Forskargruppen inom fysik vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik fokuserar på grundläggande och tillämpad atomspektroskopi, i synnerhet atomstruktur och atomers växelverkan med ljus. Tillämpningarna sträcker sig från karakterisering av atomkärnor och cancerbehandlingar till galaxutveckling.

Gruppen utför kvantstrukturberäkningar, utvecklar beräkningsmetoder och datorprogram samt analyserar atomär data från Fourier-transformspektroskopi och mätningar av atomära livstider. Resultaten tillämpas inom olika forskningsfrågor, till exempel inom områdena medicin och astrofysik.

Vi arbetar inom följande områden:

Grundläggande fysik

Genom att kombinera beräkningar av atomära data med resultat från högprecisionsmätningar vid till exempel ISOLDE, den radioaktiva jonstråleanläggningen vid CERN i Schweiz, extraheras nukleära egenskaper för outforskade delar av nuklidkartan. Dessa data är i sin tur viktiga för teorin för atomkärnor.

Atomär astrofysik

Mer än 99 procent av all synlig materia i universum är i form av plasma. Forskargruppen bestämmer atomär data som används i analysen av ljuset från plasmor för att ge information om dess grundläggande egenskaper.  Temperatur och densitet, samt mängden och isotopsammansättningen av olika grundämnen är exempel på egenskaper. Data om förekomster används för att testa olika nukleosyntesmodeller i stjärnorna och spåra galaxens kemiska utveckling. Dessutom finns det viktiga tillämpningar för framtida energikällor som till exempel fusionsreaktorer.

Medicinsk data

Gruppen tar fram data och utvecklar datorprogram som behövs för dosimetri-simuleringar för nya cancerbehandlingar som baseras på emissionen av lågenergetiska Auger-elektroner. Syftet med beräkningarna och simuleringsprogrammen är att komma fram till korrekta dosbestämningar på mikronivå.

Forskargrupperna är verksamma i nationella och internationella nätverk, t.ex. i utvecklingen av atomberäkningar och driften av Edlén FTS-laboratoriet och användningen av astronomiska teleskop. Vi ingår dessutom i konsortiet bakom den nationella anläggningen DESIREE för studier av kalla atomer samt CompAS- och LUMCAS-nätverken.

Forskare, publikationer och projekt

Forskarutbildning i tillämpad fysik

Malmö universitet har forskarutbildning i forskarutbildningsämnet tillämpad fysik.

Tillämpad fysik utgörs av de delar av fysiken som är relevanta för tekniska tillämpningar och naturfenomen. För utbildningen i Malmö inkluderar dessa delar materialvetenskap, atom- och astrofysik och synkrotronljusfysik med tillämpningar.

Kontaktperson för forskarutbildningsämnet tillämpad fysik: Henrik Hartman