Arbetet mot diskriminering ska bli mer systematiskt och de pedagogiska metoderna för undervisning i komplexa samhällsfrågor ska utvecklas, enligt en handlingsplan som nu tas fram vid Malmö universitet. ”Vi måste värna både de akademiska värdena och studentinflytandet. Det är viktigt för såväl lärare som studenter”, säger Kerstin Tham, rektor.

Under våren pågick en intensiv debatt om masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet. Ett antal studenter framförde kritik mot innehåll och undervisning på programmet och lämnade även in en anmälan om diskriminering till universitetets jurist för utredning.

Utredningen tar inte ställning till om diskriminering förekommit eller ej. Däremot har syftet varit att klarlägga hur Malmö universitet arbetat med aktiva åtgärder, enligt Diskrimineringslagens krav, och att bedöma om tillräckligt har gjorts för att förebygga trakasseri och upplevd trakasseri/diskriminering i framtiden.

Mer kunskap behövs

Utredningen konstaterar bland annat att det arbetats aktivt med en rad åtgärder i den aktuella studentgruppen men att det kunnat ske mer systematiskt och med bättre återkoppling till studenterna.

– Det behövs mer kunskap om Diskrimineringslagen internt inom hela universitetet och studenter behöver få tydlig information om hur diskrimineringsärenden hanteras. Därför ska vi nu ta fram nya riktlinjer och rutiner för hur ärenden om diskriminering ska handläggas i universitets alla verksamheter, säger Kerstin Tham.

Fyra prioriterade områden

Redan under våren påbörjades ett utvecklingsarbete som har pågått parallellt med utredningen. Fyra områden kommer att prioriteras i det kommande arbetet:

  • Värnandet av akademisk frihet och integritet i forskning och utbildning
  • Stärkt studentinflytande
  • Utveckling av pedagogik för undervisning om komplexa och svåra samhällsfrågor
  • God arbetsmiljö för medarbetare och studenter

– Det är viktigt att vi tar vara på studenters engagemang och inflytande så att vi kan utveckla våra utbildningar. Samtidigt måste vi kunna undervisa om svåra och komplexa samhällsfrågor vid Malmö universitet. Därför behöver vi utveckla de pedagogiska metoderna så att vi kan föra öppna, akademiska samtal och diskussioner och därmed förstärka värdet av en akademisk kultur. Det gynnar både lärare och studenter, säger Kerstin Tham.

Text: Jessica Bloem