Fakta

Kontaktperson:
Kristofer Hansson
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Kristofer Hansson
Affilierade:
  • Nic Brown - SATSU (Science & Technology Studies Unit) University of York
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

På många av de ledande universiteten runt om i världen planeras det för biomedicinska projekt kring nya så kallade biomodifierande teknologier. Det är teknologier där laboratoriet hamnar i centrum, för att med de senaste teknologierna modifiera det mänskliga arvsanlaget, utveckla kroppsegna reverserade stamceller, genomföra preimplantatorisk genetisk testning på embryostadiet eller t.ex. skapa 3D printade organ. Gemensamt för teknologierna är att de möjliggör lindrande eller botande ingrepp som riktas mot den enskilda patienten eller på embryot. Men det är också teknologier där den biomedicinska forskaren och laboratoriet ställs inför nya frågor rörande ansvar för forskningsutveckling och framtida innovationer baserade på dessa teknologier. Ansvaret har kommit att synliggöra de många gånger dolda kulturella praktiker, normer, värden och ideal som finns i laboratoriernas vardagliga arbetsmiljö.

I detta forskningsprojekt identifieras, undersöks och förklaras hur dessa kulturella praktiker tar sig uttryck i skärningspunkten mellan laboratoriet och det omgivande samhället, samt vilka normer, värden och ideal kring etik och risk som (re)produceras i forskningsledarens och medarbetarnas (postdoktorala forskare, doktorander och laboratorieassistenter) vardag. Vi studerar också i ett bredare perspektiv hur visioner, ideal och konkreta biomodifierande innovationer samverkar i skapandet av normer kring såväl psykisk som fysisk hälsa och funktionalitet hos människan, liksom reproduktiv hälsa.