Fakta

Kontaktperson:
Rebecka Söderberg
Finansiär:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Rebecka Söderberg
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 februari 2019 - 01 juli 2024

Om projektet

Denna avhandling undersöker boendes erfarenheter av, och motstånd mot, interventioner för ökad blandning i bostadsområden, samt hur sådana interventioner legitimeras i policy. Detta studeras genom att kombinera analys av policy med etnografiskt fältarbete i ett bostadsområde som är mål för interventioner för ökad blandning. Empiriskt är avhandlingen avgränsad till en skandinavisk kontext; den belyser erfarenheter hos boende i ett danskt bostadsområde som är mål för ”ghettolagen” och jämför dansk och svensk policy på området.

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som utöver kappan består av tre vetenskapliga artiklar. Den första artikelnbelyser processer av andrafiering; den visar hur dansk policy konstruerar en figur om ’den icke-västliga’ och myter om nationell enhetlighet baserade på föreställningar om kulturell homogenitet, medan svensk policy konstruerar en figur om ’den icke-produktiva’ vilken har sin grund i myter om produktivitet som definierande för nationell enhetlighet. Den andra artikeln undersöker boendes erfarenheter av interventioner för blandning. Analysen visar hur boende befinner sig i ett tillstånd av vräkningsbarhet (evictability) och utsätts för ett diskursivt, materiellt och psykologiskt ’tillintetgörande av hem’ (un-homing), dvs. hur boende, på flera nivåer, blir berövade på sina hem redan innan de tvingas flytta. Den tredje artikeln handlar om hur boende engagerar sig i olika former av motstånd mot varufiering (commodification) och bortträngning (displacement). Analysen visar hur boendes motstånd är både individuellt och kollektivt, materiellt och diskursivt, och diskret och konfrontativt. Den belyser även hur motståndet är produktivt och ambivalent och skapar nya diskurser, (o)enigheter och omdefinierar platsen.

Avhandlingen tillför ny kunskap till forskningslitteraturen om blandningsstrategier genom att studera både hur dessa legitimeras i politiken samt de boendes erfarenheter av och motstånd mot ghettopolitik medan den implementeras. Analyserna visar hur interventioner för blandning har omedelbara, vittgående och oändamålsenliga konsekvenser, samt belyser vardagliga och produktiva dimensioner av motståndet.