Om kursen

Vilken rätt till vård och behandling har en patient? Vem beslutar om vården för patienter som saknar förmåga att ta ställning själva? När är det tillåtet att använda tvång gentemot patienten? Vem har ansvaret för patientens säkerhet? Vad säger lagstiftningen om vård i livet slutskede?Detta är exempel på frågor som vi berör på kursen i hälso- och sjukvårdsrätt. Kursen riktar sig till dig som har ett särskilt intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor. Kanske arbetar du direkt med vård och behandling eller med hälso- och sjukvårdsadministration. På kursen får du tillfälle att orientera dig allmänt i den reglering som gäller på hälso- och sjukvårdsområdet, men också tillfälle att fördjupa dig i några olika specialområden.Undervisningen bedrivs helt och hållet som IT-baserad distansutbildning. Du tillägnar dig kunskaper självständigt genom föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och nätbaserad seminariemedverkan.

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ och en summativ kursutvärdering genomförs. Den formativa kursvärderingen sker i mitten av kursen och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Den summativa kursvärderingen återkopplas till studenterna efter kursens slut samt delges de studenter som läser kursen vid nästkommande kurstillfälle.