Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla och fördjupa sina praktiska, teoretiska och metodologiska färdigheter genom att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete inom området för datavetenskap och systemutveckling.

Denna kurs ges som del av program:

Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Totalt 120 hp, inklusive 60 hp i Datavetenskap med progression samt kursen DA333A Forskningsmetodik.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt