Om kursen

Kursen syftar till att studenten använder och fördjupar sina teoretiska, metodologiska och praktiska kunskaper genom att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete inom data- och informationsvetenskap.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Totalt 120 hp, inklusive 60 hp i Data- och informationsvetenskap med progression samt kursen DA333A: Forskningsmetodik.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt