Om kursen

Kursen ger en introduktion till och grundläggande kunskaper i genusvetenskapliga frågeställningar, hur kvinnligt och manligt skapats och förändrats genom historien. Kursdeltagarna studerar genusskapande processer i arbete, vardagsliv, vetenskap, fiktion, politik och media. Kursen tar upp olika teorier, tankar och frågeställningar om vilken roll etnicitet, sexualitet, nation, religion, klass och ålder spelar.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Kropp (10 hp)

Delkursen syftar till att ge perspektiv på kroppen utifrån feministiska perspektiv. Kroppen uppmärksammas särskilt i förhållande till olika maktrelationer, som till exempel sexualitet och prostitution. Efter kursen skall studenterna ha fått kunskap om kroppen ur ett socialt, historiskt och kulturellt perspektiv samt fått inblick i olika forskningsområden kring kropp och sexualitet (queer-teori, maskulinitetsstudier, postkoloniala studier). Studenten skall också ha erhållit kunskap om grundläggande begrepp inom genusvetenskapen, liksom kännedom om ämnets historia.

Delkurs 2: Rum, plats och makt (10 hp)

Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om olika analytiska ramverk inom genusvetenskapen, knutet till rum, plats och makt. Rummets och platsens betydelse, från lokal till global kontext, i feministisk teoribildning om makt löper som en röd tråd genom delkursen. Exempel ges från både historia och samtid. Kursen ger teoretiska och analytiska verktyg för att observera och förstå hur skilda maktordningar vad gäller kön, klass, sexualitet, etnicitet/ras återfinns i olika samhällssfärer världen över. Efter avslutad kurs skall studenterna ha erhållit kunskap om hur individer och grupper innesluts och utesluts i olika rum på lokal, nationell och global basis.

Delkurs 3: Arbete (10 hp)

Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om betydelsen och innebörden av hur arbetets organisering förändrats historiskt medtyngdpunkt på svensk kontext. Teman som kursen behandlar är diskriminering, arbetsmarknad och globalisering, samt kunskapssamhällets feminisering. Efter avslutad kurs skall studenterna uppvisa kunskap om innebörden av förändringarna i arbetets organisering för enskilda individer och grupper. Studenterna skall också uppvisa grundläggande kunskap om centrala begrepp och teoretiska perspektiv inom fältet för feministisk arbetsforskning.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

GPSstudent@mau.se