landet. För att betona den vetenskapliga satsningens vikt och status fick Malmö stad familjens tillstånd att namnge en gästprofessur efter honom.

Gästprofessorer

 • Magdalena Nowicka (våren 2020)
 • Ellen Percy Kraly (våren och hösten 2019)
 • Per Mouritsen (hösten 2018)
 • Maarten Vink (hösten 2017 och våren 2018) 
 • Ruth Wodak (våren och hösten 2017)
 • Keith Banting (oktober-december 2016)
 • Joaquín Arango (augusti-september 2016 )
 • Giuseppe Sciortino (hösten 2015 och våren 2016)
 • Garbi Schmidt (2014 och våren 2015)
 • Miri Song (hösten 2013)
 • Russell King (2012 och våren 2013)
 • Ayhan Kaya (hösten 2011)
 • Raymond Taras  (hösten 2010 och våren 2011)
 • Daniel Hiebert (hösten 2009 och våren 2010)
 • Peggy Levitt (våren 2009)
 • Carlo Ruzza (hösten 2008)
 • Yasemin Soysal (hösten 2007 och våren 2008)
 • Cas Mudde (våren 2007)
 • David Ingleby (våren 2007)
 • Ewa R. Morawska (hösten 2006)
 • Nina Glick Schiller (våren 2006)
 • Sandro Cattacin (hösten 2005)
 • Nikos Papastergiadis (våren 2005)
 • Marco Martiniello (hösten 2004)
 • Don DeVoretz (våren 2004)
 • Katherine Fennelly (hösten 2003)
 • Thomas Faist (våren 2003)
 • Grete Brochmann (hösten 2002) 
 • Jock Collins (våren 2002)
 • Ellie Vasta (hösten 2001)
 • Thomas Faist (våren 2001)
 • John Rex (våren 2001)
  (1925-2011)
 • Rainer Bauböck (hösten 2000)

Malmö stads gästprofessor i migrationsstudier från 2022

Internationell migration och etniska relationer

Syftet med professuren är att stärka forskningen vid Malmö universitet inom IMER-området. Eftersom IMER har ett starkt internationellt nätverk försökte Malmö stad stärka kontakterna med internationella experter via gästprofessuren för att försäkra sig om fältets ställning som en integrerad del av forskning och undervisning. En internationell gästprofessur skapar ett ständigt och dynamiskt kunskapsutbyte och förstärker centrumets akademiska styrka. Donationen finansierar också en postdoktor och en doktorandtjänst.

Gästprofessor

Peter Scholten (2024)

Holly Reed (2023-2024)

Bridget Anderson (vår 2022)

Rådgivande grupp

Kent Andersson (ordförande) ledamot i det internationella nätverket METROPOLIS styrelse, ledamot i den externa rådgivande kommittén för IMISCOE, EU-kommissionens finansierade nätverk av spetskompetens.

Bridget Anderson, Professor, Migration, Mobilities and Citizenship, School of Sociology, Politics and International Studies, Bristol University, och Föreståndare för Migration Mobilities Bristol, University of Bristol 

Linda Clavier, lektor, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Anne Harju, Docent/Universitetslektor, Institutionen för barndom, utbildning och samhälle, Malmö universitet

Jonas Otterbeck, professor, Institute for the Study of Muslim Civilisations, Aga Khan University

Peter Scholten, Professor, Migration and Diversity Policy, the Department of Public Administration and Sociology, Erasmus University

 

Följ oss!

Läs MIMs senaste nyhetsbrev

Vinter 2022

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss på Facebook