Om kursen

Kursen syftar till grundläggande och fördjupade kunskaper om montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder, lärarens uppdrag samt grundläggande kunskaper om metodiska tillämpningar av montessoripedagogik och montessorimaterial.

Användning av lärplattformen canvas tillämpas. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Kurser går på halvfart/distans med 3 obligatoriska träffar per termin.

Kursinnehåll

Delkurs 1

Montessoripedagogik I, 15 hp

Montessori Education I, 15 hpDelkursen behandlar montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder, dess syn på lärandet och relationen mellan lärare och elev. Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.Delkursen omfattar montessoripedagogikens teoretiska och ideologiska grunder för barns utveckling i åldrarna 0 - 18 år. Övrigt innehåll är montessoripedagogikens historiska bakgrund samt centrala och grundläggande begrepp, barnets utvecklingsstadier, observationsmetoder och lärarrollen.Delkursen behandlar metodiska tillämpningar av montessoripedagogiken i förskola och i grundskola. Genom presentationer och praktiska övningar bearbetas det sensoriska materialet, metoder för språkträning, matematikens konkreta grunder, orienteringsämnen/kulturämnen samt skapande verksamheter. Observationsmetoder och tillverkning av eget material tillämpas.Delkurs 2

Montessoripedagogik II, 15 hp

Montessori Education II, 15 hpDelkursen fördjupar montessoripedagogikens grundtankar med inriktning på lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken. Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.Delkursen omfattar fördjupade studier om lärarens uppdrag enligt Montessori och hennes perspektiv på barns utveckling under åldrarna. Barns utveckling, studeras ur ett helhetsperspektiv inriktat på montessoripedagogikens filosofi och teorier. Fyra grundläggande praktiskmetodiska tillämpningar genomförs av montessorimaterialet (sensoriska -, matematik -, språk – och kulturmaterialet/OÄ). Observationsmetoder och tillverkning av eget material tillämpas.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.