Fakta

Kontaktperson:
Johan Ekstedt
Finansiär:
  • Fakulteten för kultur och samhälle
Projektperiod:
03 september 2018 - 14 juni 2024

Projektbeskrivning

Det övergripande ämnet för denna avhandling är innehållet och effekterna av Europeiska unionens asylbyrås (EUAA) stöd till Europeiska unionens (EU) medlemsstater. Särskilt undersöks hur de byråkratiska strukturerna påverkar handläggare och annan personal utförande av arbetsuppgifter. Ett antal aspekter undersöks, inklusive frågor rörande överstatlig styrning, implementering av policy, institutionalisering av byråkratisk praxis, diskretionärt beslutsfattande, etiska dilemman och enskilda handläggares personliga erfarenheter.

De fyra artiklarna som utgör avhandlingen täcker fyra tydliga forskningsfrågor, med viss överlappning. Särskilt de två första artiklarna relaterar till handläggares erfarenheter i relation till etiska dilemman och de byråkratiska strukturerna. Således berör dessa artiklar litteraturen om policyimplementering i allmänhet och Street Level Bureaucracy-teori, i synnerhet. Den tredje artikeln är annorlunda till sin natur, och fördjupar sig i de rättsliga, politiska och organisatoriska aspekterna på hur det nuvarande systemet skulle kunna reformeras, och möjligheten att ge EUAA mer beslutanderätt i enskilda asylärenden. Artikeln behandlar frågor kring överstatlig styrning och EU-organs juridiska karaktär. Den fjärde artikeln fokuserar på EUAA:s arbete inom vidarebosättning och undersöker hur byråkratiska verktyg och infrastruktur utvecklas. Fokus är på samarbetsprocessen mellan medlemsstaterna, EUAA och andra aktörer.