Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla och fördjupa sina praktiska, teoretiska och metodologiska färdigheter genom att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete inom området för datavetenskap och systemutveckling.

Kursinnehåll

Kursen består av ett examensarbete i datavetenskap med koppling till något område som är relevant vid systemutveckling. Studenten planerar, genomför och redovisar en vetenskaplig studie, som utöver litteraturstudier och rapportskrivning även kan innefatta utveckling av programvara eller empirisk undersökning.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Totalt 120 hp, inklusive 60 hp i Datavetenskap med progression samt kursen DA333A Forskningsmetodik.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se