Fakta

Kontaktperson:
Lina Olsson
Finansiär:
  • K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Ansvarig vid Mau:
Lina Olsson
Externa projektmedlemmar:
  • Ren Thomas – Dalhousie University
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2024
Forskningsämne:
  • Mobilitet
  • Kollektivtrafik
  • Mänskliga rättigheter

Om projektet

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka hur ett fokus på mänskliga rättigheter (MR) kan bidra till att främja rättvisa i kollektivtrafikplanering och mobilitetspolicyer. I projektet analyseras hur kollektivtrafiken integreras i policyer, ramverk och strategier för urban utveckling och transportplanering. En MR-baserad syn på kollektivtrafik och urban mobilitet har både normativa och instrumentella värden (Martínes et a., 2023). För det första utgår ett MR-baserad förhållningssätt att tillgång till kollektivtrafik utgör en grundläggande del av individers rätt till välmående, värdighet och fri rörlighet statuerade i internationella och nationella deklarationer för MR. För det andra inkluderar ett MR-baserat förhållningssätt ett hänsynstagande till hur kollektivtrafiksystem både möjliggör och begränsar mobilitet för olika grupper. I projektet analyseras hur så-kallade Human Rights Cities (HRC) – städer som har tagit en ledande roll för integrering av MR i sina lokala policyer och stadgor –relaterar MR till kollektivtrafik och mobilitet. Studien vägleds av huvudfrågeställningen: Vilka lärdomar kan vi dra om förhållandet mellan MR och kollektivtrafik från internationell ’best practice’?