Om kursen

I huvudområdet specialpedagogik studeras samspelet mellan individens förutsättningar och omgivningens krav i situationer och sammanhang där svårigheter kan uppstå med fokus på hur svårigheter kan förebyggas.

Kursen syftar till att du ska utveckla kunskaper och erfarenheter i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Du ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom det specialpedagogiska forskningsfältet samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling.

Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid.

Kursinnehåll

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en specialpedagogisk undersökning. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs: SO669F Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7,5 hp

Eller

Godkänd kurs: SO662F Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 7,5 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.