Om kursen

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och färdighetskunskaper i serieteckning och visuellt berättande. Genom att undersöka och tillämpa teorier och metoder för berättande, gestaltning och produktion, skapas grund för ett eget personligt uttryck. I kursen ingår en orientering i de visuella narrativens historia och den samtida tecknade serien, dess målgrupper och olika publiceringsformer, samt workshops i relevanta konstnärliga tekniker.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delkurser:

1. Seriebegrepp och narrativa funktioner (10 HP)

2. Produktion, historia och kulturell kontext (10 HP)

3. Eget arbete och kritisk reflektion. (10 HP)

Seriebegrepp och narrativa funktioner

Delkurs 1 innehåller en rad korta introduktioner till serieteckningens och det visuella berättandets grunder, utifrån teknik, former för berättande och olika konstnärliga material och metoder. Parallellt med det får studenterna en introduktion till den aktuella serieforskningen och till den vetenskapliga terminologin. Kursen examineras med två gestaltande uppgifter och en skriftlig uppgift.Produktion, historia och kulturell kontext

Delkurs 2 fokuserar på seriemediets historiska och kulturella kontext, i delkursen utvecklas också kompetens i det praktiska arbetet med en visuell berättelse. Parallellt med de praktiska uppgifterna ska studenterna skriva en serieanalys baserad i den aktuella serieforskningen.

Delkursen examineras med en gestaltande uppgift och en skriftlig uppgift.

Eget arbete och kritisk reflektion

Den avslutande delkurs 3 ägnas åt ett större enskilt arbete av novellkaraktär, ämnat för publicering i, ett på förhand, valt media. Dessa media kan exempelvis vara bildskärm, tryckt publikation eller i utställningsform. Parallellt med det enskilda arbetet ska studenterna skriva en reflekterande text som binder samman aktuell serieforskning med det egna gestaltande arbetet. Delkursen examineras genom ett gestaltande arbete av novellkaraktär, en skriftlig uppgift och aktivt deltagande vid den avslutande utställningen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se