Om kursen

Kursen syftar till att studenten använder och fördjupar sina teoretiska, metodologiska och praktiska kunskaper genom att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete inom data- och informationsvetenskap.

Kursinnehåll

Kursen består av ett examensarbete i data- och informationsvetenskap. Studenten planerar, genomför och redovisar en vetenskaplig studie, som utöver litteraturstudier och rapportskrivning även kan innefatta utveckling av programvara eller empirisk undersökning.

Kursen består av ett examensarbete i data- och informationsvetenskap. Studenten planerar, genomför och redovisar en vetenskapligt studie, som utöver litteraturstudier och rapportskrivning även kan innefatta utveckling av programvara eller empirisk undersökning. Arbetet kan vara av konstruktiv och/eller utredande karaktär.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Totalt 120 hp, inklusive 60 hp i Data- och informationsvetenskap med progression samt kursen DA333A: Forskningsmetodik.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se