Odontologiska fakultetens specialistämnen och övriga ämnen.

Cariologi

Inom cariologi får studenterna lära sig om diagnostik av kariessjukdom, dess orsaker, riskbedömning, stödbehandling samt operativ behandling. Vi tar emot patienter på remiss från allmäntandläkare och tandläkare inom andra odontologiska specialiteter. Forskning och forskarutbildning som bedrivs har fokus på kariessjukdomen ur ett evolutionsperspektiv och särskilt mikrobiologiska och immunologiska aspekter.

Tandvård inom cariologi

På studentkliniken behandlas patienter med kariessjukdom och risk för sjukdom. Behandlingen har som mål att bromsa kariessjukdomen innan skadorna blivit så stora att de måste repareras och givetvis reparera skador som har gått för långt för att bromsa, d.v.s. ”laga tänder”. Studenterna arbetar under handledning av tandläkare med fördjupad kompetens i ämnet. Kariesbehandlingen syftar alltså till att se till att patienten inte skall få några nya skador eller att mindre skador skall förvärras. Den vanliga tandfyllningen syftar att ta bort ohjälpligt skadad tandsubstans, försluta den uppkomna defekten och återställa tandens funktion.

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan. Tandläkare med speciell och fördjupad kompetens i ämnet genomför diagnostik, riskbedömning och behandling med hjälp av specialutbildade tandsköterskor. Vanliga anledningar till remiss är speciell cariologisk diagnostik, risk- och prognosbedömning samt behandling av svårbedömd kariesrisk, behandling av kariessjukdom med komplicerade orsaker (t ex muntorrhet efter strålbehandling eller vid Sjögrens syndrom), sjukdomar som påverkar kostvanor, ätstörningar mm.

Som ett led bl a i kariesriskbedömning och fastställande av orsaker till karies i det enskilda fallet tas salivprov. Proven analyseras avseende flödeshastighet, buffringskapacitet och förekomst av kariesframkallande bakterier. Som hjälp vid riskbedömning och patientinformation används Cariogram. Utredning av andra förändringar i tändernas hårdvävnader som tandutvecklingstörningar och erosionsskador är andra remissorsaker. Likaså remitteras patienter på grund av tekniskt svåra fyllningar.

Forskning inom cariologi

Ämnet cariologi innefattar diagnostik och behandling av kariessjukdom och erosioner (frätskador), dess orsaks- och försvarfaktorer samt riskbedömning och förebyggande åtgärder avseende såväl kariessjukdom som erosioner. Behandlingen omfattar individuellt anpassade förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder samt operativ behandling i syfte att bibehålla eller förbättra munhälsan och därmed den allmänna hälsan.

Inom ämnet beaktas att medicinska, psykosociala, ekonomiska och sociala faktorer, tandvårdsvanor med mera, kan påverka kariessjukdomen och dess förlopp och vid behov hålls motiverande samtal för att initiera beteendeförändring, exempelvis förändra ogynnsamma kostvanor. Ämnet omfattar också diagnostik och behandling av medfödda eller förvärvade defekter och skador i tandens hårdvävnader.

Forskning

Forskningen handlar om olika aspekter av kariessjukdomen där fokus sätts på kariessjukdomen ur olika perspektiv såsom mikrobiologiska och immunologiska aspekter samt betydelsen av ärftliga faktorer. Även forskning med ett salutogent (hälsofrämjande) perspektiv bedrivs inom ämnet, med fokus på friskfaktorer snarare än på riskfaktorer. Forskningen bedrivs ofta i samarbete med såväl omgivande tandvård som med andra vetenskapsområden.

Endodonti

Inom endodonti får tandläkarstuderande lära sig om sjukdomar i tandens pulpa eller utgående från tandens pulpa. De studerande får också under handledning behandla patienter med dessa tillstånd. Behandlingen innebär i allmänhet rotkanalsbehandling och rotfyllning. Vi tar emot patienter för specialistbehandling på remiss från allmäntandläkare och från tandläkare inom andra odontologiska specialiteter.

Tandvård inom endodonti

Studentklinik

På studentkliniken behandlas patienter med pulpit (inflammation i tandens pulpa) och med apikal parodontit (infektion i rotkanalssystemet). Studenterna arbetar under handledning av specialisttandläkare eller tandläkare med specialkompetens i ämnet. Rotbehandling är en relativt tidskrävande process. I allmänhet behövs flera behandlingsgånger för att rengöra tandens rotkanaler fullständigt och avlägsna de bakterier som kan finnas där. När rotkanalerna bedöms vara rena fylls de igen i sin helhet och tanden lagas med en fyllning eller krona för att det inte skall kunna läcka in några bakterier igen från munhålan. Uppföljning av rotbehandlingar utförda på studentkliniken visar att behandlingarna har en hög kvalitet.

Lärarkliniken

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra ämnen på Tandvårdshögskolan. Endodontispecialister, tandläkare under specialistutbildning eller tandläkare med specialkompetents i ämnet utför behandlingarna. Som extra hjälp för att genomföra komplicerade rotbehandlingar har vi bl. a. operationsmikroskop, ultraljudsteknik, olika filsystem och möjlighet till mikrobiologisk diagnostik.

Vanliga anledningar till remiss för endodontisk specialistvård är t.ex. tekniska svårigheter såsom svårigheter att finna rotkanalerna i tanden eller komplicerad tandanatomi som gör behandlingen tekniskt svår men även problem med diagnostik och prognosbedömning. Andra anledningar till remiss är svårare rotkanalsinfektioner som inte läkt trots rotbehandling och tänder som fortsätter att ge besvär eller värk efter utförd rotbehandling. Vid behov kompletteras rotbehandlingen med kirurgisk behandling t.ex. apikalkirurgi (rotspetsoperation).

Vi utför även tandinfektionsutredningar vid förebyggande av eller misstanke om samband mellan tandinfektion och den allmänna hälsan. Patienter med tandvårdsrädsla är välkomna och behandling under lustgassedering kan erbjudas. Vi kan ta emot patienter med långvariga smärtsymtom som vid behov kan utredas vidare vid Orofaciala smärtenheten.

Forskning inom endodonti

Forskning inom endodonti omfattar pulpa-dentinkomplexets funktion och sjukdomar i eller utgående från tandens pulpa. Dessa sjukdomar benämns pulpit (inflammation i den vitala pulpavävnaden) och apikal parodontit (inflammation vid tandens rotspets på grund av infektion i tandens rot). Forskningen innebär utveckling av kunskap om hur man kan förebygga, diagnostisera, behandla och bedöma prognosen för dessa sjukdomar. Sjukdomarna studeras även på samhällsnivå, det vill säga hur vanligt det är med rotspetsinflammation i befolkningen samt vad som påverkar förekomsten.

Vår nuvarande forskning omfattar såväl patientnära klinisk diagnostik- och behandlingsforskning som epidemiologiska, hälsoekonomiska och pedagogiska studier. Projekten syftar till att ge ökade kunskaper om behandlingsbeslut, behandlingskvalitet och behandlingsutfall vid rotbehandling; faktorer av betydelse för tandöverlevnad efter endodontisk behandling; ultravibrationers påverkan på pulpavävnad; digitalisering av kliniska forskningsprocesser; prediktion av allvarlig infektionsspridning; tillförlitliga differentialdiagnostiska metoder vid tandsmärta; samt studenters lärande om riskbedömning och beslutsfattande vid osäker evidens.

Käkkirurgi och oral medicin

Inom käkkirurgi och oral medicin bedrivs utbildning, forskning och vård. Vår målsättning är att uppnå förbättrad hälsa och livskvalitet hos våra patienter i behov av kirurgisk vård och oralmedicinsk behandling. Vi utbildar blivande tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister. Vi utbildar även specialister i käkkirurgi i samarbete med Käkkirurgimottagningen på Skånes Universitetssjukhus.

Exempel på de kliniska ämnesområden vi är verksamma inom:

 • Avlägsnande av tänder såväl genom extraktion som operation
 • Friläggning av tänder inför tandregleringsbehandling
 • Kirurgisk behandling av kvarstående inflammationer vid rotbehandlade tänder.
 • Diagnostik och behandling av munslemhinneförändringar
 • Implantatoperationer

Forskning och forskarutbildning inom käkkirurgi och oral medicin

Forskning och forskarutbildning bedrivs med fokus på käkledssjukdomar, hård- och mjukvävnadsregeneration inför implantatbehandling, hälsoekonomiska aspekter på visdomstandskirurgi, slemhinneförändringar respektive benläkning relaterade till rökning samt läkemedelsinducerade bennekroser.

Materialvetenskap och teknologi

Inom ämnet Materialvetenskap och teknologi bedrivs forskning och forskarutbildning för att utveckla och tillämpa biokompatibla material och metoder. Syftet är att förebygga, behandla och upprätthålla orala hälsa och funktion hos patienter med kliniska tillstånd förknippade med skadade eller saknade tänder och maxillofaciala vävnader. Forskning och undervisning omfattar klinik och laboratorieverksamhet, både nationellt och internationellt.

Forskning inom materialvetenskap och teknologi

Inom ämnet Materialvetenskap och teknologi bedrivs forskning och forskarutbildning för att utveckla och tillämpa biokompatibla material och metoder. Syftet är att förebygga, behandla och upprätthålla orala hälsa och funktion hos patienter med kliniska tillstånd förknippade med skadade eller saknade tänder och maxillofaciala vävnader. Forskning och undervisning omfattar klinik och laboratorieverksamhet, både nationellt och internationellt.

Odontologisk röntgendiagnostik

Dental digital radiologi rymmer många områden från teknik till samhällsnyttan av röntgenundersökningar. Hur man bäst optimerar undersökningar utförda med röntgen med avseende på bland annat mängden stråldos till patient. Magnetresonansundersökningar, MR – hur kan man bättre utnyttja denna metod? Diagnostisk noggrannhet, tillförlitlighet, och nyttan för både vårdgivare som arbetar inom huvud-hals området och patienter, undersöks. Samarbete finns både nationellt och internationellt.

Forskning inom röntgendiagnostik

Inom odontologisk röntgendiagnostik bedrivs forskning och forskarutbildning med inriktning bland annat på digital kvalitetssäkring, förbättrad riskbedömning gällande karies, käkleder och kostnadseffektivitet vid användning av CBCT jämfört med konventionella metoder.

Orofacial smärta och käkfunktion

Orofacial smärta och käkfunktion följer visionen att förbättra hälsa och livskvalitet genom forskning, utbildning och vård på högsta internationella nivå. Vi bedriver vård, utbildning och forskning inom specialiteten bettfysiologi och här arbetar specialister inom bettfysiologi, tandläkare under specialistutbildning, allmäntandläkare och doktorander.

Orofaciala smärtenheten

Orofaciala smärtenheten på Tandvårdshögskolan i Malmö är en del av verksamheten där patienter med komplexa orofaciala smärtor utreds och behandlas. Patienter remitteras huvudsakligen från läkare och tandläkare i Skåne men även utomlänspatienter utreds. Kännetecknande för patienterna är långvarig mångfacetterad och komplex orofaciala smärta som kan vara en del i en generaliserad smärta där allmänmedicinska tillstånd påverkar.

Smärtrond

De allra svåraste och mest komplexa patientfallen diskuteras och bedöms gemensamt i den orofaciala smärtgruppen, där följande odontologiska specialister inom bettfysiologi, käkkirurgi, endodonti, oral protetik och oral medicin ingår.

Vårdsamverkan

Varje månad utreds patienter även vid Specialiserad smärtrehabilitering och Käkkirugimottagningen vid Skånes universitets sjukhus i Lund. Målsättningen med denna samverkan är att erbjuda patienter med långvarig ansiktssmärta god vård genom ett integrerat multidisciplinärt omhändertagande.

Forskning inom orofacial smärta och käkfunktion

Vi arbetar med translationell och tillämpad kliniknära forskning om sjukdomar och tillstånd i ansikte och munhåla som är vanliga i befolkningen. Forskningen utgår från frågeställningar där patienternas situation sätts i centrum.

Vår ambition är en bred forskningsbas som omfattar biologi,  individ, och samhälle med fokus på mekanismer, diagnostik, utvärdering av behandling, epidemiologi och lärande.  Forskningen skall leda till en bättre och evidensbaserad kunskap i samverkan med omgivande samhälle. Viktigt för oss är att den nya kunskapen skall komma vården till godo och där särskild vikt läggs vid patienternas livskvalitet.

Forskningsprojekten är ofta multidisciplinära och sker i samverkan med såväl nationella som internationella samarbetspartners.

Oral biologi

Oral patologi och oral biologi ingår i Sektion 1 vid Odontologiska fakulteten. Här bedrivs forskning och undervisning om munhålans vävnader och dess sjukdomar samt interaktionen med orala mikroorganismer. Vi utför många olika mikrobiologiska undersökningar, allt från resistensbestämningar till kontroll av unitvatten.

Forskning om oral biologi – biofilmer

De flesta av munnens infektionssjukdomar orsakas av biofilmer – makromolekyler och mikroorganismer som fäster vid ytor och bildar mikrobiella samhällen. En framträdande egenskap hos biofilmer som har klinisk relevans är deras starka motstånd mot värdens försvarsmekanismer och mot konventionella behandlingar inklusive många antimikrobiella medel. För att kunna kontrollera, modifiera eller eliminera biofilmer är det därför angeläget att förstå mekanismerna som gör att bakterier anpassar sig och överlever i biofilmmiljön.

Fokus i vårt arbete ligger på sjukdomar i munhålan som uppstår genom biofilmer. Vårt mål är att förstå de mekanismer som skapar virulens, det vill säga gör att orala bakterier framkallar sjukdom, i biofilmer och att identifiera nyckelpunkter för att förhindra denna process. Arbetshypotesen är att utvecklingen av virulensegenskaper i orala biofilmer regleras genom interaktioner med ytassocierade makromolekyler från saliv (t.ex. muciner) och/eller proteiner från gingival crevikulär vätska. Flödescellmodeller används i kombination med konfokal scanning lasermikroskopi för att studera vidhäftning av bakterier till en rad ytor som konditionerats med saliv eller serum. Fenotypiska förändringar under biofilmsutveckling undersöks med hjälp av en proteomisk metod. Parallellt med mekanistiska studier genomförs kliniska prövningar i samarbete med Folktandvården för att fastställa om specifika fenotyper kan användas som biomarkörer för att identifiera patienter med risk för sjukdom. Vi räknar med att våra resultat kommer att bidra till utvecklingen av framtida antimikrobiella terapier som riktar in sig på sjukdomsinducerande egenskaper i biofilmer istället för specifika mikroorganismer.

Oral diagnostik

Inom Oral diagnostik får studenterna lära sig klinisk undersökningsmetodik, diagnostik och behandlingsplanering. Pågående forskningsprojekt omfattar högskolepedagogik och klinisk farmakologi. Forskningen inom pedagogik omfattar utveckling och utvärdering av fakultetens pedagogiska modell (case metodik med flipped classroom) samt utvärdering av examinationsformer och utveckling av en modell för kontinuerlig utvärdering (programmatic assessment). Inom området klinisk farmakologi studeras läkemedelsanvändning inom tandvården med syfte att utvärdera olika preparats effekt och nyttan med behandling.

Forskning inom oral diagnostik

En stor del av forskningen fokuserar på att kartlägga den skånska befolkningens munhälsa, hur den vuxna befolkningen i Skåne uppfattar sin tandhälsa och vad de har för tandvårdsbehov och tandvårdsefterfrågan. Resultaten av denna forskning kommer bland annat att ligga till grund för planering och dimensionering av tandvården i Skåne.

Andra aktuella forskningsprojekt är studier om den kliniska examinationens utformning och om ekonomiska och administrativa vinster samt effekter av ett digitalt patientadministrativt journalsystem.

Oral hälsa

Området är tvärvetenskapligt och kunskap från framförallt odontologi och medicin, men även från beteendevetenskap integreras i utbildning, behandling och forskning. Tyngdpunkten ligger på insatser som främjar munhälsan och förebygger sjukdom i munnen i alla åldersgrupper. 

Forskning om oral hälsa

Pågående forskningsprojekt handlar om hur diagnostik och behandling påverkas av nya klassificeringarna av parodontit, om utvärdering av munvårdsprogram för patienter som behandlas för cancer i huvud- och halsregionen och om salivsekretionens och salivsammansättningens betydelse för upplevelsen av muntorrhet.

Oral patologi

Oral patologi är läran om munhålans sjukdomar i dess vidaste mening. Grunden för verksamheten är den patolog-anatomiska diagnostik (PAD) som bedrivs vid avdelningen. Vi hanterar varje år runt 8000 vävnadsprover (biopsier) per år från större delen av landet. Proverna härrör främst från specialistkliniker men vi granskar också ett stort antal prover från allmäntandläkare och även veterinärer. Verksamheten genererar såväl material som kunskap för undervisning liksom utgör en källa till nya forskningsprojekt.

Forskning inom oral patologi

Grunden för vår forskning utgörs av kliniska problemställningar som framkommer i de vävnadsprover (biopsier) som i stort antal insänds för diagnostik till avdelningen. Vi bedriver både kliniska och experimentella studier främst kring olika aspekter på inflammation, t.ex. avvikande immunreaktioner i munslemhinna men också kring sjukdomsutveckling samt risk- och prognosbedömning av tandrelaterad inflammation i käkben.

Ortodonti

Bettavvikelser är vanliga och förekommer hos cirka 60-75% av befolkningen av vilka 30% har sådana bettavvikelser att de bör rättas till. Obehandlade bettavvikelser kan leda till risker för oral hälsa och funktion. Detta tillsammans med djupgående missnöje vid påtagligt synliga bettavvikelser bedöms som viktiga behandlingsmotiverande faktorer.

Tandreglering eller ortodontisk behandling innebär att man med hjälp av fastsittande eller avtagbara tandställningar påverkar käkarna och deras tillväxt samt förflyttar tänder med avvikande läge så att tandraderna bättre överensstämmer med det ”normala” bettet.

Forskning om ortodonti

Cirka 30% av befolkningen har sådana bettavvikelser att de bör rättas till. Obehandlade bettavvikelser kan leda till risker för oral hälsa och funktion samt negativ påverkan på individens upplevda munhälsorelaterade livskvalitet.

Tandregleringsavdelningen i Malmö bedriver evidensbaserad patientcentrerad forskning. Projekten har fokus på evidensbaserad klinisk forskning och innefattar främst utvärdering av munhälsorelaterad livskvalitet, behandlingseffektivitet, kostnadseffektivitet och sidoeffekter av tandregleringsbehandling. Forskningen ingår i fakultetens forskningsmiljö: Orofaciala funktionsstörningar och smärta. Orofacial funktionsstörning och smärta är en sammanfattning av ett flertal kliniska problem och sjukdomar som involverar bettet och käkarna, tuggmuskulatur och käkleder samt närliggande strukturer. Barn, ungdomar och vuxna drabbas och orsaken till problemen är oftast multifaktoriell.

Parodontologi

Inom ämnet Parodontologi bedrivs grundutbildning, forskning och forskarutbildning, samt redovisning av forskningsresultat i prevention-, behandling-, och rekonstruktion/regeneration till följd av sjukdomar i vävnader kring tänder och implantat, samt om sambandet mellan dessa sjukdomar och allmän hälsa.

Forskning inom parodontologi

Forskning och forskarutbildning omfattar laboratorie-, translationell- och klinisk verksamhet, ofta i samarbete med nationella och internationella aktörer från akademin, vården, och industrin. Forskningsresultaten förmedlas via nationella och internationella publikationer, kongresser, och andra fora.

Pedodonti

Pedodonti är ett tvärvetenskapligt ämne och forskningen idag är inriktad på att främja god och jämlik hälsa. Fokus är på smärta och smärtlindring i samband med tandbehandling samt barnens upplevelser av detta. Vidare är fokus på orala hälsan hos barn som är särskilt utsatta och sårbara, t ex medicinskt belastade barn, barn i socialt utsatta områden och barn som placerats av samhället i dygnsvård. Diagnostik av approximalkaries i primära tänder är ett annat område.

Forskning inom pedodonti

Pedodonti är en tillämpad disciplin inom vilken baskunskaper från olika odontologiska, medicinska och beteendevetenskapliga vetenskaper sammanförs och tillämpas som en ofta modifierad form, anpassade till väldefinierade kännetecken hos den ständigt utvecklande individen.

Tvärsnittskaraktären inom ämnesområdet pedodonti avspeglar sig i avdelningens forskningsprofil, vilken omfattar följande forskningsområden:

 • Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar i samband med tandbehandling
 • Barn och föräldrars upplevelse och förväntningar på tandvården
 • Tandläkarstudenters syn på smärta och smärthantering i samband med behandling av barn i tandvården
 • Utvärdering av digital smärtskattning i barn- och ungdomstandvård
 • Extremt för tidigt födda barn- och ungdomar i tandvården
 • Kariesprevention hos barn och ungdomar

Protetik

Oral protetik rör orsak, konsekvens och behandling av medfödd eller förvärvad tandlöshet. Tandlöshet kan påverka tugg- och talförmåga, förändra utseende och innebära negativ psykosocial påverkan. Vi undervisar om risk- och prognosbedömning, terapiplanering och rehabiliterande behandling. Vi forskar om beslutsfattande, biomaterial och rekonstruktiv vård samt om oral hälsorelaterad livskvalitet. Vi behandlar remitterade patienter med målet att återskapa hälsa, funktion och en god livskvalitet.

Forskning om oral protetik

Oral protetik rör rehabilitering av tandförluster med målet att återskapa funktion, komfort och estetik.

Vi forskar ur patientens, vårdgivarens och samhällets perspektiv - ofta med en flervetenskaplig ansats. Frågeställningarna är såväl basbiologiska som kliniska och omfattar hela spannet från molekyl till människa, från laboratoriestudier till registerstudier och kliniska studier. Aktuella projekt rör digitala processtekniker, biomaterial, gränsytor, dentala implantat samt utveckling av nya och utvärdering av befintliga behandlingsmetoder som inkluderar kostnadseffektivitetsanalys samt patienters livskvalitet.

Samhällsodontologi

Inom samhällsodontologi studeras effekten av beteenderelaterade, samhällsrelaterade och vårdorganisatoriska faktorer för människors munhälsa, hälsobeteende och livskvalitet. Forskningen handlar om betydelsen av tandvårdssystemets utformning för människors tandvårdsvanor och om hur tandvårdspersonalen kan främja ett positivt hälsobeteende hos människor. Ett annat forskningsområde är tandvårdspersonalens arbetsvillkor, bl a personalens autonomi i arbetet och faktorer som främjar eller hindrar samverkan i team inom tandvården och med yrkesgruppen utanför tandvården.

Forskning inom samhällsodontologi

Forskning inom samhällsodontologi bedrivs oftast i nära samarbete med andra ämnen. Läran om orala sjukdomars utbredning i befolkningen, det vill säga den orala hälsans epidemiologi, är central för forskningen. En viktig del av forskningen är också att förstå begreppet hälsa bättre och att skapa kunskap om munnen och tändernas roll för livskvaliteten –oral rehabilitering kan betyda oerhört mycket för människors liv. Utveckling av metodik för en helhetsvärdering av kliniska åtgärder är en del av det arbetet, men också internationellt komparativa studier av oral livskvalitet för att förstå sociala och kulturella innebörder av munnen och tänderna.

Tandvårdsorganisation och den kliniska beslutsprocessens struktur är andra centrala områden för vår forskning. Ambitionen med den forskning som bedrivs är att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt, där såväl organisation, finansiering, och psykologi samspelar med biologiska och tekniska faktorer.