Forskningsprogram samlar starka forskningsmiljöer för att öka forskningsvolymen. Forskningen bedrivs genom sammanlänkande projekt med olika frågeställningar och med ett gemensamt tema.

Data Society

Digitala teknologier och medier är alltmer närvarande i vardagen; de påverkar och formar hur vi lever och upplever världen. Behovet av att förstå digitalisering och datafiering inte enbart ur en teknologisk synvinkel blir allt större.

Programmet forskar om de samhällsutmaningar som följer av genomgripande digitaliseringsprocesser. Ingången är tvärvetenskaplig och omfattar forskare från flera fält inom samhällsvetenskap, humaniora, teknologi, konst och design.

Målet är att skapa fler- och tvärvetenskapliga studier av hur digitaliseringsprocesser formas i och genom människors vardagsliv, organisationer, institutioner, samt bland innovatörer, beslutsfattare med flera.

Syftet är vidare att kritiskt och konstruktivt utforska samtida och framväxande aspekter och effekter av digitalisering och datafiering.

Tre teman och tre forskningsmål

Forskningsprogrammet fokuserar på tre teman: kultur, hälsa och det civila samhället. Utifrån dessa teman undersöker forskarna hur digitaliseringsprocesser sammanflätas med och påverkar det samtida och framtida digitaliserade samhället.

Data Society har tre övergripande forskningsmål:

 1. skapa tvärvetenskapliga teoretiska forskningsansatser som går över disciplinära gränser.
 2. skapa och utveckla metoder som överbryggar samhällsvetenskap, humaniora och teknisk forskning, samt använda och förbättra digitala metoder för forskning
 3. utforska och utveckla nya former av praktikbaserad forskning och gränssnitt för samarbete och medskapande processer med externa partners i samhället.

Mer om Data Society på engelska 

Foresight

Karies och tandlossning hör till de vanligaste sjukdomarna världen över. Enligt nya uppskattningar beräknas minst en miljard människor ha någon av dessa sjukdomar. I Sverige drabbas cirka tio procent av allvarlig karies eller tandlossning, och andelen individer förväntas öka drastiskt på grund av den kontinuerligt stigande andelen äldre. Det finns dessutom ett visst vetenskapligt underlag för en koppling mellan tandlossning och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Med dagens metoder för riskbedömning görs många felbedömningar. Konsekvensen blir att många patienter överbehandlas medan de individer som verkligen behöver vård missas. Bristfällig riskbedömning bidrar till ojämlik vård. Överbehandlingen bidrar definitivt till tandvårdskostnaderna som är cirka tio miljarder SEK per år.

Syftet med Foresight 

 • hitta en ny generation av prediktiva biomarkörer, indikatorer i kroppen som kan förutsäga om någon är sjuk eller riskerar att utveckla en sjukdom.
 • utveckla dessa biomarkörer till verktyg som ska förbättra klinikers möjlighet att identifiera patienter med ökad risk för karies och tandlossning.
 • finna effektivare metoder som kan minska och disponera om vårdkostnaderna så att vården skräddarsys för alla individer utifrån behov.
 • ha ett flervetenskapligt synsätt där kompetens från olika kunskapsområden tillvaratas för att kunna upptäcka prediktiva biomarkörer och förebyggande behandlingsmetoder.
 • utveckla sensorer för biomarkörerna, kliniskt validera biomarkörerna samt tillvarata rön inom riskforskning och hälsoekonomi för att optimera riskbedömning.

I Foresight arbetar forskare från olika kunskapsområden interdisciplinärt. Resultaten kommer att realiseras både i klinisk praxis och i olika utbildningsprogram. Därigenom kommer tusentals individer att få glädje av resultaten från Foresight.

Mer information om Foresight på engelska

Institute for Urban Research

Forskningsprogrammet Institute for Urban Research ska hitta lösningar på urbana samhällsutmaningar. Forskningen kommer initialt bland annat beröra bostäder, stadsförnyelse, social hållbarhet, urban migration och smarta städer. 

Framtidens stora sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar är tätt sammanlänkade med urbaniseringsprocesser. På nationell nivå har regeringen i forskningspropositionen uppmärksammat att Sverige behöver en ny social bostadspolitik. Segregation och polarisering behövs motarbetas för ett hållbart samhällsbyggande.

Globala storföretag som IBM, Siemens och Google sadlar nu om och fokuserar på att bygga framtidens smarta städer över hela världen. Aktörerna är många och behoven stora men reser också nya frågor och utmaningar.

På Malmö universitet finns en stark forskningsmiljö och forskarutbildning i urbana förändringsprocesser. Genom Institutet för urbanforskning, IUR, stärks och vidgas forskningen inom området. IUR är det första urbanforskningsinstitutet i Öresundsregionen, som också är regionen med högst urbaniseringstakt i Europa.

Huvuduppdrag för Institute for Urban Research

 • identifiera och exponera samtida utmaningar som är sammanflätade med urbaniseringsprocesser
 • sammanföra kompetenser från olika discipliner och vetenskapsområden för att utveckla och föreslå möjliga och alternativa lösningar på urbana samhällsutmaningar
 • engagera sig tillsammans med medborgare, civilsamhället och myndigheter
 • diskutera och kommunicera forskning.

Mer information om Institute for Urban Research på engelska

Disciplinary literacy and inclusive teaching

Forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching undersöker språkets flerdimensionella karaktär i undervisning och lärandesituationer. Målet är bättre förståelse av elevers och studenters läs- och skrivförmåga i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskapliga ämnen i ett mångspråkigt samhälle.

Vi lever i ett alltmer flerspråkigt och mångkulturellt samhälle vilket i hög grad påverkar skola och utbildning. På Malmö universitet finns en stark forskningsmiljö kring hur språk och ämnesundervisning kan utvecklas i mångspråkiga klassrum.

I forskningsprogrammet ska läs- och skrivförmågan följas bland studenter på högskolenivå och på skolor där lärare och elever och olika läromedel samspelar. Forskningen handlar också om hur olika krav på läs- och skrivförmåga kan införlivas i undervisningen. Ytterst handlar det om att förbättra undervisningskvaliteten och literacyutvecklingen.

Forskningsprogrammets olika delstudier:

 • Den första ger den övergripande bilden för de andra undersökningsområdena
 • Den andra undersöker literacyaktiviteter för inkluderande undervisning i naturvetenskap för elever i åk 4-6
 • En tredje undersöker hur dagens matematikundervisning återspeglar förändringar i samhället
 • En delstudie tar upp literacyperspektiv på nyanlända elever
 • I en annan undersöks literacykrav på flerspråkiga studenter inom lärarutbildning och socialt arbete
 • I den sista granskas praktiska klassrumsapplikationer och språkstödjande verktyg.

Mer information om Disciplinary literacy and inclusive teaching