Om kursen

Kursinnehåll

Kursens syfte är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om sexuella uttryck och aktiviteter på internet och i digitala kommunikation. Sexualitetens olika dimensioner, erotik å ena sidan och sexuella identiteter å den andra, kommer att tas upp under kursen i relation till hur internet och andra digitala arenor skapar möjligheter men också förknippas med begränsningar och risk. Fenomen som pornografi, prostitution, grooming, ”sexting”, dating och sexualitetsanknutna sociala rörelser på nätet kommer att belysas. Teman som handlar om hur internet och digitala sammanhang formar socialt samspel på sexualitetens fält kommer att behandlas, exempelvis vad gäller samtycke till sex, virtuella sexuella möten och digital otrohet. Teoretiskt diskuteras förändrade gränser mellan privat och offentligt samt förskjutningar i gängse normsystem då sexuella fenomen befinner sig på internet och i andra digitala forum.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) såsom socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog- läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade eller pedagogiska program.Förklarande tilläggDetta förkunskapskrav syftar till att fånga upp kunskaper och färdigheter som tillägnas genom studier och arbete/praktik med människor i professionella relationer som exempelvis patient/vårdare, klient/behandlare och/eller elev/lärare.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt