Om kursen

Kursen syftar till att studenten repeterar och fördjupar tidigare kända matematiska begrepp och färdigheter, samt introduceras för nya moment, till exempel komplexa tal och gränsvärden, vilka utgör en grund för fortsatta studier inom matematik och tekniska ämnen. Vidare syftar kursen till att studenterna utvecklar både algebraisk och geometrisk förståelse för begrepp såsom linjer, plan, vektorer, matriser och determinanter i framförallt två och tre aadimensioner.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment inom Analys:

- Grundläggande algebra
- Ekvationer och olikheter
- Binomialsatsen
- Ekvationer för andragradskurvor
- Funktionsbegreppet, sammansatt funktion, invers funktion
- Elementära funktioner: polynom, rationell funktion, potens-, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner
- Begrepp relaterade till elementära funktioner: absolutbelopp, polynomdivision, monotonitet, rötter
- Talföljder och summor
- Komplexa tal
- Gränsvärden, kontinuitet, asymptoter
- Derivator: definition, tolkning, räkneregler, elementära funktioners derivator, implicit derivering, grafritning
- Optimering med derivata
- Primitiva funktioner, integraler och integrationsmetoder
- Manipulera matematiska uttryck och ekvationer korrekt
- Utföra icke-triviala aritmetiska beräkningar utan tekniska hjälpmedel

Kursen innehåller följande moment inom linjär algebra:

- Linjära ekvationssystem
- Geometriska vektorer, skalärprodukt, vektorprodukt
- Ekvationer för linjer och plan i rymden, avståndsberäkningar
- Rummet Rn
- Matriser
- Determinanter
- Linjära avbildningar
- Egenvärden och egenvektorer
- Diagonalisering
- Användning av matematisk programvara för tillämpningar inom teknik och naturvetenskap

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c/Matematik D.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se