Hållbar stadsutveckling, jämlik välfärd, kompetensförsörjning och Malmös attraktivitet - fyra områden som står i fokus när Malmö stad och Malmö universitet undertecknar ett nytt samverkansavtal.

– Malmö universitet och Malmö stad möter gemensamma och globala samhällsutmaningar som vi hanterar bättre tillsammans än var för sig. Genom det nya avtalet kan vi fortsätta verka för att forskningsbaserad kunskap kommer till nytta i samhället generellt och i Malmö som stad, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Avtalet ska bidra till att stärka och strukturera det samarbete som pågår samt uppmuntra och stödja ny och fördjupad samverkan mellan parterna. Det gäller fram till 2024 och fokuserar på fyra huvudområden:

  • Hållbar stadsutveckling: Parterna ska verka för att stärka det gemensamma arbetet med hållbar stadsutveckling och klimatfrågor med utgångspunkt i forskning och högre utbildning.
  • Jämlik välfärd: Parterna ska verka för att fortsätta utveckla och stärka samverkan inom hälsa, vård och omsorg, socialtjänst, skola, migration och integration med utgångspunkt i forskning och högre utbildning.
  • Kompetensförsörjning: Parterna ska verka för att stärka Malmö som ett lärande samhälle med fokus på det livslånga lärandet med utgångspunkt i forskning och högre utbildning.
  • Malmös attraktivitet: Parterna ska verka för att stärka Malmö som en attraktiv stad att bo, leva, studera och verka i inte minst genom att se kulturen som en förändringskraft.

– Jag är glad över det nya samarbetsavtalet. Det tydliggör och konkretiserar vårt gemensamma ansvar om att säkerställa ett långsiktigt samarbete mellan oss. Samverkansavtalet stärker även möjligheterna att agera gemensamt på såväl lokalt och regionalt som i nationella och internationella sammanhang, säger Andreas Norbrant, stadsdirektör Malmö stad.

 

Om samverkan mellan Malmö universitet och Malmö stad

Malmö stad och Malmö universitet har samarbetat under flera år, bland annat när det gäller forskning, utbildning och på kulturområdet. Exempel är verksamhetsförlagd utbildning, praktikplatser och praktiknära forskning på bland annat skolområdet. Andra är gemensamma plattformar som Institutet för hållbar stadsutveckling, ISU och Mötesplats Social Innovation, MSI.

Läs hela det nya samverkansavtalet