Om kursen

Kursen introducerar centrala begrepp inom icke-relationella databaser och tillhörande tekniker för att skapa schemalösa datamodeller.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kurser om minst 60 hp i Datavetenskap med progression.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt