Om kursen

Kursen vänder sig till dig som har studerat fotografi, praktiskt eller teoretiskt.

Under kursens gång får du lära dig mer om fotografiets historia, med fokus på postmodernismen och samtida fotokonst. Du får även besöka fotoutställningar och arbeta med ”refotografi”, att återskapa äldre fotografier, som ett sätt att förstå foto tekniskt och uttrycksmässigt.

Kursen avslutas med att du arbetar fram ett eget fotoprojekt. Projektet ställs ut och ligger till grund för en vetenskaplig uppsats.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser:

1) Fotografi, modernitet och postmodernitet 7,5 hp

En teoretisk påbyggnad av historiska kunskaper och en fördjupning i samtida fotografi (Lärandemål 1 & 2).

2) Fototeknik 7,5 hp

En fördjupning av tekniska kunskaper (Lärandemål 3 & 4) och dess relation till det egna arbetet. Kursen är ett viktigt stöd i genomförandet av det egna arbetet.

3) Eget arbete 7,5 hp

Det egna projektet, delkursen där studenten genomför ett eget fotografiskt arbete samt sammanställer detta i portfolie- eller utställningsform (Lärandemål 5 & 6).

4) Att skriva om den fotografiska bilden 7,5 hp

En uppsats skrivs om det egna arbetet med utgångspunkt i de kunskaper och färdigheter studenten tillgodogjort sig i de övriga tre delkurserna. Att kritiskt reflektera över det egna arbetet är en viktig beståndsdel (Lärandemål 6 & 7).

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Kurser om 30 hp på grundnivå inom fotografi (Den fotografiska bilden I KK125A eller motsvarande).

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se